Wpływ działań CSR w przemyśle odzieżowym na akceptację wyższej ceny przez konsumentów pokolenia Z

  • Katarzyna Pawlak Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Cybernetyki Instytut Organizacji i Zarządzania
  • Anna Dziadkiewicz Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: pokolenie Z, przemysł odzieżowy, społeczna odpowiedzialność biznesu, zachowania konsumentów, zrównoważona konsumpcja

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie, czy stosunek młodych konsumentów do zakupów odzieży wytwarzanej przez firmy prowadzące działania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) może wpływać na akcentację wyższych cen tych produktów. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 150 respondentów, reprezentujących pokolenie Z. Do weryfikacji hipotez badawczych zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji. Wyniki badania pokazują, iż istnieje związek pomiędzy pozytywnym stosunkiem pokolenia Z do zakupu odzieży produkowanej zgodnie z zasadami CSR a wysokością akceptowanych przez nie cen. Konsumenci o pozytywnych postawach akceptują wyższy poziom cen ubrań produkowanych społecznie odpowiedzialnie. Wyniki badania są istotne dla polskiej praktyki gospodarczej i mogą być zachętą do podejmowania działań z zakresu CSR przez przedsiębiorstwa. Ma to szczególnie duże znaczenie obecnie, kiedy to głównie duże przedsiębiorstwa wdrażają omawianą koncepcję. Artykuł wypełnia lukę w badaniach zachowań polskich konsumentów pokolenia Z na rynku odzieży produkowanej zgodnie z zasadami CSR. Przyczynia się także do zrozumienia działań społecznie odpowiedzialnych, zarówno przez młodych konsumentów, jak i przez firmy odzieżowe. Wskazano jednak konieczność prowadzenia dalszych badań nad omawianym tematem.

Biogramy autorów

Katarzyna Pawlak, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Cybernetyki Instytut Organizacji i Zarządzania

Katarzyna Pawlak, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie następnie pracowała jako adiunkt w Katedrze Marketingu. Przez kilka lat była adiunktem na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, a obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Nauk. W 2018 r. ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe z metod statystycznych. Jest przewodniczącą polskiego oddziału (Warszawa) Międzynarodowego Instytutu Inżynierii i Technologii w Hongkongu. Obszary jej zainteresowań to zachowania konsumentów, analiza rynku, badania marketingowe oraz zrównoważony rozwój.

Anna Dziadkiewicz, Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania

Anna Dziadkiewicz, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz London School of Economics, a także studia podyplomowe: Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego, Akademia Trenera Biznesu oraz dwuletnie Europejskie Studia Specjalne w Centrum Jeana Monneta przy Wydziale Prawa na UMK w Toruniu. Obecnie jest wykładowcą w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Gdańskim. Jest także właścicielem firmy szkoleniowej AD-futuro. W ostatnich latach prowadziła szkolenia w zakresie design management, public relations, marketingu i budowania wizerunku marki. Koordynowała projekty międzynarodowe, a obecnie pełni funkcję głównego kierownika informacji w jednym z nich. Jej zainteresowania dotyczą podejścia design management i projektowania usług opartego na podejściu design thinking. Jest przewodniczącą polskiego oddziału (Toruń) Międzynarodowego Instytutu Inżynierii i Technologii w Hongkongu.

Bibliografia

Berger-Grabner, D. (2018). Sustainability in Fashion: An Oxymoron?. In: R. Altenburger (ed.), Innovation Management and Corporate Social Responsibility, New York: Springer International Publishing, 171–180.

Bhattacharya, C.B., Sen S., Korschun, D. (2011). Leveraging Corporate Responsibility: The Stakeholder Route to Maximizing Business and Social Value. Cambridge: Cambridge University Press.

Black, I. (2010). Sustainability through Anti-Consumption. Journal of Consumer Behaviour, 9, 403–411.

Bylok, F. (2018). Ethical Consumption and Its Development in Contemporary Society. Problemy Zarządzania, 3(75), 150–165.

Carroll, A.B. (2004). Managing ethically with global stakeholders: A present and future challenge. Academy of Management Executive, 18(2), 114–120.

Freeman, R.E., Harrison, J., Wicks, A., Parmar, B., DeColle, S. (2010). Stakeholder Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase Profits. New York Times Magazine, 13.09.1970.

Godfrey, P.C., Merrill, C.B., Hansen, J.M. (2009). The Relationship between Corporate Social Responsibility and Shareholder Value: An Empirical Test of the Risk Management Hypothesis. Strategic Management Journal, 30, 425–445.

Hajdas, M. (2013). Ekologia jako wartość korporacyjna. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 2863–2873.

ISO 26 000 (2019, 18 kwietnia). Pozyskano z: www.pkn.pl/iso-26000.

Kumar, V., Christodoulopoulou, A. (2013). Sustainability and branding: An integrated perspective, Industrial Marketing Management, 43, 6–15.

Marcinkowska, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne – aspekty teoretyczne. Przegląd Organizacji, 10, 7–10.

Menz, K.M. (2010). Corporate Social Responsibility: It is Reworded by the Corporate Bond Market? A Critical Note. Journal of Business Ethics, 96, 117–134.

Palewicz, J., Baran, J. (2012). Organizacja łańcucha dostaw w branży odzieżowej. Logistyka, 6, 531–544.

Porter, M., Kramer, M. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62–77.

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006). Strategy and Society. The link between competive adventage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, December, 78–92.

Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rudnicka, A. (2016). Innowacyjna i odpowiedzialna branża odzieżowa. Logistyka Odzysku, 4, 21–26.

Soppe, A. (2004). Sustainable Corporate Finance. Journal of Business Ethics, 53(1), 213–224.

Stefańska, M. (2013). Podstawy teoretyczne i ewolucja pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 198–211.

Young, W., Hwang, K., McDonald, S., Oates, C. (2010). Sustainable Consumption: Green Consumer Behaviour when Purchasing Products. Sustainable Development, 18, 20–31.

Gomez-Bezares, F., Przychodzen, W., Przychodzen, J. (2016). Bridging the gap: How sustainable development can help companies create shareholder value and improve financial performance. Business Ethics, 26, 1–17.

Zgoda, Z. (2015). Obszary społecznie odpowiedzialnego biznesu. Uwarunkowania zachowań polskich konsumentów. Handel Wewnętrzny, 4(357), 286–295.

Opublikowane
2019-12-28
Jak cytować
PawlakK., & DziadkiewiczA. (2019). Wpływ działań CSR w przemyśle odzieżowym na akceptację wyższej ceny przez konsumentów pokolenia Z. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 139–152. https://doi.org/10.24917/20833296.152.10