Baza noclegowa jako czynnik rozwoju regionów w Polsce

Autor

  • Krzysztof Sala Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.23

Słowa kluczowe:

baza noclegowa, konsumenci, region, rozwój

Abstrakt

Celem publikacji jest przedstawienie złożoności zjawisk związanych z wpływem bazy noclegowej na politykę regionalną. Artykuł prezentuje znaczenie bazy noclegowej, a w  szczególności hotelarskiej, dla rozwoju województw w Polsce. Ukazuje historyczny rozwój bazy noclegowej w kontekście znaczenia na rynku regionalnym. Tłumaczy jej rolę jako istotnego i ważnego elementu wpływającego na współczesną sytuację regionów w naszym kraju, a także jako kluczowej szansy na zmianę bieżącego często niekorzystnego stanu gospodarczego. W publikacji przedstawiono wpływ bazy hotelarskiej na sytuację w miastach i na wsiach. Turystyka oraz powiązane z nią hotelarstwo coraz częściej stają się instrumentem polityki regionalnej, aktywizacji społeczeństw lokalnych oraz budowy podstaw rozwoju gospodarczego. Należy tutaj również dodać wpływ na świadomość społeczną, identyfikację i  postawy społeczne, rozwój zrównoważony oraz działania na rzecz podwyższania konkurencyjności i  atrakcyjności regionów. W publikacji, oprócz prezentacji analizy danych statystycznych i dostępnych materiałów dotyczących rozwoju bazy noclegowej, oceniono również zachodzące w niej zmiany, a  także podjęto próbę prognozy rozwoju bazy noclegowej w Polsce, w obliczu nowej sytuacji gospodarczej. Prognozy, której charakter w dużym stopniu będzie uzależniony od napływu inwestycji zagranicznych, powstawania nowych firm czy opłacalności zaciągania kredytów. Nie bez znaczenia będzie również rozwój sytuacji gospodarczej na świecie i w  Polsce, integracja kolejnych krajów z  Unią Europejską czy też napływ środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Na podstawie wyników analiz i studiów  prezentowanych w tekście można wysnuć wniosek, że baza noclegowa w kluczowy sposób zmienia rzeczywistość gospodarczą regionów i przyczynia się do poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Dotyczy to zarówno obszarów miejskich, jak i obszarów wiejskich, które w większym stopniu różnią od średniego poziomu rozwoju kraju.

Biogram autora

Krzysztof Sala - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Krzysztof Sala, absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (specjalność Studia Europejskie)na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (studia magisterskie), zakończonychdyplomem na podstawie pracy Realizacja polityki ekorozwoju w krajach skandynawskich,podyplomowych studiów w zakresie zarządzania jakością i ochroną środowiska w WyższejSzkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Kolegium Zarządzania i FinansówSzkoły Głównej Handlowej w Warszawie (zakończone uzyskaniem tytułu doktoranauk ekonomicznych na podstawie rozprawy Nowe rodzaje turystyki jako przejaw postmodernizmuzachowań konsumenckich w Polsce). Autor ma wieloletnie doświadczeniew praktyce gospodarczej na różnych stanowiskach zawodowych, w tym menedżerskich,oraz doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej zdobyte na uczeniach publicznychi prywatnych. Działa jako trener w szkoleniach finansowanych z UE w ramach programuKapitał Ludzki z zakresu szeroko rozumianej turystyki i zarządzania. Do głównychobszarów zainteresowań autora należą polityka gospodarcza i turystyczna Polski orazUE, przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich firm oraz zarządzanie strategiczne.

Bibliografia

Błądek, Z., Tulibacki, T. (2003). Dzieje krajowego hotelarstwa: od zajazdu do współczesności: fakty, obiekty, ludzie. Warszawa: Wydawnictwo Albus.

Czerwińska-Jaskiewicz, M. (2013). Marketing w agroturystyce. Warszawa: Difin.

Drzewiecki, M. (1997). Agroturystyka. Bydgoszcz: Instytut wydawniczy ,,Świadectwo’’.

Drzewiecki, M. (2002). Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz: Wydawnictwo OPO.

Gaworecki, W. (2010). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Knecht, D. (2009). Agroturystyka w agrobiznesie. Warszawa: C.H. Beck.

Sala, J. (2008). Formy współczesnego hotelarstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny Kraków.

Sidorkiewicz, M. (2011). Turystyka biznesowa. Warszawa: Difin.

Sikorska, G., Kojszczak, W. (2000). Kwatera agroturystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Sznajder, M., Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka. Warszawa: PWE.

Turkowski, M. (2010). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE.

Marcinkiewicz, C. (2013). Rozwój i stan polskiej agroturystyki. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas’’.

Zawada, A., Rozwój hotelarstwa na ziemiach polskich.

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych. Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 578.

Raport końcowy dla badania ewaluacyjnego pn. ,,Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu’’.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-17

Jak cytować

Sala, K. (2015). Baza noclegowa jako czynnik rozwoju regionów w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 301–313. https://doi.org/10.24917/20833296.11.23