Funkcjonowanie systemu oświaty w okresie cywilizacji informacyjnej

  • Wojciech Błażejewski Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Metodologii Badań Pedagogicznych
Słowa kluczowe: oświata, cywilizacja, informatyczna

Abstrakt

W opiniach licznych specjalistów spotkać można ocenę, iż Polska na przełomie XXi XXI wieku znalazła się w sytuacji, w jakiej zachodnie społeczeństwa były 100 lat wcze-śniej. Jesteśmy zatem świadkami zmian społecznych wynikających z odchodzenia od modelu społeczeństwa przemysłowego i zbliżania się ku zupełnie nowej cywilizacji naukowoinformacyjnej...

Bibliografia

Auleytner J., Wymagania nowego uczenia się człowieka a kształcenie nauczycieli, [w:] J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.): Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Warszawa-Poznań 1999.

Bogaj A., Kulturowe i cywilizacyjne determinanty reformy kształcenia ogólnego, [w:] J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.): Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Warszawa 1999.

Bogaj A. System edukacji w Polsce na tle porównawczym (próba analizy, [w:] Realia i perspektywy reform oświatowych. Warszawa 1997 (b).

Drogosz-Zabłocka E., Poszukiwanie relacji między przygotowaniem ogólnym a zawodowym, [w:] S. M. Kwiatkowski (red.): Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej. Warszawa 1998.

Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.

Faure E. i in., Uczyć się aby być. Tłum. Z. Zakrzewska, A. Mońka-Stanikowa (red.). Warszawa 1975.

Głowacki M., Zainteresowania i potrzeby w nauczaniu i uczeniu się fizyki, [w:] W. Błasiak (red.): Jak zwiększyć zainteresowania uczniów fizyką. Dylematy nauczania fizyki. Tom I. Kraków 1994.

Jadczak M., Alfabetyzm funkcjonalny Polaków, [w:] „Nowe w Szkole”. nr 5/98-99.

Kupisiewicz Cz., Kanon wykształcenia ogólnego. Próba porównawczego zastosowania kierunków i dylematów przebudowy, [w:] A. Bogaj (red.): Kanon kształcenia ogólnego. Warszawa 1995. (a)

Kupisiewicz Cz., Kierunki przebudowy szkolnictwa w krajach uprzemysłowionych. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1988, nr 3 / 4.

Kupisiewicz Cz., Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa 1985.

Kwieciński Z., Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, [w:] J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.): Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Warszawa-Poznań 1999.

Mitter W., Formalna edukacja podstawowa w krajach uprzemysłowionych. Analiza porównawcza w perspektywie XXI wieku. Referat wygłoszony na konferencji Education for all. Warszawa 1993.

Pachociński R., Oświata XXI wieku „Kierunki Przeobrażeń” Warszawa 1999.

Paszyński W., Sens i bezsens szkoły państwowej. „Nowa Szkoła” nr 4/1995.

Rabczuk W., Strategiczne cele edukacji w świetle raportu J. Delorsa i Białej Księgi Unii Europejskiej, [w:] A. Bogaj (red.): Realia i perspektywy reform oświatowych. Warszawa 1997.

Suchodolski B., Nowoczesna treść i organizacja wykształcenia ogólnego. „Nowa Szkoła” nr 4/1958.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego. Warszawa 1997.

Opublikowane
2005-01-01
Jak cytować
BłażejewskiW. (2005). Funkcjonowanie systemu oświaty w okresie cywilizacji informacyjnej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 45-60. https://doi.org/10.24917/714