Młode pokolenie Polaków wobec rynku pracy w okresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Autor

  • Izabela Szczepaniak-Wiecha Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.4.35

Słowa kluczowe:

młode pokolenie, Polska, GOW, rynek pracy

Abstrakt

The young people in Poland rich adulthood in the special time the time of great transforma-tions. A series of such a factors as the globalization, the development of information andtelecommunication technology, the expansion of the services (together with the diminishing ofindustry and agriculture), and particularly the transformation in the Polish post-communistsociety made the impact on the changes in rather all aspects of the social life.The globalization produces a lot of uncertainties. The world is not indifferent to the challen-ges of civilization. The traditional Fords model of work is eroding. The participation in theprocess of transformation to the service based economy needs to confront and to accept thevarious relationships in the workplace and the new scope of tasks in work. High qualifiedworkers with good professional experience are more and more needed.The conclusions of the research into the students views on the modern labor market formedby the knowledge based economy were presented against backdrop of the social and worktransformation sketched above.

Bibliografia

Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Balandier G., 1994, Le Dedale. Pour enfinir avec XXe siecle, Paris.

Bartoszek A., 2003, Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Baudrillard J., 1970, Consumer Society, Sage, London.

Bauman Z., 1999, Nowoczesność i ponowoczesność [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Beck U., 1988, Gegengifte: Die organisierte Unverantwortlichkeit, Frankfurt am Main.

Beck U., Beck-Gernscheim E., 2002, Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, London, Thousand Oaks, New Delhi, SAGE Publications.

Bell D., 1973, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, Penguin Books, New York.

Blalock H., 1997, Statystyka dla socjologów [w:] Badania empiryczne w socjologii, M. Malikowski. M. Niezgoda (red.), WSSG, Tyczyn.

Castells M., 1997, The Power of Identity, Malden, Blackwell Publishers Inc.

Drucker P.F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Fatyga B., Fluderska G., Werstein-Żuławski J., 1993, Wszystko byłoby z nami w porządku, gdyby nie rzeczywistość. O życiu codziennym młodzieży w Polsce [w:] Młodym być ... Młodzież szkolna 92, K. Koseła (red.) , CBOS, Warszawa.

Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Fukuyama F., 1997, Zaufanie, Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wrocław.

Giddens A., 1991, Modernity and Self - Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Polity Press, Cambridge.

Giddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., 2000, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Goldfinger Ch., 1998, Travail et hors-travail - vers une societe fluide, Editions Idole Jacob, Paris.

Habermas J., 2000, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Universitas, Kraków.

Krieger H., 2004, Migration trends in an enlarged Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Lash S., Urry J., 1993, Economies of Signs and Space, Sage, Newbury Park.

Mach B.M., 2003, Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka, PAN ISP, Warszawa.

Mariański J., 1995, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Młodzi ludzie krajów w epoce transformacji, 2001, UNICEF, Ośrodek Badawczy „Innocenti”, Florencja, Włochy, http://www.stat.gov.pl/nowosci/14.11/mlodzi_ludzie.htm

Morawski M., 2004, Przewidywane zachowania pracowników wiedzy na rynku pracy [w:] Człowiek a rynek, S. Patrycja (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, t. II.

Morawski W., 2003, Niepewność w świecie pracy. Sondażowe badania konsekwencji globalizacji [w:] Praca, gospodarka, społeczeństwo. Studia i szkice socjologiczne dedykowane profesor Jolancie Kulpinskiej, K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, Łódź.

Noble T., 2000, Social Theory and Social Change, St Martins Press, New York.

Rifkin J., 2001, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Rifkin J., 2003, Wiek dostępu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Sztompka P., 2000, Trauma wielkiej zmiany, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Świda-Ziemba H., 1999, Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Toffler A., 2003, Zmiana władzy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Toffler A., 1985, Trzecia fala, PIW, Warszawa.

Zainteresowanie podjęciem pracy w krajach Unii Europejskiej, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2004.

Pobrania

Opublikowane

2008-01-01

Jak cytować

Szczepaniak-Wiecha, I. (2008). Młode pokolenie Polaków wobec rynku pracy w okresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 348–356. https://doi.org/10.24917/20833296.4.35