Gospodarka regionów granicznych w procesie integracji europejskiej

Autor

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.19

Słowa kluczowe:

region, Europa, granice, dospodarka

Abstrakt

The aim of the article is an analysis of regional diversity in economic activity in European society.The following work presents the issue of the effectiveness of European regional politics,namely the process of equation of economic development level in reference to present-dayinternational borders. Both territorial diversity and the changes in the dimensions of chosenratios were analyzed. The analysis covered the statistical regions of second level EuropeanUnion member states. Interest in the diversity of border regions influenced the choice of thosestates which do not border with other regions. The focus on member states from western Europewas a result of the delay in the analysis of regional policies of recently joined EuropeanUnion member states and the consequent lack of comparable statistical data. The analysisincludes regions belonging to: Austria, Belgium, Denmark, France, Finland, Greece, Spain,Holland, Germany, Portugal and Sweden and relates to the years: 2006-2007. The analysisdiscusses the dimension of investment in relation to the number of employed, growth rate ofthe employed and the number of economic subjects in reference to the number of employed.

Bibliografia

Adamowicz M., 2005, Dyfuzja innowacji jako czynnik rozwoju regionów peryferyjnych [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, red. Adamowicz M., „Prace Naukowe”, nr 35, SGGW Warszawa.

Barca F., 2009, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, Agenda for a reformed cohesion policy, (http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/ future/pdf/report_barca_v0306.pdf).

Bołtromiuk A. (red.), 2003, Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Borowiec M., 2007, Rola rzeszowskiego ośrodka akademickiego w przestrzeni regionalnej i procesie kształtowania Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, red. J. Kudełko, „Prace Komisji Nauk Ekonomicznych”, nr 22, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 241–265.

Borowiec M., 2007, Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 3, Warszawa–Kraków, s. 142–150.

Borowiec M., 2008, Konkurencyjność przestrzenna uczelni jako element struktury centrów układu bipolarnego Kraków – Rzeszów [w:] Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, red. J. Słodczyk i E. Szafranek, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 145–157.

Borowiec M., 2008, Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, Warszawa–Kraków, s. 24–36.

Borowiec M., 2009, Funkcje wyższych uczelni w procesie kształtowania Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, red. Z. Makieła, Studia KPZK PAN, t. CXXV, Warszawa, s. 259–279.

Borowiec M., Dorocki S., Jenner B, 2009, Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 13, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa–Kraków, s. 95–109.

Churski P., Perdał R., Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych „Europa bez granic – nowe wyzwania”, red. D. Ilnicki, K. Janc, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 21–32.

Ciok S., 1996, Teoretyczne i empiryczne koncepcje obszarów problemowych, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 1796, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna XIII, Wrocław.

Dorocki S., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej – na przykładzie Francji [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, Warszawa–Kraków, s. 176–184.

European region al and urban statistics – Reference guide 2008, Methods and Nomenclatures, Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg, 2008.

Gorzelak G., Bachtler J., Kasprzyk M. (red.), 2004, Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej: doświadczenia polsko-niemieckie, „Scholar”, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa.

Grosse G., 2007, Rozwój regionów peryferyjnych [w:] Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Grosse G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (27).

Huculak M., 2008, Inwestycje zagraniczne w przemyśle Krakowa [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 10, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa–Kraków.

Jałowiecki B., Łukowski W., Bojar H. (red.), 2009, Społeczność na granicy: zasoby mikroregionu Gołdap i mechanizmy ich wykorzystywania, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Jurczyńska-McCluskey E., Piątek K., Bałdys P. (red.), 2007, Regiony pogranicza w dobie integracji europejskiej: wielokulturowość, współpraca, wymiana, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Socjologii, Bielsko- -Biała.

Kilar W., 2008, Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, Warszawa–Kraków, s. 60–69.

Kitowski J., (red.) 1996, Problemy regionalnej współpracy transgranicznej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Filia w Rzeszowie, nr 10, Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Rzeszów.

Kitowski J. (red.), 1997, Społeczne koszty migracji transgranicznych, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Filia w Rzeszowie, nr 12, Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Rzeszów.

Kitowski J. (red.), 1998, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – próba syntezy, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Filia w Rzeszowie, nr 15, Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Rzeszów.

Kitowski J. (red.), 2000, Eastern borders of European integration processes, Papers and Monographs of the Department of Economy, no. 19, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences in Warsaw, Faculty of Economics, The Maria Curie-Skłodowska University – Branch in Rzeszów, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Rzeszów.

Kostrubiec B., Województwa na tle regionów europejskich. Lata 2003–2007 [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych „Europa bez granic – nowe wyzwania”, red. D. Ilnicki, K. Janc, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 9–19.

Kudełko J., 2005, Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, red. Z. Zioło, IG WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.

Kudłacz T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Leszczyńska M., 2008, Poprawa sytuacji dochodowej w regionach przygranicznych jako warunek osiągania spójności społeczno-ekonomicznej – przykład Podkarpacia [w:] Spójność społeczno- -ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, red. M. G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.

Olechnicka A., 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa.

Pietrzyk I., 2001, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., 2008, Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych „Europa bez granic – nowe wyzwania”, red. D.Ilnicki, K. Janc, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 79–90.

Sikorski J. (red.), 2005, Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Tołpa T., 2006, Polityka regionalna w debacie o konstytucji europejskiej [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, Warszawa–Kraków.

Wojciechowski M., Schattkowsky R. (red.), 1996, Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI–XX wieku: społeczeństwo–gospodarka–polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Vaishar A., 2006, Regional periphery: What does it mean? [w:] Europa XXI. Regional periphery in Central and Eastern Europe, red. T. Komornicki, K. Ł. Czapiewski, Polish Academy of Sciences, Stanisław Leszczyński, Institute of Geography and Spatial Organization, Centre for European Studies, Polish Geographical Society, Warszawa, s. 7–12.

Zioło Z., 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 3, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., Kitowski J., (red.) 1993, Czynniki i bariery rozwoju rejonów przygranicznych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych. Oddział PAN, Kraków.

Zioło Z., Kitowski J., (red.) 1995, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, nr 7, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Filia w Rzeszowie, Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Dorocki, S. (2010). Gospodarka regionów granicznych w procesie integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 252–270. https://doi.org/10.24917/20833296.6.19

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>