Innowacyjne rozwiązania w dostosowywaniu przestrzeni miejskiej i rozwoju turystyki dla osób z niepełnosprawnością na przykładzie wybranych miast europejskich

Autor

  • Marcin Popiel Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.26

Słowa kluczowe:

dostępność, innowacje, niepełnosprawność, przestrzeń miejska, turystyka, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Około 80 mln osób w Europie ma jakiś stopień niepełnosprawności. Większość z nich mieszka naobszarach miejskich. Oczywiste jest, że ludzie ci mają takie same zdolności, aspiracje i motywacjedo podróżowania jak osoby zdrowe, jednak z drugiej strony niepełnosprawni napotykają na znaczniewięcej barier niż osoby pełnosprawne. Jest to szczególnie widoczne na obszarach miejskich. To sprawia,że pełny i równy udział niepełnosprawnych w turystyce i życiu codziennym staje się niemożliwy.Dlatego wiele miast europejskich - w obliczu wyzwania, jakim jest podniesienie poziomu dostępnościswoich ulic, zabytków, atrakcji turystycznych czy budynków - wprowadza liczne innowacyjnekoncepcje i rozwiązania, często wykorzystujące nowe technologie i metody projektowania. Miastadostrzegły potencjał, który tkwi w grupie niepełnosprawnych turystów, i zaczęły wprowadzać szeregusprawnień, gdyż dostosowywanie przestrzeni miejskiej do potrzeb niepełnosprawnych - zarównomieszkańców, jak i gości - niesie korzyści w długoterminowej stabilności. Niniejsza praca ma nacelu przedstawienie wiedzy na temat dostępności i adaptacji przestrzeni miejskiej, usług i produktóworaz omówienie zrównoważonego rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych.

Biogram autora

Marcin Popiel - Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Marcin Popiel, geograf, pilot wycieczek, z zamiłowania turysta. Absolwent kierunku geografia na UniwersyteciePedagogicznym im. KEN w Krakowie. Od 2012 r. doktorant UniwersytetuJagiellońskiego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Interesuje się badaniami nadatrakcjami turystycznymi oraz regionalizacją turystyczną. Specjalizuje się w zakresieinnowacyjności i zarządzania w turystyce i hotelarstwie.

Bibliografia

Ambrose, I., Balmas, S., Barragán Iturriaga, A., Medina Higueras, M., Orejas, M. (2013). Accessible Routes in Historical Cities – A best practice guide for the planning, design, implementation and marketing accessible routes in historical urban environments. Bruksela: European Foundation Centre, ASBL.

Darcy, S. (1998). Anxiety to Access: Tourism patterns and experiences of NSW people with physical disabilities. Sydney: Tourism New South Wales.

Darcy, S., Daruwalla, P.S. (1999). The trouble with Travel: People with disabilities and Tourism. Social Alternatives, 18(1), 41-46.

Deichmann, J. (2004). Accessible urban spaces – a challenge for urban designers. Copenhagen: The Fifth International Conference on Walking in the 21st Century, June 9-11 2014.

Donnelly, J. (2003). Universal Human Rights in Theory and Practice. New York: Cornell University Press.

European Commission (2011). European Commission’s proposal to the Gothenburg European Council: A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development. Brussels: COM.

European Commission (2012). Access – City Award 2012: Rewarding and inspiring accessible cities across the EU. Luxemburg: Publications Office of the European Union.

Mahmoudi, A., Fanaei, K. (2010). Revision of urban spaces to make it accessible for disabled people in order to achieve the aim of “city for all”. W: M. Schrenk, V.V. Popovich, P. Zeile (red.), Cities for everyone – Liveable, Healthy, Prosperous. Vienna: CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning, 1217-1222.

Nicolae, I. (2008). Corporate Social Responsibility and Human Rights in the Context of the European Union. The Canadian Centre for German and European Studies, Working Paper Series, 16.

Popiel, M. (2013). Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 119-134.

Rzecznik Praw Obywatelskich (2011). Zasada równego traktowania – prawo i praktyka. Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

United Nations (1993). The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. New York: United Nations.

Wysocki, M. (2009). Dostępna przestrzeń publiczna. Samorząd równych szans. Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-17

Jak cytować

Popiel, M. (2015). Innowacyjne rozwiązania w dostosowywaniu przestrzeni miejskiej i rozwoju turystyki dla osób z niepełnosprawnością na przykładzie wybranych miast europejskich. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 339–350. https://doi.org/10.24917/20833296.11.26