Poglądy respondentów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące kształcenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości

  • Anna Dudoń Uniwersytet Rolniczy in. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Katedra Statystyki i Polityki
Słowa kluczowe: poglądy uczniów, ; przedsiębiorczość, przewidywania, zainteresowania uczniów

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie poglądów wybranych autorów na temat związany z kształceniem młodzieży w zakresie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz uzupełnienie tej treści o wyniki przeprowadzonych badań własnych. Badania miały na celu pozyskanie opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących przedmiotu oraz poglądów respondentów dotyczących przydatności przedmiotu w ich przyszłości. W badaniach wykorzystano ankietę audytoryjną. Respondenci najczęściej udzielali informacji, że przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest raczej przydatny, jednak nie potrafili jednoznacznie stwierdzić, czy przedmiot przygotował ich do przedsiębiorczych działań w przyszłości. Zdecydowana większość respondentów uważała, że liczba godzin w ramach przedmiotu jest wystarczająca. Respondenci określili również najbardziej interesujące ich zagadnienia związane z przedmiotem, m.in. poszukiwanie pracy. Wyników przeprowadzonego badania, ze względu na nieliczną próbę, nie można uogólniać na całą populację osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Mają one za zadanie jedynie zasygnalizować, jakie jest podejście wybranych respondentów do nauczanego przedmiotu. Po przeprowadzeniu badania autorka zauważyła kwestie, o które warto zapytać przy prowadzaniu badań na większej próbie. Są to m.in. plany ucznia oraz czynniki motywujące go do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy.

Biogram autora

Anna Dudoń, Uniwersytet Rolniczy in. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Katedra Statystyki i Polityki

Anna Dudoń, magister, doktorantka w dyscyplinie ekonomia i finanse na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Statystyki i Polityki Społecznej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą obszarów związanych z ekonomią społeczną i mikroekonomią. Szczególnie interesuje się sytuacją gospodarstw agroturystycznych w Polsce południowo-wschodniej oraz potrzebami społeczeństwa związanymi ze zmianami demograficznymi, takimi jak wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.

Bibliografia

Bigos, K. (2018). Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia. Horyzonty Wychowania, 17(43), 61–71.

Cichoń, M., Piotrowska, I. (2012). Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród studentów geografii poprzez metodę projektu, esej geograficzny i recenzję. Prace Komisji Edukacji Geograficznej, 2, 151–168.

Ernst-Milerska, R. (2015). Przedsiębiorczość jako przedmiot szkolny: między kształceniem realnym a ogólnym. Studia z Teorii Wychowania, tom 6, 3(12), 193–207.

Głodowska, A. (2018). Gender Differences in Educational Attainment: The Evidence from the European Union Countries. Horyzonty Wychowania, 17(43), 221–230.

Głodowska, A. (2017). Level of Education and Economic Growth in the Member States of the European Union: A Comparative Analysis. Horyzonty Wychowania, 16(37), 105–118.

Hajdukiewicz, A. (2018). Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard. Horyzonty Wychowania, 17(43), 187–196.

Jeszka, A.M. (2013). Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 5(158), 31–39.

Kosała, M. (2016). Edukacja przedsiębiorczości – analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Horyzonty Wychowania, 15(34), 49–66.

Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317–340.

Kuratko, D.F. (2005). The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 577–597.

Kwaśny, J., Żur, A. (2018). Tutoring a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych – studium przypadku Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej. Horyzonty Wychowania, 17(43), 85–94.

Łobocki, M. (1984). Metody badań pedagogicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Maciejewski, M. (2018). Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego. Horyzonty Wychowania, 17(43), 209–220.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249–266.

Poczmańska, A., Pierwieniecka, R. (2016). Edukacja przedsiębiorczości w ramach kształcenia zawodowego a sytuacja jego absolwentów na rynku pracy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 392–403.

Premand, P., Brodmann, S., Almeida, R., Grun, R., Barouni, M. (2016). Entrepreneurship Education and Entry into Self-Employment Among University Graduates. World Development, 77, 311–327.

Sadowska, M. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 149–164.

Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 391–400.

Tracz, M., Rachwał, T. (2008). Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości – wyniki badań. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 325–330.

Tracz, M., Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości – założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 286–296.

Urbaniec, M. (2016). Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Horyzonty Wychowania, 15(35), 73–92.

Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11–32.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257.

Wąsik, H. (2010). Nauczanie przedsiębiorczości w kontekście integracji europejskiej. Przedsiębiorczość– Edukacja, 6, 486–492.

Wilson, F., Kickul, J., Marlino, D. (2007). Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(3), 387–406.

Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10–23. Ziółkowska-Weiss, K. (2016). Ocena nauczania podstaw przedsiębiorczości przez uczniów liceum ogólnokształcącego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 457–470.

Opublikowane
2019-12-28
Jak cytować
DudońA. (2019). Poglądy respondentów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące kształcenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 70–82. https://doi.org/10.24917/20833296.152.5