Wpływ kwalifikacji właścicieli na sposób zarządzania małymi i średnimi firmami rodzinnymi

  • Hanna Mizgajska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
  • Łukasz Wściubiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Instytut Zarządzania
Słowa kluczowe: firmy rodzinne, kwalifikacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, szkolenia, zarządzanie

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie związku pomiędzy poziomem wykształcenia formalnego właścicieli firm rodzinnych, ich doświadczeniem zawodowym, pracą zgodną z wyuczonym zawodem, pracą na stanowisku kierowniczym i udziałem w szkoleniach a sposobem zarządzania i finansowania ich firm. Sposób zarządzania charakteryzują cele działalności, przeznaczenie wypracowanego zysku, liczba godzin pracy w firmie oraz delegowanie zadań. Pod uwagę wzięto także stopień wykorzystania kredytów, aplikowanie o środki z funduszy UE oraz ogólne wyniki finansowe firmy. W opracowaniu wykorzystano materiał empiryczny zebrany za pomocą kwestionariusza ankietowego na celowo dobranej próbie 135 firm rodzinnych z terenu południowej Wielkopolski, reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone przez studentów drugiego roku studiów licencjackich z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu w ramach zajęć z przedsiębiorczości. Badanie zostało przeprowadzone w roku 2017, natomiast pozyskane informacje o działalności firm dotyczyły lat 2014–2016. Zgromadzony materiał empiryczny opracowano za pomocą metod statystyki opisowej, korelacji rang gamma oraz testu niezależności chi-kwadrat. Uzyskane wyniki wskazują na istotny statystycznie wpływ udziału przedsiębiorcy w różnych formach szkoleń na sposób zarządzania i finansowania badanych firm rodzinnych oraz uzyskiwane przez nie wyniki finansowe.

Biogramy autorów

Hanna Mizgajska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Hanna Mizgajska, dr hab. inż., profesor nadzwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Jest autorką ponad 100 publikacji, głównie z zakresu ekonomiki i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, w tym trzech monografii. Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach międzynarodowych organizowanych przez European Foundation for Management Development (EFMD) oraz International Council for Small Business (ICSB). Jej główne zainteresowania badawcze to aktywność innowacyjna MŚP, wspieranie MŚP oraz przedsiębiorczość kobiet.

Łukasz Wściubiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Instytut Zarządzania

Łukasz Wściubiak, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Zarządzania. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień innowacji, współpracy międzyorganizacyjnej, zarządzania własnością intelektualną oraz przedsiębiorczości technologicznej. Jest członkiem European Council for Small Business and Entrepreneurschip (ECSB) oraz autorem ponad 30 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, monografiach oraz materiałach konferencyjnych.

Bibliografia

Bublitz, E., Nielsen, K., Noseleit, F., Timmermans, B. (2018). Entrepreneurship, human capital, and labor demand: a story of signaling and matching. Industrial and Corporate Change, 27(2), 269–287.

Cooper, M., Upton, N., Seaman, S. (2005). Customer relationship management: a comparative analysis of family and nonfamily business practices. Journal of Small Business Management, 43(3), 242–256.

Fernandez, Z., Nieto, M. (2005). Internationalization strategy of small and mediumsized family businesses: some influential factors. Family Business Review, 18(1), 77–89.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluver Polska.

IBR (2019, 4 kwietnia). Firma rodzinna to marka. Raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Statystyka firm rodzinnych”. Poznań. Pozyskano z: https://www.sig.org.pl/edc_media/List/ Item-477/TinyFiles/Firma-rodzinna-to-marka.pdf

Kamińska, A. (2011). Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Korpysa, J. (2013). Kompetencje przedsiębiorcze właścicieli MŚP. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(3), 169–178.

Leszczewska, K. (2016). Przedsiębiorstwo rodzinne: specyfika modeli biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Lisowska, R. (2013). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Litz, R.A. (1995). The family business: toward definitional clarity. Family Business Review, 8(2), 71–81. Man, T., Lau, T., Snape, E. (2008). Entrepreneurial Competencies and the Performance of Small and

Medium Enterprises: An Investigation through a Framework of Competitiveness. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 21(3), 257–276.

Mączyńska, M. (2016). Firmy rodzinne. Nowa odkryta siła polskiej gospodarki. Raport sektora o stanie MSP w Polsce, Warszawa: PARP.

Millan, J.E., Congregado, E., Roman, C. (2014). Entrepreneurship persistence with and without personnel: The role of human capital and previous unemployment. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(1), 187–206.

Mitchelmore, S., Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(2), 92–111.

Morris, M.H., Webb, J.W., Fu, J., Singhai, S. (2013). A Competency‐Based Perspective on Entrepreneurship Education: Conceptual and Empirical Insights. Journal of Small Business Management, 51(3), 352– 369.

Motylska-Kuźma, A. (2019). Logika finansowa firm rodzinnych. W: K. Safin, I. Koładkiewicz (red.), Zarządzanie firmą rodzinną: kluczowe wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 231–248.

Murphy, D. (2005). Understanding the complexities of private family firms: an empirical investigation. Family Business Review, 18(2), 123–133.

Parker, S.C., van Praag, C.M. (2006). Schooling, capital constraints, and entrepreneurial performance. Journal of Business and Economic Statistics, 24(4), 416–431.

PARP (2018). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa.

Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracja w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 364–376.

Sharma, P. (2004). An overview of the fields of family business studies: Current Status and Directions for the Future. Family Business Review, 17(1), 1–36.

Tehseen, S., Ramayah, T. (2015). Entrepreneurial Competencies and SMEs Business Success: The Contingent Role of External Integration. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1), 50–61.

Unger, J.M., Rauch, A., Frese, M., Rosenbusch, N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: a meta-analytical review. Journal of Business Venturing, 26(3), 341–358.

Winnicka-Popczyk, A. (2008). Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych – wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań. Przegląd Organizacji, 3, 39–43.

Zahra, S. (2005). Entrepreneurial risk taking in family firms. Family Business Review, 18(1), 23–40.

Opublikowane
2019-12-28
Jak cytować
MizgajskaH., & Wściubiak Łukasz. (2019). Wpływ kwalifikacji właścicieli na sposób zarządzania małymi i średnimi firmami rodzinnymi. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 83–94. https://doi.org/10.24917/20833296.152.6