Wybrane problemy mniejszości narodowych a idea społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej

Autor

  • Agnieszka Świętek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
  • Wiktor Osuch Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.43

Słowa kluczowe:

mniejszości narodowe, społeczeństwo obywatelskie, UE

Abstrakt

This article presents a socio­economic problems of national minorities in certain aspects of the processes of European integration. In European countries, as well as in Poland, the unem­ployment rate among ethnic minority groups is very high, compared to the general public. This problem affects particularly the Roma minority, because of cultural difference and the inability to find themselves in the current economic situation, which causes progressive social marginalization. High racist delinquency, as well as an increase in labor market discrimina­tion against minorities, in various countries of the European Union, are not conducive to the processes of social and citizen integration of those groups. The reason, as well as the effect of such situation is the very low level of education of Roma, not only in Poland but also in other European countries.Authors reckon, that one of the conditions of informative society’s growth is necessity to support their enterprising posture. Following this thesis, the authors think, that supporting lower developed groups, which don’t keep up with actual tempo of economic growth is ne­cessary to minimalize the social­economic marginalization of these groups and to limit social anxienties and clashes.Authors, on the example of Roma ethic minority group characterized the problems of these groups on work market, ways of fighting with them and showed the perspectives of progress of these groups in future by building enterprising postures. It seems that the measure of a progressive European social integration should be an appro­priate relationship to national and ethnic minorities in EU member countries, free from social and occupational, and discrimination on labor market, which does not seem easy in a market economy based on knowledge.

Bibliografia

Chodubski A., 2006, Mniejszości narodowe a globalna społeczność obywatelska [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, pod red. E. Michalik i H. Chałupczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­ Skłodowskiej, Lublin.

Fridrich C. (ed.), 2007, From the Margin to the Centre – Capturing the Perspectives of Young People from European Minority Groups, Drava Verlag Klagenfurt.

Fridrich C., 2007, Zrozumienie włączania i wyłączania mniejszości ze społeczno-geograficznego punktu widzenia [w:] Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie pod red. W. Osucha, Geoinfo, Kraków.

Halfmann J., 2006, Tożsamości narodowe i wielokulturowość w Europie [w:] Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, pod red. J. Polakowskiej­Kujawy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Siewierski J., 2006, Źródła tożsamości europejskiej [w:] Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, pod red. J. Polakowskiej­Kujawy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, War szawa.

Janusz G., 2006, Statystyczny obraz mniejszości narodowych we współczesnej Europie [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, pod red. E. Michalik i H. Chałupczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­Skłodowskiej, Lublin.

Niżnik J., 2006, Integracja europejska w dyskursie politycznym [w:] Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, pod red. J. Polakowskiej­Kujawy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa

Paszko A., 2007, Romowie i polskie doświadczenie wolnego rynku [w:] Romowie w Polsce i Europie, pod red. P. Borka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 204–216.

Paszko A., Sułkowski R., Zawicki M. (red.), 2007, Romowie na rynku pracy, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Porębski A., 2006, Problematyka autochtonicznych grup etnicznych we współczesnej Europie [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, pod red. E. Michalik i H. Chałupczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­Skłodowskiej, Lublin.

Rabczańska A.J., 2006, Instytucjonalizacja ochrony mniejszości narodowych i etnicznych na poziomie międzynarodowym [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, pod red. E. Michalik i H. Chałupczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­Skłodow­ skiej, Lublin.

http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/publicationsFrontEndAccess.do?id=11016

http://www.stat.gov.pl

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/366/7679/Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_na_rzecz_spo­ lecznosci_romskiej_w_Polsce_za_ro.html

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Świętek, A., & Osuch, W. (2010). Wybrane problemy mniejszości narodowych a idea społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 532–542. https://doi.org/10.24917/20833296.6.43

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>