Zmiany procesu edukacji kierowców w warunkach integracji europejskiej

Autor

  • Zbigniew Ożdżyński Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.40

Słowa kluczowe:

edukacja, kierowców, integracja europejska

Abstrakt

The article discusses the process of transforming driving instruction in terms of European integration as a basic factor of transport.It indicates the areas of driving instruction to be subjected to the process of transformation and their impact on the improvement of road safety, along with discussing the changes in selected areas of driving instruction, while pointing out fundamental differences between the legal requirements of Poland and selected European Union countries.It further discusses the differences in the basic training of drivers within the European Union and indicates the need for entrepreneurial activities in order to facilitate improvement in road safety.Also highlighted is the need to remove any differences in traffic regulations and in all other areas of driving instruction.

Bibliografia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, http://bip.ump.pl/?show_cat=0ZXmN9N0, październik 2009.

Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu, DzU 1988, nr 5, poz. 40, http://bah.republi­ ka.pl/konwied1.html, październik 2009.

Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym, Wikipedia wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/ wiki/Konwencja_wiede%C5%84ska_o_ruchu_drogowym#R.C3.B3.C5.BCnice_mi.C4.99dzy_ Konwencj.C4.85_a_Prawem_o_ruchu_drogowym, październik 2009.

Kopaliński W., Internetowy słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownik­ ­online.pl/index.php, październik 2009.

Koziara E., Krótka historia motoryzacji na Podlasiu, http://www.mojemiasto­mojagmina.pl/pl/76/ biala.podlaska/, październik 2009.

Koziara E., Postęp powodował zmiany, http://www.mojemiasto­mojagmina.pl/pl/76/biala.podlaska/ artykul/66/postep.powodowal.zmiany, październik 2009.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, DzU 2005, nr 217, poz. 1834, http://www.infor.pl/dziennik­ustaw,rok,2005,nr,217,poz,1834,rozporzadzen ie­ministra­infrastruktury­w­sprawie­szkolenia­­egzaminowania­i.html, październik 2009.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, DzU 2009, nr 78, poz. 653, http://www.mi.gov.pl/files/0/1791192/img52610180001.pdf, październik 2009.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania, DzU 1996, nr 134, poz. 626, http://msp.money.pl/akty_prawne/dzienniki_ustaw/obwieszczenie;ministra;transportu;i;gospodarki,dziennik,us taw,1996,134,626.html październik 2009.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. DzU 1998, nr 72, poz. 462, http://www.infor.pl/dziennik­ustaw,rok,1998,nr,72.html paź­ dziernik 2009.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, DzU 2001, nr 70, poz. 731, http://msp.money.pl/akty_prawne/dzienniki_ustaw/rozpor zadzenie;ministra;transportu;i;gospodarki,dziennik,ustaw,2001,070,731.html październik 2009.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, DzU 1998, nr 105, poz. 667, http://msp.money.pl/akty_praw­ ne/dzienniki_ustaw/rozporzadzenie;ministra;transportu;i;gospodarki,dziennik,ustaw,1998,105,667.html październik 2009.

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji I Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1983 r. w sprawie kierowców pojazdów silnikowych, DzU 1983, nr 59, poz. 269, http://isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id=WDU19830590269&min=1, październik 2009.

Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., 2008, Transport i spedycja, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. 2. Szczepaniak T. (red.), 2002, Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, http://libr.sejm.gov.pl/oide/dokumenty/traktaty/Trak­ tat_amsterdamski_PL_19.pdf, październik 2009.

Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU 1983, nr 6, poz. 35, http://www.ko­ deksdrogowy.com.pl/archiwum/1983_0.html, październik 2009.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity), DzU 2005, nr 108, poz. 908, http://bap­psp.lex.pl/serwis/du/2005/0908.htm, październik 2009.

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Ożdżyński, Z. (2010). Zmiany procesu edukacji kierowców w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 506–517. https://doi.org/10.24917/20833296.6.40