Przedsiębiorczość oraz zarządzanie kryzysowe w hotelach unikatowych podczas pandemii COVID-19 i kryzysu wywołanego wojną ukraińsko-rosyjską w 2022. Studium przypadku województwa kujawsko-pomorskiego

Autor

  • Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński
  • Krzysztof Sala UP im. KEN w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.182.12

Słowa kluczowe:

hotel butikowy, hotel historyczny, pandemia COVID-19, wojna rosyjsko-ukraińska, zarządzanie kryzysowe

Abstrakt

Przedsiębiorczość jest jednym z najbardziej charakterystycznych komponentów współczesnej gospodarki rynkowej. Podejmowanie działań przedsiębiorczych jest domeną wszystkich podmiotów rynkowych, w tym także obiektów hotelarskich. Lata 2020-2022 to okres szczególnie wymagający dla każdego przedsiębiorcy. Pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie prowadzona przez Federację Rosyjską to kryzysy, z którymi przyszło się mierzyć podmiotom gospodarczym. Metodą stosowaną do łagodzenia przebiegu kryzysów i minimalizowania ich skutków jest zarządzanie kryzysowe. Celem publikacji jest omówienie bieżącej sytuacji gospodarczej, działań przedsiębiorczych i mechanizmów zarządzania kryzysowego wybranych hoteli butikowych i historycznych, określonych wspólnym mianem hoteli unikatowych. Dla potrzeb realizacji celów publikacji zbadano podmioty województwa kujawsko -pomorskie, ponieważ wyróżnia się ono wysokim potencjałem obiektów zabytkowych stanowiących zaplecze rozwoju hotelarstwa unikatowego. W części teoretycznej autorzy omówili pojęcie hotelarstwa unikatowego oraz scharakteryzowali jego sytuację w Polsce i w województwie kujawsko-pomorskim. Ponadto przedstawiono zagadnienie zarządzania kryzysowego. W części empirycznej zaprezentowano i omówiono wyniki przeprowadzonych badań. Autorzy przeprowadzili badania w formie wywiadu osobistego z celowo wybraną grupą właścicieli i managerów hoteli unikatowych w regionie kujawsko-pomorskim. Trudność badań wynikała z hermetyczności badanego segmentu hotelarstwa. W artykule autorzy postawili następującą hipotezę badawczą: kryzys epidemiczny i wojenny w istotny sposób wpłynęły na przedsiębiorczość i funkcjonowanie omawianej grupy hoteli. Publikacja została przygotowana z wykorzystaniem materiałów zwartych, publikacji naukowych, danych statystycznych i netograficznych oraz danych pozyskanych za pośrednictwem wywiadu osobistego.

Biogramy autorów

Wojciech Sadkowski - Uniwersytet Jagielloński

Wojciech Sadkowski, dr, badacz i wykładowca w Zakładzie Finansów i Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze autora skupiają się na rachunku kosztów jakości, rachunkowości zarządczej i zarządzaniu jakością.

Krzysztof Sala - UP im. KEN w Krakowie

Krzysztof Sala, dr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Prawa i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych. Zainteresowania naukowe: polityka gospodarcza Polski i krajów europejskich, polityka społeczna, polityka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, polityka turystyczna, przedsiębiorczość i przedsiębiorcy w Polsce i za granicą, zarządzanie małymi i średnimi firmami.

Bibliografia

Błądek, Z., Tulibacki, T. (2003). Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do współczesności. Fakty, obiekty, ludzie. Poznań: Albus.

Ciekanowski, Z., Stachowiak, Z. (2011). Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Studia i Materiały. Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 1–2.

Dębicka, A. (2015). Zarządzanie sytuacją kryzysową w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozprawa Doktorska, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Poznań.

Grabiszewski, M. (2009). Adaptacja budowli zabytkowych na cele hotelowe. W: B. Szmygina (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Hyski, M., Bednarzak, J. (2012). Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych. Katowice: Wydawnictwo AWF.

Janaszm K., Karczewskam B., Wasilczuk, J. (2020). Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji. Warszawa: PWE. https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en:fig:4. (2022, 20 września)

Kaniewska, B. (2007). Polska: noclegi w zabytkach. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Kaniewska, B. (2009). Bedeker hoteli historycznych. Warszawa: Globalna Wioska.

Kokot-Stępień, P. (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, 537.

Kraś, J. (2012). Usługi hotelarskie w Polsce – dawniej i dziś. Saeculum Christianum, 19(2).

Krzakiewicz, K. (2004). Zarządzanie antykryzysowe w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Lidwa, W. (2010). Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Matusiak, K.B. (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Michalski, E. (2021). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWN.

Milewska, M., Włodarczyk, B. (2018). Hotelarstwo. Organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych. Warszawa: PWE.

Milewska, M., Włodarczyk, B. (2015). Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości. Warszawa: PWE.

Ministerstwo Sportu i Turystyki. (2022, 2 września). Rejestr Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich. https://turystyka.gov.pl/cwoh

Rosner, C. (2015, 6 lutego). What is a boutique hotel?. Pozyskano z: http://blog.stayful.com/

Sala, J., Hotelarstwo. Usługi, Zarzadzanie, Procesy koncentracji. PWE, Warszawa 2019.

Sala, K. (2021). Hotelarstwo unikatowe w Polsce. Uwarunkowania rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Sienkiewicz, P., Górny, P. (2005). Analiza systemowa sytuacji kryzysowej. Zeszyty Naukowe AON, 4.

Sidorkiewicz, M, Pawlicz, A. (2015). Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne. Warszawa: Difin.

Szlachcic, B. (2014). Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem jako element systemu zarządzania kryzysowego w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 30(103).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 poz. 261).

Województwo Zachodniopomorskie. Biuletyn Informacji Publicznej. (2022; 20 sierpnia). https://bip.wzp.pl/

Zabytek.pl. (2022, 23 sierpnia). https://zabytek.pl/pl

Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Ziarko, J., Walas-Trębacz, J. (2010). Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – uwarunkowania, organizacje, procesy. W: J. Ziarko, J. Walas-Trębacz (red.), Podstawy zarządzania kryzysowego, Część 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Sadkowski , W. ., & Sala, K. (2022). Przedsiębiorczość oraz zarządzanie kryzysowe w hotelach unikatowych podczas pandemii COVID-19 i kryzysu wywołanego wojną ukraińsko-rosyjską w 2022. Studium przypadku województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), 192–204. https://doi.org/10.24917/20833296.182.12

Inne teksty tego samego autora