Spółdzielczość jako forma integracji środowisk gospodarczych (perspektywa prawna)

  • Paweł Marek Woroniecki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, integracja, spółdzielnia, środowisko gospodarcze

Abstrakt

 Ideą artykułu jest realizacja celu poznawczego, którym jest zbadanie, czy w Ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) znajdują się rozwiązania prawne sprzyjające integracji środowisk gospodarczych przez spółdzielczość, oraz celu praktycznego, zmierzającego do sformułowania pod adresem prawodawcy postulatów dotyczących spółdzielczości. Hipoteza badawcza artykułu stanowi, że wspomniana wyżej ustawa zawiera rozwiązania prawne sprzyjające integracji środowisk gospodarczych przez spółdzielczość, choć rozwiązania te posiadają luki ustawodawcze. Zastosowana metoda badawcza to metoda dogmatyczna. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że spółdzielczość jest formą prawną integrującą środowiska gospodarcze. Realizacja celu poznawczego nasunęła określone wnioski. Przede wszystkim, odrębne kategorie spółdzielni pomagają w integracji różnych środowisk gospodarczych. Ponadto organizacja organów spółdzielni sprzyja integracji ich członków. Co więcej, elementem integrującym środowiska gospodarcze jest działalność związków spółdzielczych i samorządu spółdzielczego. Z kolei realizacja celu praktycznego pozwoliła sformułować postulaty dotyczące polityki ustawodawczej w zakresie spółdzielczości. Przede wszystkim należy stworzyć więcej kategorii spółdzielni w celu integracji kolejnych środowisk gospodarczych. Ponadto, należy zmodyfikować funkcjonowanie organów spółdzielni w taki sposób, aby lepiej uwzględniać w uchwałach interes wszystkich członków spółdzielni. Realizacja celów artykułu potwierdziła słuszność hipotezy badawczej.

Biogram autora

Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej

Paweł Marek Woroniecki, dr nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Polityki Gospodarczej. Autor w ramach swojej aktywności naukowej analizuje rozwiązania prawne z zakresu finansów publicznych (państwowych i samorządowych), regulacje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorców w systemie gospodarczym, a zwłaszcza ich sytuację prawną oraz normatywne podstawy działalności administracji publicznej.

Bibliografia

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292).

Bielski, P. (2010). Zasady stosowania kodeksu cywilnego w sprawach ze stosunków prawnych spółki handlowej i spółdzielni (cz. 1). Prawo Spółek, 9, 58–67.

Borucka-Arctowa, M., Woleński, J. (1997). Wstęp do prawoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grzesiok, P. (2005). Pojęcie i charakter prawny uchwały organu spółdzielni. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1, 165–215.

Ehrlich, S. (1964). Kilka uwag w sprawie metodologii nauk prawnych. Państwo i Prawo, 11, 641–653.

Kowalski, J. (1986). W: J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, Teoria państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kuniewicz, K. (1995). Kilka uwag o nowelizacji prawa spółdzielczego. Radca Prawny, 1, 26–29.

Niedbała, Z. (2005). Spółdzielnie osób prawnych i niektóre szczególne rodzaje spółdzielni w świetle obowiązującej i projektowanej ustawy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 91–104.

Pietrzykowski, K. (1991). Spółdzielnia a spółka handlowa (I). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 65–73.

Radwański, Z., Olejniczak, A. (2015). Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Stefaniuk, K. (2001). Podział spółdzielni (zmiany wprowadzone ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych). Rejent, 9, 117–127.

Tobor, Z. (1997). W: J. Nowacki, Z. Tobor. Wstęp do prawoznawstwa. Katowice: Naukowa Oficyna Wydawnicza.

Trzebiatowski, M. (2005). Sytuacja prawna spółdzielni przed rejestracją (z uwzględnieniem stowarzyszenia i fundacji przed rejestracją). Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1, 93–164.

Wrzołek-Romańczuk, M. (1995). Podział spółdzielni. Palestra, 11/12, 26–32.

Zakrzewski, P. (2005). Cel spółdzielni. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1, 49–91.

Zakrzewski, P. (2004). Z zagadnień konstrukcji prawnej spółdzielni. Rejent, 9, 121–141.

Opublikowane
2019-12-28
Jak cytować
WoronieckiP. M. (2019). Spółdzielczość jako forma integracji środowisk gospodarczych (perspektywa prawna). Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 264–276. https://doi.org/10.24917/20833296.152.18