Planowanie kariery zawodowej w procesie kształcenia we Francji

Autor

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Marek Ziarko Zespół Szkół w Świątnikach Górnych
  • Rose Boutron Collège Robert Goupil w Beaugency

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.29

Słowa kluczowe:

doradztwo zawodowe, Francja, kształcenie, program, szkolnictwo

Abstrakt

Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń francuskiej edukacji w zakresie przygotowania uczniów do wyboru zawodu. W tekście zaprezentowano główne działania podejmowane na szczeblu szkoły średniej (école secondaire), na poziomie collège. Na tym etapie uczeń wybiera dalszą ścieżkę edukacyjną. Doradztwo oraz planowanie kariery zawodowej ma we Francji bardzo bogatą tradycję, sięgającą początków XX w. Jednakże dopiero ustawa o edukacji z lipca 1989 r. narzuciła szkole obowiązek prowadzenia poradnictwa i informacji na temat edukacji i pracy zawodowej. Z kolei ustawa o poradnictwie zawodowym z kwietnia 2005 r. zobowiązała szkoły do opracowania własnego projektu edukacyjnego w zakresie poradnictwa zawodowego. W projekt ten - obok szkoły i nauczycieli - powinni być zaangażowani rodzice uczniów, doradcy zawodowi, tzw. conseiller d’orientation, i profesjonaliści z samorządu lokalnego, organizacji branżowych, firm i stowarzyszeń. Organizacjami pomocnymi w wyborze zawodu są także: Krajowa Agencja Pracy (Pôle Emploi), Centrum Informacji i Dokumentacji Młodzieżowej CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse), Krajowe Biuro Informacji o Kształceniu i Zawodach ONISEP (Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions) czy Centrum Studiów i Badań Kwalifikacji Zawodowych CEREQ (Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications). W procesie szkolnym wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum uczestniczą w programie edukacyjnym, tzw. ścieżce odkrywania drogi zawodowej i edukacyjnej, którego celem jest przedstawienie w miarę szerokiego spektrum dostępnych zawodów oraz dróg kształcenia. Na etapie gimnazjum wspomniana ścieżka jest jednym ze sposobów nabywania wiadomości i kompetencji wspólnych każdej aktywności zawodowej - mowa tu o kompetencjach społecznych i obywatelskich oraz takich cechach, jak niezależność i inicjatywa. Na etapie liceum ścieżka odkrywania drogi zawodowej i edukacyjnej jest kontynuowana i dostosowana do założeń reformy liceów, która weszła w życie w roku szkolnym 2010. W ramach tzw. nowego liceum do dyspozycji ucznia oddano nowe narzędzia: wsparcie spersonalizowane (accompagnement personnalisé, dwie godziny zajęć tygodniowo), mentoring i możliwości korygowania obranej drogi edukacyjnej. Wprowadzenie do programu ostatniej klasy collège opcji odkrywanie zawodów (DP3) w roku szkolnym 2005 było odpowiedzią na coraz bardziej widoczne nieprzystosowanie młodych ludzi do realiów rynku pracy, wynikające z niewystarczającego przygotowania ich na ten ważny w drodze do niezależności i samorealizacji krok. Należy stwierdzić, że chociaż francuska oświata względnie późno zorientowała się w usterkach systemu na linii szkoła - praca, podjęte zostały dość szeroko zakrojone, wszechstronne działania mające tę sytuację poprawić. Za wcześnie jeszcze, by oceniać, na ile reforma z 2005 r. okaże się skuteczna, ale liczba różnych działań i inicjatyw na rzecz zwiększenia świadomości ekonomicznej wśród młodzieży oraz lepszego przygotowania jej do podjęcia pracy zawodowej daje dobry wzór dla innych krajów.

Biogramy autorów

Sławomir Dorocki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, dr, absolwent studiów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Instytut Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim). Adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół problematyki regionów i procesów regionalizacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania przestrzeni europejskiej oraz procesów integracji europejskiej i uwarunkowań historycznych.

Marek Ziarko - Zespół Szkół w Świątnikach Górnych

Marek Ziarko, mgr, absolwent filologii romańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Studia podyplomowe “Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées, Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises” na Université Lille. Studia podyplomowe na kierunku geografia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Nauczyciel języka francuskiego i geografii. Zainteresowania autora: zagraniczna literatura geograficzna ze szczególnym uwzględnieniem krajów romańskich, historia myśli geograficznej.

Rose Boutron - Collège Robert Goupil w Beaugency

Rose Boutron, nauczycielka, koordynatorka UNESCO w Gimnazjum Robert Goupil w Beaugency. Wykładowczyni języka francuskiego z opcją découverte professionnelle (odkrywanie zawodów).

Bibliografia

Borowiec, M. (2009). Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 37-47.

Czerepaniak-Walczak, M. (2001). Doradztwo w reformowanej szkole-gimnazjum jako ośrodek doradztwa. W: B. Wojtasik (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 345-360.

Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2009). Warszawa.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014a). Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l’esprit d’entreprise. Horyzonty wychowania, 13(26), 287-302.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014b). Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 148-163.

Dument, L. (2009). Le travail raconté aux ados. Liaisons sociales magazine, Novembre.

Dziewulak, D. (2013). Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkolnictwie zawodowym w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej. Analizy, 4(93), 1-8.

Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 273-288.

Kurek, S., Rachwał, T. (2011). Development of entrepreneurship in ageing populations of the European Union. Procedia. Social and Behavioral Science, 19, 397-405.

Kurek, S., Rachwał, T. (2010). The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union. Europa XXI, 19, Warszawa: PAN, 127-142.

Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 24-36.

Naudé, W. (2008). Entrepreneurship in Economic Development. Research Paper 20. World Institute for Development Economics Research, 1-47.

Oleksiuk, A. (2013). Fenomen przedsiębiorczości akademickiej: mit czy rzeczywistość w perspektywie przyspieszenia rozwoju regionalnego w Europie?. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1(35), 73-92.

Piróg, D. (2005). Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 213-220.

Pointeau, B. (2008). L’Entreprise expliquée aux ados. Paris: Nathan.

Skup, M., Litwinowicz, A. (2011). Innowacyjne metody modernizacji oferty edukacyjnej na podstawie francuskich dobrych praktyk. Białystok: AR ADMIS.

Tadeusiewicz, G. (1997). Edukacja w Europie: szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. Łódź: PWN.

Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120-127.

Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10-23.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-19

Jak cytować

Dorocki, S., Ziarko, M., & Boutron, R. (2015). Planowanie kariery zawodowej w procesie kształcenia we Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 377–390. https://doi.org/10.24917/20833296.11.29

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>