Nowe technologie a zagrożenia ekoinfosfery

Autor

  • Barbara Batko Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.181.7

Słowa kluczowe:

antropoinfosfera, ekologia informacji, jakość informacji, kompetencje informacyjne, zagrożenia ekoinfosfery

Abstrakt

Nowe technologie tworzą dziś środowisko pracy. Jest nim też środowisko informacyjne informacja i proces informacyjny. Celem artykułu jest próba identyfikacji zagrożeń ekoinfosfery oraz ocena kompetencji informacyjnych uczestników środowiska informacyjnego organizacji. Na potrzeby niniejszego tekstu przyjęto tezę, zgodnie z którą zagrożenia ekoinfosfery mają znaczący wpływ na jakość pracy i efektywność realizacji celów organizacji, zaś kompetencje informacyjne pozwalają minimalizować owe zagrożenia. Tekst powstał na podstawie wiedzy pozyskanej z dorobku literaturowego oraz badań autorki. Do badań metodą analizy krytycznej piśmiennictwa posłużyły wybrane źródła literaturowe z dziedzin zarządzania i informatologii, w tym ekologii informacji, medycyny, socjologii i psychologii, oraz własne badania empiryczne prowadzone metodami jakościowymi, w tym desk research, studium przypadku i metodą ekspercką. W ocenie autorki istotną umiejętnością są kompetencje informacyjne pozwalające przeciwdziałać zagrożeniom ekoinfosfery. Wpływa to na efektywność zaangażowania zasobów w procesach realizacji założonych celów - przede wszystkim w zaspokojeniu potrzeb odbiorców informacji.

Biogram autora

Barbara Batko - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Barbara Batko, dr nauk o zarządzaniu i jakości, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, adiunkt. Autorka badań i publikacji z dziedziny zarządzania. Obszar zainteresowań to zarządzanie informacją internetową w organizacjach sektora pozakomercyjnego – publicznego i non profit, ze szczególnym uwzględnieniem jakości informacji przez pryzmat potrzeb odbiorców.

Bibliografia

Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Bernardinum.

Association of College and Research Libraries (ACRL) (2000; 2021, 6 marca). Information Literacy Competency Standards for Higher Education: Chicago. IL, USA. Retrieved from: http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Babik, W. (2016). Ekologia informacji: zadania w społeczeństwie informacji i wiedzy. W: S. Cisek (red.). Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 71–79.

Babik, W. (2014). Ekologia informacji. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Babik, W. (2001). Ekologia informacji. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2(78), 64–70.

Babik, W., Warzybok, A. (2008; 2021, 6 marca). O niektórych zjawiskach towarzyszących odbiorowi informacji: percepcja informacji w świetle ekologii informacji. Pozyskano z: http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2008/babik.pdf

Batko, B. (2020). Wymagania kompetencyjne wobec pracowników informacji w organizacjach sektora publicznego i non profit. W: W. Ulrych (red.), Rozwój potencjału ludzkiego. Wybrane materiały z Międzynarodowej Konferencji „Human Potential Development”, Łódź, 28–30.05.2019. Łódź: SIZ, 55–74.

Batko, B. (2019). NGO w Internecie. Narzędzia komunikacji i ich skuteczność. W: J. Pach, R. Śliwa, W. Maciejewski (red.), Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko. Warszawa: CeDeWu, 203–218.

Batko, B. (2018). Internet jako źródło informacji publicznej o podmiotach ekonomi społecznej w Polsce. Problemy jakości informacji. W: D. Murzyn, J. Pach (red.), Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem. Warszawa: Difin, 355–347.

Batko, B. (2013). Management of Public Information Quality versus Decision-Making Process in Human Resources Management. W: R. Blaško R. (red.), Zborník vedeckých prác 10. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 19.–20. júna 2013 v Žiline. Žilina: University of Žilina, 7–15.

Bednarek-Michalska, B. (2007; 2021, 6 marca). Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci.

Biuletyn EBIB, 5(86). Pozyskano z: http://www.ebib.info/2007/86/a.php? Bednarek

Bergman, M. (2001). The Deep Web: Surfacing Hidden Value. Journal of Electronic Publishing, 7(1). https://doi.org/10.3998/3336451.0007.104

Capurro, R. (1999; 2021, 6 marca). Towards an Information Ecology. Contribution to the NORDINFO International seminar. Information and Quality, Royal School of Librarianship, Copenhagen, 23–25 August 1999. Retrieved from: http://www.capurro.de/nordinf.htm

Chudzicka-Czupała, A. (2013). Zadowolenie z pracy jako komponent jakości życia współczesnego człowieka. Chowanna, 1, 13–38. Pozyskano z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2013-t1/Chowanna-r2013-t1-s13-38/Chowanna-r2013-t1-s13-38.pdf

CILIP Information Literacy Group. (2018). Definition of Information Literacy. London: CILIP. Retrieved from: http:// infolit.org.uk/ILdefinitionCILIP2018.pdf

Davenport, T.H., Prusak L. (1997). Information ecology: mastering the information and knowledge environment. New York: Oxford University Press.

Dołęga, J.M. (2006). Sozologia systemowa – dyscyplina naukowa XXI wieku. Problemy Ekorozwoju, 1(2), 11–24.

Eppler, M.J. (2003). A Framework for Information Overload Research in Organizations. Pozyskano z: http://doc.rero.ch/record/5206/files/1_wpca0301.pdf

Eppler, M.J., Mengis J. (2004). The Concept of Information Overload: A Review of Literature from Organization Science, Accounting, Marketing, MIS, and Related Disciplines. The Information Society, 20(5), 325–344. https://doi.org. 10.1080/01972240490507974

Eryomin, A.L. (1998). Information ecology – a viewpoint. International Journal of Environmental Studies, 54(3–4), 241–253. https://doi.org: 10.1080/00207239808711157

Firlej-Buzon, A. (2003; 2021, 6 marca). Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1. Pozyskano z: http://bbc.uw.edu.pl/Content/1736

Gantz, J., Boyd, A., Dowling, S. (2009). Cutting the clutter: tackling information overload at the source (IDC White paper). International Data Corporation. Retrieved from: http://www.storypikes.com/workshops/PDFs/Xerox-white-paper-3-25.pdf

Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Warszawa–Kraków: PWN.

Golka, M. (2008). Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa: PWN.

Gross, B.M. (1964). The managing of organizations: The administrative struggle. New York: The Free Press.

Hills, T. (2018). The Dark Side of Information Proliferation. Perspectives on Psychological Science, 14(5), 323–330. https://doi.org.10.1177/1745691618803647

Internetowa Encyklopedia PWN. (2021, 6 marca). Hasło: ekologia. Pozyskano z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ekologia;3896979.html

Kaniewski, Ł. (2014; 2021, 6 marca). Drugie dno Internetu. Focus, 1(220). Pozyskano z: http://www.focus.pl/artykul/drugie-dno-internetu-wirtualny-swiat-poza-prawem

Kisilowska, M. (2011). Przestrzeń informacyjna jako termin informatologiczny. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2(98), 35–52. Pozyskano z: http://bbc.uw.edu.pl/Content/1848/z2011_2_03.pdf

Kock, N., Rosa Del Aguila-Obra, A.R, Padilla-Meléndez, A. (2011). The Information Overload Paradox: A Cross-Cultural Research Study. Retrieved from: http://pdfs.semanticscholar.org/6a4c/f9a82b-3507cd0e16074a21b0d238789bf607.pdf

Kozłowski, R., ‎ Liwowski, B. (2011). Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Warszawa: Wolters Kluwer.

Krzysztofek, K. (2014a; 2021, 6 marca). Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej: sieci informacja – dane – software. Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne, 1(103), 19–42. Pozyskano z: http://http://bbc.uw.edu.pl/Content/1916

Krzysztofek K. (2014b). Społeczeństwo w XXI wieku: rozproszenie i nadzór. Analiza dwóch trendów. Studia Socjologiczne, 1(212), 19–44.

Krzysztofek, K. (2012; 2021, 6 marca). Zmiana permanentna? Refleksje o zmianie społecznej w epoce technologii cyfrowych. Studia Socjologiczne, 4(207), 7–39. Pozyskano z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-05122091-b440-4993-9a1c-153ba8dc65e4

Lorenz, M. (2011). Information Ecology of a University Department. W: J. Steinerová (red.), Information Ecology and Libraries: Proceedings of the International Conference. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 53–65.

Malara, Z. (2006). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Warszawa: PWN.

Materska, K. (2004). Rola bibliotek w rozwiązywaniu informacyjnych problemów współczesności. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny, 3(286), 31–50.

Miller, H. (1996; 2021, 6 marca). The multiple dimensions of information quality. Information System Management. Allentown. Pennsylvania: Muhlenberg College’s Department of Accounting, Business, and Economics. Retrieved from: http://www.muhlenberg.edu/depts/abe/business/miller/mdiqual.html

Oleński, J. (2003). Ekonomika informacji. Metody. Warszawa: PWE.

Roszak, T. (1986; 2021, 6 marca). The Cult of Information. New York: Pantheon Books. Retrieved from: http://archive.org/stream/cult_of_information/cult_of_information_djvu.txt

Rozkosz, E. (2012; 2021, 6 marca). Folksonomia w kontekście „umiejętności informacyjnych” – wstęp do rozważań. W: S. Kubów, M. Karciarz (red.), Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa, 49–56. Pozyskano z: http://opub.dsw.edu.pl/handle/11479/19

Shenk, D. (1997). Data Smog. Surviving the Information Glut. New York: HarperCollins.

Stefanowicz, B. (2004). Informacja. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Szaniawska, D. (2010). Sozologia w kształceniu dla zrównoważonego rozwoju. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49/2, 119–120.

Szpunar, M. (2014). Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez wyszukiwarki. Przegląd Kulturoznawczy, 1(19), 44–55. https://doi.org.10.4467/20843860PK.13.005.2854

Szpunar, M. (2007; 2021, 6 marca). Internet – medium informacji versus dezinformacji. E-mentor, 2(19). Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/410

Śledziewska, K., Włoch, R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Tadeusiewicz, R. (1998). W dymie i we mgle… Pozyskano z: http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/strona-archiwalna/Docs/rystad.pdf

Tatarkiewicz, K. (2009; 2021, 6 marca). Cytowanie na wykopie. Pozyskano z: http://www.computerworld.pl/felieton/Cytowanie-na-wykopie,347252.html

Toffler, A. (1980). The Third Wave. New York: William Morrow and Company, Inc.

Toffler, A. (1970). Future shock. New York: Random House.

Zeliaś, A. (1997). Teoria prognozy. Warszawa: PWE.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Batko, B. (2022). Nowe technologie a zagrożenia ekoinfosfery. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(1), 79–89. https://doi.org/10.24917/20833296.181.7