Digitalizacja usług w modelu biznesowym przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na przykładzie programu Kuracjusz

  • Jerzy Tutaj Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Infrastruktury Zarządzania
Słowa kluczowe: digitalizacja, model biznesu, przedsiębiorstwo uzdrowiskowe

Abstrakt

Zachowanie właściwych proporcji pomiędzy technologią a zarządzaniem staje się współczesnym wyzwaniem dla wielu menadżerów, zwłaszcza tych, którzy uwierzyli, że świat artefaktów jest rzeczywistością. Kształtowane w procesie zarządzania relacje z klientami, a także relacje pomiędzy pracownikami powinny determinować rozwój technologiczny, zwłaszcza w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. Ponadto rodzaj biznesu, kultura organizacyjna i segment klientów powinny stymulować wybór odpowiednich modeli z wykorzystaniem digitalizacji. Tylko połączenie relacji wirtualnych z relacjami bezpośrednimi może przedsiębiorstwu uzdrowiskowemu przynieść sukces. Styczność przestrzenna – jako najważniejsza kategoria w naukach społecznych – jak się wydaje, nie powinna być w tym sektorze usług wyparta w całości przez internet. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia digitalizacji w modelu biznesowym, a także ukazanie barier w jego wdrażaniu na przykładzie przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. W artykule przedstawiono zatem przegląd stanowisk na temat modelu biznesu oraz propozycję własną modelu biznesowego, a także znaczenie digitalizacji w modelach biznesowych oraz wykorzystanie e-narzędzi na przykładzie programu Kuracjusz w uzdrowisku. Autorską propozycją jest model harmonia jako rozwiązanie pomiędzy zarządzaniem tradycyjnym opartym na relacjach bezpośrednich a zarządzaniem wirtualnym.

Biogram autora

Jerzy Tutaj, Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Infrastruktury Zarządzania

Jerzy Tutaj, dr, adiunkt, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Infrastruktury Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1996–2004 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych. W latach 2004–2011 był Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Zamek Książ. W latach 2011–2014 był członkiem zarządu województwa dolnośląskiego. Od blisko 30 lat jest nauczycielem akademickim. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych, w tym 7 książek z zakresu strategii rozwoju, innowacji, zarządzania, a także współautorem Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2020 oraz kilkunastu strategii rozwoju gmin i przedsiębiorstw. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Bibliografia

Afuah, A. (2004). Business Models. A Strategic Management Approach. Irwin – New York: McGraw-Hill.

Afuah, A., Tucci, Ch.L. (2003). Biznes internetowy. Strategie i modele, Kraków: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer.

Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bamford, Ch.E., West III, G.P. (2010). Strategic Management: Value Creation, Sustainability and Performance. Mason: South-Western Cengage Learning.

Brzóska, J. (2009). Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy, 2(6), 5–23.

Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2010). From strategy to business models and onto tactics. Long Range Planning, 43, 195–225.

Chandler, A.D. (1962). Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press.

Czaja, S., Tutaj, J., Becla, A., Andreeva, N. (2018). Uzdrowiska w zrównoważonym rozwoju regionu dolnośląskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Das ganze Konzept Führung ist reif für eine Redefinition (2018, 1 września). Pozyskano z: http: www. wirtschaftsforum.de.

Doligalski, T. (red.). (2014). Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drzewiecki, J. (2013). Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania. Modele biznesowe. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, 13(II), 67–76.

Duczkowska-Piasecka, M., Poniatowska-Jaksch, M., Duczkowska-Małysz, K. (2013). Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Firlej, K. (2013). Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym. Modele biznesowe. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, 13(II), 27–40.

Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.

Hołodnik, D., Perechuda, K. (2016). Przedsiębiorstwo nowej generacji. Annales Universitstis Mariae Curie-Słodowska,Sectio H, 2, 21–27.

Informacja na temat Programu Kuracjusz, Spółka Uzdrowisko Lądek-Długopole.

Iwasieczko, B. (2014). Modele biznesowe i ocena ich efektywności. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343, 152–176.

Jabłoński, M. (2013). Modele biznesu a kreacja wartości na rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 207–216.

Jabłoński, M. (2013). Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4, 57–63.

Jabłoński, M., Jabłoński, A. (2014). Kluczowe miary biznesowe w budowie wartości firmy. Pozyskano z: www.sbc. org.pl/Content/10328/jablonscy.pdf

Manterys, A. (1997). Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych. Warszawa: PWN.

Michalak, J. (2012). Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122), 133–142.

Mikołajczyk, B., Krawczyk, M., Kurczewska, A. (2012). Ewolucja pomiaru innowacyjności w firmie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 266, 251–261.

Motyka, S. (2013). Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa. Pozyskano z: http://www.ptzp.org.pl/files/ konferencje/ kzz/artyk_pdf_2011/075.pdf

Nęcki, Ł. (2013). Budowa nowoczesnego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu biznesowego canvas. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 11, 26–37.

Nowicka, K. (2012, 7 marca 2019) Cloud computing – nowy model biznesowy wykorzystujący outsourcing IT poprzez Internet. Pozyskano z: www.praktycznateoria.pl/cloud-computing

Nowicka, K. (2013). Wartość w modelu cloud computing. Przedsiębiorstwo i Przyszłość, 2.

Obłój, K. (2013). Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy. Warszawa: Poltext.

Obłój, K. (1996). Strategia organizacji: budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE.

Pałka, D., Zaskórski, W., Zaskórski, P. (2013). Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 9(7).

Rosińska-Bukowska, M. (2011) Modele biznesu sprzyjające kreacji wartości na przykładach wiodących przedsiębiorstw międzynarodowych. W: M. Jabłoński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse – Strategie – Kompetencje. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 171–196.

Rutkowska-Gurak, A. (2010). W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 246, 65–77.

Skrzypek, E. (1999). Efektywność działań w TQM – koszty jakości. Problemy Jakości, 7, 5–13.

Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 97(2).

Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43, 172–194.

Timmers, P. (1998). Business models for electronic commerce, Electronic Markets, 8(2), 3–8.

Weill, P., Vitale, M.R. (2001). Place to Space – Migrating to e-Business Models. Harvard Business School Publishing Corporation.

Wierzbiński, M. (2015). Model biznesowy a strategia i zarzadzanie strategiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 395, 482–487.

Wierzbiński, M. (2017). Modelowanie finansowe w projektowaniu modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 15(2/2), 171–194.

Ziora, L. (2012). Rola technologii cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702. Ekonomiczne Problemy Usług, 87, 778–786.

Zott, Ch., Amit, R. (2010). Business model design: An activity system perspective. Long Range Planning, 43.

Opublikowane
2019-12-28
Jak cytować
TutajJ. (2019). Digitalizacja usług w modelu biznesowym przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na przykładzie programu Kuracjusz. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 171–183. https://doi.org/10.24917/20833296.152.12