Problematyka rynku pracy w edukacji przedsiębiorczości

  • Barbara Baran Zespół Szkół nr 1, Kraków
Słowa kluczowe: rynek pracy, edukacja, przedsiębiorczość

Abstrakt

Transformacja systemu społeczno–gospodarczego prowadzi do zmian dotychczasowych zasad funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Proces ten wpłynął także na nową jakość rynku pracy oraz zmiany jego funkcjonowania. W konsekwencji przekształceniu uległy reguły gry na tym rynku, od niedoboru siły roboczej, który występował w gospodarce centralnie sterowanej, do pojawienia się coraz intensywniejszego nasilenia masowego bezrobocia. W tej nowej sytuacji należy uzmysławiać przyszłemu pracownikowi (uczniowi), że człowiek sam musi poszukiwać swojego miejsca na rynku pracy. Tylko aktywna postawa, wysokie kwalifikacje i poziom konkurencyjności jednostki przy poszukiwaniu pracy może doprowadzić do osiągnięcia przez nią sukcesu. Rozumiejąc zachodzące procesy i zasady funkcjonowania tego rynku łatwiej jest poszukiwać optymalnych rozwiązań w planowaniu i realizacji własnej kariery zawodowej...

Bibliografia

Dach Z., 1994, Rynek pracy [w:] Transformacje systemu ekonomicznego w Polsce (red. S. Lis) Wyd. „ Secesja”, Kraków, s. 65 – 70.

Dowgiałło Z., 1993, Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, Wydawnictwo Znicz, Szczecin.

Gogolewska J., 1999, Regulowanie rynku pracy [w:] Polityka gospodarcza (red. B. Winiarski) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 466–489.

Grzywacz W., 2002, Podstawy makroekonomii, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.

Guzik H.,1999, Polityka zatrudnienia w warunkach rynkowych [w:] Polityka ekonomiczna (red. A. Fajferek) Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 219 – 230.

Kryńska E., 2001, Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” nr 1-2, s. 74-95.

Mały rocznik statystyczny Polski,2002,2004, GUS, Warszawa.

Padowicz W., 2002, Rosnące bezrobocie i kryzys zatrudnienia w Polsce (przyczyny i uwarunkowania), „Praca i zabezpieczenie społeczne” nr 1, s. 2-11.

Penc J., 1997, Leksykon biznesu, Agencja wydawnicza „Placet”, Warszawa.

Roczniki Statystyczne GUS za lata 1994–2003, Warszawa.

Zalega T., 2002, Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 5 s. 40- 42.

Opublikowane
2005-01-01
Jak cytować
BaranB. (2005). Problematyka rynku pracy w edukacji przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 227-238. https://doi.org/10.24917/764