Rozwój przedsiębiorczości w małych miastach województwa świętokrzyskiego w latach 2000–2008

  • Iwona Kopacz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: małe miasta, świętokrzyskie,

Abstrakt

The aim of the work is to analyze the development of entrepreneurship in small cities in ŚwiętokrzyskieVoivodeship during 2000–2008. Examination covered 23 cities, which populationdoes not exceed 20 000 inhabitants. This article presents the essence and measures of entrepreneurshipin small cities in Świętokrzyskie Voivodeship, and changes in distribution anddevelopment in the number of transactors observed in this area. Conducted analysis showed,that in 2000–2008 there was development of entrepreneurship in small cities in ŚwiętokrzyskieVoivodeship. Number of private entities increased from 13 561 to 14 910 (9,9 per centincrease), and the growth of entrepreneurship predominantly covered centres with a long-termservice or industrial traditions.

Bibliografia

Jaremczuk K., 2003, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg.

Kamińska W., 1994, Problematyka rozwoju struktur przestrzennych indywidualnej działalności gospodarczej w województwie kieleckim w procesach przechodzenia do gospodarki rynkowej [w:] Z. Zioło (red.), Przemiany transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Wyd. WSP w Krakowie, Warszawa–Kraków–Rzeszów.

Kamińska W., 2006, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988– 2003, „Prace Geograficzne”, nr 203, IGiPZ PAN, Warszawa.

Kik K., Westermann S. (red.), 1999, Europa Regionów: Region Świętokrzyski w procesach integracji Polski z Unią Europejską, Wydział Zarządzania i Administracji WSP, Kielce.

Lichtarski J., 2003, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Makieła Z., 2008, Przedsiębiorczość regionalna, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Kielce.

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2001, US, Kielce.

Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Stańda B., Wierzbowska B., 2004, Bądź przedsiębiorczy, PWN, Warszawa.

http://www.stat.gov.pl/gus

Opublikowane
2010-01-01
Jak cytować
KopaczI. (2010). Rozwój przedsiębiorczości w małych miastach województwa świętokrzyskiego w latach 2000–2008. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 225-235. https://doi.org/10.24917/291