Przedsiębiorczość w regionie a środki pomocowe Unii Europejskiej

Autor

  • Dorota Murzyn Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.25

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, środki pomocowe, UE, region

Abstrakt

The aim of the article is to answer the following questions:- How the European Union funds help promote entrepreneurship in the region?- What is the role of public administration in fostering entrepreneurship?- Can the region be a subject of entrepreneurship?The article approaches different aspects of entrepreneurship from a regional perspective particularly in the context of European integration and access to EU funds.Supporting the creation and growth of businesses, in particular small and medium sized enterprises (SMEs); attracting investors and enhancing the productive capacity of regions are key ways by which public policy helps boost regional economies. This is also one of the priorities of EU regional policy and European funds. The main beneficiary of those funds in Poland are the local government units, which makes the role of public policies in fostering entrepreneurship even greater. As regions are competing for EU funds, the activity and creativity of local government units and other local actors is increasing, we can recognize a region itself as a subject of entrepreneurship.

Bibliografia

Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS, www.mrr.gov.pl.

Eurostat, 2008, Enterprises by size class – overview of SMEs in the EU, Statistics in fokus 31/2008.

Kotowicz-Jawor J., (red.) 2008, Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, INE PAN, Warszawa.

Makieła Z., 2008, Przedsiębiorczość regionalna, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Miszczuk A., Żuk K., 2007, Samorząd terytorialny jako stymulator lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego [w:] Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008a, Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004–2007, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008b, Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009a, Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009b, Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007–2013 za 2008 rok, www.efs.gov.pl.

Osiński J., 2003, Administracja publiczna jako instytucjonalny warunek rozwoju społecznego [w:] Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. nauk. J. Osiński, Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Potoczek A., 2001, Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego [w:] Adamiak J., Kosiedowski W. (red.), Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.

Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source”, 2007, Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, Raport końcowy zrealizowany przez Pracownię Badań i Doradztwa „Re­Source” na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Poznań, 12 listopada 2007.

Strojny J., 2006, Przedsiębiorczość w badaniach empirycznych Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, red. Z. Zioło i T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, Warszawa-Kraków.

.Swianiewicz P. z Herbst J., Lackowska M. i Mielczarek A., 2008, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szomburg J., (red.) 2001, Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno­regulacyjnych, IBNGR.

WYG International, PSDB, 2007, Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006: Określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczonych usług, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Murzyn, D. (2010). Przedsiębiorczość w regionie a środki pomocowe Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 337–347. https://doi.org/10.24917/20833296.6.25