Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności regionu świętokrzyskiego. Przykład klastra Grono Targowe Kielce

  • Patryk Brambert Uniwersytet Jana Kochanowskiego Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
  • Iwona Kiniorska Uniwersytet Jana Kochanowskiego Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Słowa kluczowe: fundusze unijne, Grono Targowe Kielce, innowacyjność, klaster, przedsiębiorczość

Abstrakt

Klastry pełnią istotną funkcję w rozwoju procesów przedsiębiorczości, opartych na innowacyjności. Jest to problematyka szeroko dyskutowana w literaturze zagranicznej, jednak wymaga w dalszym ciągu wnikliwych analiz na gruncie krajowym. Przedmiotem badań opisywanych w artykule było Grono Targowe Kielce – największy i najstarszy klaster w województwie świętokrzyskim. W pracy wykazano znaczenie wpływu funduszy strukturalnych pozyskiwanych przez członków klastra na ukierunkowywanie charakteru rozwoju regionu świętokrzyskiego. Zanalizowano strukturę finansowania projektów zrealizowanych przez podmioty gospodarcze należące do wybranego klastra, a także wyłącznie przez koordynatora zrzeszenia. Zakres czasowy objął lata 2005–2013. Wykazano zwłaszcza realizacje, które dotyczyły województwa świętokrzyskiego, czyli zostały przeznaczone bezpośrednio bądź pośrednio na jego rozwój, z podziałem na poprawę przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności. Wyniki badań pozwoliły wskazać, iż środki pomocowe otrzymane przez klaster i jego członków przyczyniły się do rozwoju województwa w rozpatrywanych płaszczyznach. Większość projektów zrealizowano podczas członkostwa w klastrze, a objęły one głównie kapitał ludzki. Klaster jako beneficjent brał udział we wsparciu potencjału dydaktycznego ośrodka akademickiego dla potrzeb rynku pracy, a także w promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu.

Biogramy autorów

Patryk Brambert, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Patryk Brambert, dr, adiunkt w Instytucie Geografii i Nauk o Środowiskui Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. Zainteresowania badawcze autora dotyczą: zjawiska klastrów, oceny potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszarów oraz specjalizacji gospodarki, konkurencyjności, rozwoju lokalnego i regionalnego.

Iwona Kiniorska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Iwona Kiniorska, dr, adiunkt w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół tematów: obszary zurbanizowane i wiejskie (warunki, poziom i jakość życia, nierówności społeczne) oraz przedsiębiorczość, turystyka wiejska i rozwój lokalny.

Bibliografia

Altuntas, S., Dereli, T., Kusiak, A. (2016). Assessment of corporate innovation capability with a data-mining approach: industrial case studies. Computers & Industrial Engineering, 102, 58–68.

Alves, A.C., Barbieux, D., Reichert, F.M., Tello-Gamarra, J., Zawislak, P.A. (2017). Innovation and dynamic capabilities of the firm: definining an assessment model. RAE-Revista de Administração de Empresas, 57(3), 232–244.

Anderson, P., Tushman, M.L. (1990). Technological Discontinuities and Dominant Design: A Cyclical Model of Technological Change. Administrative Science Quarterly, 35(4), 604–633.

Bojar, E. (red.). (2006). Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Brambert, P. (2016). Wpływ współpracy sieciowej na przedsiębiorczość i innowacyjność w regionie świętokrzyskim na przykładzie klastra Grono Targowe Kielce. Praca doktorska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Brambert, P. (2018). Kondycja ekonomiczna członków klastra Grono Targowe Kielce. „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, 8, 139–149.

Brdulak, J., Kulikowski, M. (red.). (2004). Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego. Warszawa: Instytut Wiedzy SGH.

Breschi, S., Malerba, F. (2007). Clusters, Networks and Innovation. Oxford: Oxford University Press.

Brodzicki, T., Kuczewska, J. (red.). (2012). Klastry i polityka klastrowa w Polsce: konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Churski, P. (red.). (2014). Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 25.

Delgado, M., Ketels, C., Porter, M.E., Stern, S. (2012). The Determinants of National Competitiveness. NBER Working Paper No. 18249. Pozyskano z: https://doi.org/10.3386/w18249

Enright, M.J. (1996). Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda. W: U. Staber, O. Schaefer, B. Sharma (red.), Business Networks: Prospects for Regional Development. Berlin: Walter de Gruyter, 190–213.

Felin, T., Powell, T.C. (2016). Designing Organizations for Dynamic Capabilities. California Management Review, 58(4), 78–96.

Jaki, A., Rojek, T. (2018). Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce. Studia i Prace WNEIZ US, 52/2, 53–70.

Jasińska-Biliczak, A. (2017). Endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie – ujęcie teoretyczne i praktyczne. Studia KPZK PAN, CLXXXI. Warszawa: KPZK PAN.

Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003. Prace Geograficzne, 203.

Kamińska, W., Heffner, K. (red.). (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia KPZK PAN, CXXVI. Warszawa: KPZK PAN.

Kiniorska, I., Pałka, E., Brambert, P. (2015). Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Polski w kontekście polityki spójności. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 4, 11–24.

Kline, S.J. (1985). Innovation is not a Linear Proces. Research Management, 28(4), 36–45.

Kowalski, A.M. (2013). Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kuciński, K. (red.). (1999). Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości. Monografie i Opracowania, 499.

Matusiak, K.B. (red.). (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.

Micek, G. (2008). Grona przedsiębiorczości jako przedmiot analizy oraz instrument rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach polskich. Przegląd Geograficzny, 80(4), 541–560.

Ministerstwo Rozwoju (2015, 1–31 maja). Mapa dotacji Unii Europejskiej. Pozyskano z: http://www. mapadotacji.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju (2015, 1–31 maja). Portal Funduszy Europejskich na lata 2007–2013. Pozyskano z: https://www.funduszeeuropejskie.2007–2013.gov.pl

Nowak, E., Brambert, P. (2014). Klaster Grono Targowe Kielce jako stymulator rozwoju regionu świętokrzyskiego. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 33(2), 195–207.

OECD (1997). National Innovation Systems. Paris: OECD Publications. Pozyskano z: https://www.oecd. org/science/inno/2101733.pdf

Olejniczak, K., Dziemianowicz, W. (2003). Global Challenge and Clusters as Local Response – Does it Work in Warsaw? W: A. Kukliński, B. Skuza (red.), Europe in the perspective of Global Change. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Polish Association for the Club of Rome, 367–385.

Olesiński, Z. (2008). Strategia rozwoju klastrów w województwie świętokrzyskim. Kielce: Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich, Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego.

PARP (2016). Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015. Warszawa: PARP. Pozyskano z: https:// www.pi.gov.pl/parp/chapter_96018.asp

Piątkowski, M.J. (2010). Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, 17, 577–586.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 37–49.

Porter, M.E. (2000). Location, Clusters, and Company Strategy. W: G. Clark, M. Feldman, M. Gertler, D. Wójcik (red.), The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford University Press, 253–274.

Ramanathan, R., Ramanathan, U., Bentley, Y. (2018). The debate on flexibility of environmental regulations, innovation capabilities and financial performance – A novel use of DEA. Omega, 75, 131–138.

Ross, S. (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem. American Economic Review, 63(2), 134–139.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stawasz, E. (2013). Innovation capacity of enterprises – selected issues. Acta Universitatis Lodziensis, 277, 107–121.

Szultka, S. (red.). (2004). Klastry – innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Urząd Miasta Kielce. (2015). Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007–2020. Aktualizacja. Kielce. Pozyskano z: http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/pliki/strategia-rozwoju-miasta-kielce-aktualizacja-15092016.pdf

Varis, M., Littunen, H. (2010). Types of innovation, sources of information and performance in entrepreneurial SMEs. European Journal of Innovation Management, 13(2), 128–154.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. (2014). Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014–2020+. Kielce: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Pozyskano z: https://bip.sejmik.kielce.pl/144– biuro-innowacji

Zastempowski, M. (2019). Innowacyjność małego przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 6–17.

Opublikowane
2019-12-28
Jak cytować
BrambertP., & KiniorskaI. (2019). Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności regionu świętokrzyskiego. Przykład klastra Grono Targowe Kielce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 227–247. https://doi.org/10.24917/20833296.152.16