Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości

  • Marian Huczek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Politologii
Słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorczość

Abstrakt

The article presents the role of management in the development of entrepreneurship. It showsthe characteristics of entrepreneurship and it defines the factors that have an influence on theprocess of entrepreneurship. Also, the influence of management on the development of entrepreneurship is presented.

Bibliografia

Adamczyk W., 1995, Przedsiębiorczość. Próba definicji, „Przegląd Organizacji”, 11/1995.

Barczyk Z., 2004, Przedsiębiorczość i samorządność lokalna, Oficyna Wydawnicza GWSP, Chorzów.

Bojewska B., 2002, Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, uwarunkowania europejskie, M. Strużycki (red.), Difin, Warszawa, s. 107–142.

Bratnicki M., Strużyna J., 2001, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.

Cechii C., 2000, Wiedza o zależnościach i gospodarcze wykluczenie w wiejskich systemach lokalnych [w:] Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, T. Hurek (red.), FAPA, Warszawa, s. 116– 126.

Chodyński A., 2002, Zarządzanie rozwojem firmy. Strategia jakości ekologicznej, WSZiM w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 46–52.

Chodyński A., 2007, Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

Drucker P F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, s. 30–37.

Drucker P.F., 1995, Zarządzanie w czasach burzliwych, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, s. 15.

Francik A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, s.66 i 67.

Fryzeł B., 2004, Kultura o konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo TNOiK ,,Dom Organizatora”, Toruń. 12. Griffin R. W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, s. 38.

Grudzewski W.M., Hejduk J.K., 2004, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa, s. 103.

Klasik A., 2006, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice, s. 279.

Koźmiński A.K., Piotrowski W., 1995, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 302 i 303.

Kraśnicka T., 2002, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd.AE w Katowicach, Katowice, s. 115.

Kuszlin W.J., Fołomyjow A.N., 2000, Rynosznaje chozjaństwowanije i riski, Sankt Petersburg, „Nauka”, 1/2000.

Kwiatkowski S., 1993, Źródła sukcesów i porażek polskich przedsiębiorców, ,,Przegląd Organizacji’’, 1/1993.

Kwiatkowski S., 2002, Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.

Machaczka J., 2005, Podstawy zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.

Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. Wyd. AE w Krakowie, Kraków, s. 135.

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., 2007, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.

Ochojski A., Szczupak B., Zieliński T., 2006, Regionalne środowisko przedsiębiorczości. Problematyka badawcza [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, A. Klasik (red.), Wyd. AE w Katowicach, Katowice.

Porter M. E., 2001, Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa, s. 85.

Pszczółkowski T., 1987, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław, s. 288.

Safin K., 2003, Zarządzanie małą firma, Wyd. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

Sexton D., Bosman-Upton N., Entrepreneurship, Macmillan, New York, s. 7.

Skawińska E., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Poznań, s. 89.

StabryłaA., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa–Kraków, s. 219–251.

Sztompka P., 1998, Zaufanie: podstawa relacji społecznych [w:] Krytyczna teoria organizacji, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, s. 10.

Opublikowane
2009-01-01
Jak cytować
HuczekM. (2009). Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 88-98. https://doi.org/10.24917/436