Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie mniejszości ...)

Autor

  • Wiktor Osuch Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
  • Agnieszka Dwojak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.22

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, marginalizacja, społeczeństwo informacyjne, Romowie

Abstrakt

The article refers to social and economic issues of Roma minority in Poland. Large groups ofRoma that live in our country - especially in the cities - are marginalized because of theirculture dissimilarity and because they cannot find their place in actual political and economicsituation. The reason, but also the effect, of such situation is explained by low level ofeducation in Poland. Authors reckon that one of the conditions of information society’s growthis necessity to support their enterprising attitudes. Following this thesis, the authors believe,that supporting lower developed groups, which don’t keep up with actual pace of economicgrowth, is necessary to minimize the social and economic exclusion of these groups and tolimit social anxieties and clashes.On the example of Roma ethic minority group authors characterized the problems of thesegroups on a labor market, ways of fighting against them and showed the perspectives ofprogress of these groups in future by building enterprising attitudes.

Bibliografia

Aktywizacja zawodowa Romów, 2007, M. Zawicki (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 47–51.

Fridrich Ch., 2007, Romowie w Austrii – znikomo zintegrowani, ale marginalizowani albo asymilowani [w:] Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie, W. Osuch (red.), Geoinfo Kraków, s. 55–63.

Kwadrans Ł., 2007, Charakterystyka sytuacji edukacyjnej Romów w Czechach, Polsce i Słowacji po 1989 roku [w:] Romowie w Polsce i Europie, P. Borek (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 233–248.

Matulayová T., 2001, Praca socjalna w środowisku Romów [w:] , Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 335–338.Oświata etniczna w Europie Środkowej

Nichersu J., Porumcia A., 2007, Romska mniejszość narodowa w Rumunii i Wschodniej Rumunii [w:] Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie, W. Osuch (red.), Geoinfo Kraków, s.74–80.

Nowicka E., 2007, Romowie i świat współczesny [w:] Romowie w Polsce i Europie, P. Borek (red.),Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 124–147.

Osuch W., 2008, Problem aktywizacji społecznej i zawodowej romskiej mniejszości narodowej w Austrii na przykładzie miasta Oberwart [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja nr 4, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa–Kraków 2008.

Paszko A., 2007, Romowie i polskie doświadczenie wolnego rynku [w:] Romowie w Polsce i Europie, P. Borek (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 204–216.

Romowie na rynku pracy, 2007, A. Paszko, R. Sułkowski, M. Zawicki (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Sułkowska-Kądziołka A., 2007, Wybrane programy edukacyjne dla mniejszości romskiej w Małopolsce [w:] Romowie w Polsce i Europie, P. Borek (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 263–265.

Toborowicz I., 2008, Społeczeństwo informacyjne, artykuł zamieszczony na portalu internetowym Global Economy: http://globaleconomy.pl/content/view/145/17/ (30.06.2009 r.).

Trotta Tuomi M., Gronfors J., 2007, Mniejszość romska w Finlandii – przegląd [w:] Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie, W. Osuch (red.), Geoinfo Kraków, s. 51–54.

Zięba W., 2004, Sprawiedliwy handel – gra fair [w:] „Magazyn Obywatel”, 1/2004 (15), Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, Łódź.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Podstawowe prawa, http://www.mswia.gov.pl/ portal/pl/61/38/Podstawowe_prawa.html

Sprawozdanie z realizacji programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2006 r., http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/184/4953/Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_na_rzecz_spolecznosci_romskiej_w_Polsce_w_200.html

Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001–2003, http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/192/285/Tresc_pilotazowego_programu_rzadowego_ na_rzecz_spolecznosci_romskiej_w_wojewodzt.html

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Osuch, W., & Dwojak, A. (2009). Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie mniejszości .). Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 244–253. https://doi.org/10.24917/20833296.5.22

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>