półrocznik naukowy

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład (obecnie Katedrę) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydanie niektórych tomów czasopisma było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych – szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, europejskich i światowych) oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. Podejmowana jest także problematyka uwarunkowań rozwoju działalności gospodarczej. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenia treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Dlatego szczególne miejsce zajmuje problematyka kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie, do szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego. Czasopismo jest także otwarte na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty.

Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism. Zgodnie z listą czasopism punktowanych MNiSW z 2019 r. artykuł opublikowany w czasopiśmie ma 20 pkt.

Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.

Aktualny numer

Tom 16 Nr 1 (2020): Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych

Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych

Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2020

DOI:10.24917/20833296.161

Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Opublikowane: 2020-06-30

Artykuły

Wyświetl wszystkie numery