Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw sektora MŚP w powiecie tarnobrzeskim i stalowowolskim

  • Agnieszka Buś-Bidas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu
Słowa kluczowe: zewnętrzne źródła finansowe, MŚP

Abstrakt

Small and medium sized entrepreneurs often need external financing to start, run and develop their business. In many cases the SMEs sector cannot obtain financial assistance from the banking system so they seek support from the loan fund system. The loan funds offer not only financial assistance in the form of the loan granted but also other services for example information and advisory services.

Bibliografia

Bartkowiak B., 2009, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa.

Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., 2006, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Chmielak A., 2001, Główne bariery rozwoju małych i średnich firm w Polsce [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. B. Plawgo, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Bia- łystok.

Czaja I., 1999, Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce. Ogólna charakterystyka za lata 1990–1998 [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Materiały konferencyjne, red. J. Targalski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Jaremczuk K., 1999, Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych [w:] Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo­Wschodniej, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009–2013, Ministerstwo Gospodarki, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 3 lutego 2009 roku, Warszawa.

Kraśnicka T., 2000, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – podejście wielowymiarowe [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Przemyślu, „Zeszyty naukowe”, nr 5, red. K. Jaremczuk, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl.

Piątkowski W., 2001, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, red. K. Piech, Wyd. PTE, Warszawa.

Raport Nr 11/2008 – Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsię- biorstwa wg stanu na 31 grudnia 2008 r., 2009, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin.

Reynolds P.D., 1991, Sociology and Entrepreneurship: Concepts and Contributions. Entrepreneurship Theory and Practice, Winter.

Samecki W., 1998, Prolegomena do teorii ekonomii, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Shapero A., 1998, odczyt wygłoszony w 1982 roku na Ohio State University [w:] Ekonomika i zarzą- dzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.

Sztompka P., 1998, Zaufanie: podstawa relacji społecznych [w:] Krytyczna teoria organizacji. Zeszyt nr 3, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.

Virtanen Markku, 1996, Entrepreneurial finance and venture capital advantage, Helsinki School of Economics and Business Administration, Acta Univeritatis Oeconomicae Helsingiensis.

Wyrwa D., 1999, Wolność gospodarcza jako podstawa przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo­Wschodniej, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

www.rig.stalowawola.pl, Lokalny Fundusz Pożyczkowy przy RIG, 15.09.2009.

www.funduszmikro.pl, 15.09.2009.

www.inicjatywamikro.pl, pożyczki, 15.09.2009.

www.parp.gov.pl/doc/info_spo_wkp_p1.pdf, 18.01.2006, Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP), s. 7.

www.medianet.pl/~multikra/ips2.htm, 28.06.2006, Krajewski K., Determinanty rozwoju MŚP, Referat na konferencję Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle przeobrażeń systemowych w polskiej gospodarce, Warszawa, 25 maja 1999 roku.

Opublikowane
2010-01-01
Jak cytować
Buś-BidasA. (2010). Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw sektora MŚP w powiecie tarnobrzeskim i stalowowolskim. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 348-363. https://doi.org/10.24917/20833296.6.26