Wpływ reklamy społecznej na deklarowane zachowania odbiorców na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  • Natalia Kudełko Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: marketing społeczny, postawy, zachowania, reklama społeczna

Abstrakt

Coraz bardziej popularnym trendem w marketingu staje się marketing społeczny. W treści niniejszego artykułu zawarto najważniejsze informacje na temat reklam społecznych oraz przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących znajomości zagadnienia kampanii społecznych, a także oddziaływania reklam społecznych na ich odbiorców. Zasadniczym celem artykułu było zbadanie wpływu wybranych reklam społecznych na deklarowane zmiany w zachowaniu odbiorców. W badaniach zastosowano następujące metody badawcze: deskresearch, ankietę oraz metody: statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego. Jak wynika z przeprowadzonych badań, studenci mają dość powierzchowną wiedzę na temat kampanii społecznych, a zaprezentowane reklamy społeczne nie wpłynęły znacząco na ich deklarowane zachowania. Pożądane postawy i zachowania społeczne powinny być zatem kształtowane przez bardziej intensywne sposoby perswazji. Oprócz reklamy społecznej należy wykorzystywać także inne instrumenty marketingu społecznego oraz podejmować różne dodatkowe działania, np. edukacyjne.

Biogram autora

Natalia Kudełko, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Natalia Kudełko, studentka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z marketingiem i komunikacją rynkową. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest marketing społeczny oraz realizowane w jego ramach kampanie społeczne.

Bibliografia

Chaves, W., Valle, D., Monroe, M., Wilkie, D., Sieving, K., Sadowsky, B. (2018). Changing Wild Meat Consumption: An Experiment in the Central Amazon, Brazil. Pozyskano z https://onlinelibrary. wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12391

Czubała, A., Jonas, A., Wojnarowska, H. (2017). Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dmitruk, J., Krzyżanowska, K. (2008). Skuteczność reklam społecznych w oddziaływaniu na system aksjo-normatywny. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 69, 99–107.

Doliński, D. (2011). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Domański, T., Kowalski, P. (2000). Marketing dla menedżerów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dudziak, A. (2013). Rola kreowanych sytuacji antropologicznych w kształtowaniu aksjosfery audiowizualnej reklamy społecznej. Przegląd Wschodnioeuropejski, 4, 317–328.

Falkowski, A. (2002). Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Herbuś, I. (2016). Działania reklamowe – od komercji do kampanii społecznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 22, 93–100.

Karwacka, M. (2007). Marketing społeczny w służbie biznesu i społeczeństwa. Kultura i Edukacja, 2, 22–36.

Kicińska, M. (2012). Równość płci w polskich kampaniach społecznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Kotler, Ph., Zaltman, G. (1971). Social Marketing. An Approach to Planed Social Change. Journal of Marketing, 35(3), 3–12.

Kotler, Ph., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Limański, A., Drabik, I. (2007). Marketing w organizacjach non profit. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Maison, D., Wasilewski, P. (2002). Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

Matuszewska, A. (2013). Oddziaływanie reklam społecznych a system wartości jej odbiorców. Polityki Europejskie. Finanse i marketing, 9(58), 318–327.

McGuire, W.J. (1985). Attitudes and attitude change. In: G. Lindzey, E. Aronson (red.), Handbook of social psychology. New York: Random House, 233–346.

Olson, J.M., Zanna, M.P. (1993). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 44, 117– 154.

Osmólska, I., Pruchniak, J. (2017). Wpływ kampanii społecznych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na przykładzie prewencyjnego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Security, Economy & Law, 4(XVII), 195–217.

Parlicki, M. (2011). Reklama społeczna jako jedna z form komunikowania wartości rodzicielstwa i rodziny oraz wartości rodzinnych w marketingu społecznym. Państwo i Społeczeństwo, 3, 141–161.

Petrykowska, J. (2013). Sposoby wywierania wpływu na adresatów reklamy społecznej. Acta Universitatias Nicolai Copernici, 413, 39–46.

Piątek, K. (2015). Kampanie społeczne jako narzędzia zmiany postaw wobec osób z niepełnosprawnością. Media i Społeczeństwo, 5, 136–149.

Piekutowska, S., Kanicka, M., Pogorzelska, P., Charkiewicz, A.E., Kanicki, T., Szpak A. (2013). Rola kampanii społecznych w promowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu wśród studentów białostockich uczelni. Hygeia Publlic Health, 48(4), 500–504.

Postek, A. (2016). Od adopcji ze schroniska do wegetarianizmu. Reklamy społeczne wobec praw zwierząt. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, XXX, 2–16.

Ross, G., McDermott, L., Stead, M., Angus, K. (2006). The effectiveness of social marketing interventions for health improvement: what’s the evidence?. Public Health, 120(2), 1133–1139.

Tarczydło, B. (2013). Kampania społeczna w teorii i praktyce. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 157, 225–234.

Tucker, C. (2019, 13 lipca). Social Advertising: How Advertising Hat Explicitly Promotes Social Influence Can Backfire. Pozyskano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id = 1975897

Winiarska, A., Wojnarowska, A., Wesołowska, J. (2012). Siła przyciągania gwiazd, czyli wykorzystanie wizerunku osób publicznych w marketingu społecznym. Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, 30, 245–259.

Wójciuk, A. (2016). Perswazja w reklamach społecznych. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne, 13(2), 109–125.

Wójciuk, A. (2017). Reklama komercyjna i reklama społeczna – różnice i podobieństwa. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, 16(1), 27–43.

Wróblewska, M. (2018). Kampanie reklamowe społecznie pożyteczne, pożądane i potrzebne. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 2(28), 25–29.

Opublikowane
2019-12-28
Jak cytować
KudełkoN. (2019). Wpływ reklamy społecznej na deklarowane zachowania odbiorców na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 106–124. https://doi.org/10.24917/20833296.152.8