Regulacje prawne dotyczące operowania przez przedsiębiorców w sferze turystyki a funkcjonowanie samorządu terytorialnego

Autor

  • Paweł Marek Woroniecki Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.22

Słowa kluczowe:

marszałek województwa, przedsiębiorca, rejestr, turystyka

Abstrakt

Przedmiot niniejszego opracowania dotyczy ram prawnych działalności realizowanej przez przedsiębiorcóww sferze turystyki. W tym zakresie analiza odnosi się przede wszystkim do regulacjizawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2014 r., poz. 196 z późn. zm.). Prowadzone rozważania zmierzają do realizacji dwóch celów badawczych. Pierwszym z nich jest przedstawienie statusu prawnego, jaki mają wybrane kategorie podmiotów gospodarczych działających w turystyce. Drugi sprowadza się do odpowiedzi na pytanie o rolę samorządu terytorialnego w działalności wspomnianych wyżej podmiotów. W odniesieniu do drugiego celu postawiono tezę, że samorząd terytorialny odgrywa istotną rolę w tej działalności. Analiza, którą przeprowadzono, po pierwsze pozwala na sformułowanie wniosku, że przedsiębiorcy turystyczni mają złożony status prawny, a po drugie potwierdza tezę o istotnej roli samorządu terytorialnego w działalności przedsiębiorców turystycznych. Przejawia się ona w szerokim zakresie uprawnień realizowanych przez marszałka województwa na podstawie ustawy o usługach turystycznych, np. w myśl art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy marszałek województwa prowadzi specjalny rejestr dla przedsiębiorców turystycznych.

Biogram autora

Paweł Marek Woroniecki - Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej

Paweł Marek Woroniecki, doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.Jest pracownikiem Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i AdministracjiUniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W granicach jego zainteresowańnaukowych znajdują się w szczególności rozwiązania prawnedotyczące dochodów publicznych, różnych obszarów życia gospodarczegooraz instytucji ważnych dla finansów państwa.

Bibliografia

Bachvarov, M. (2005). Społeczno-demograficzne i geopolityczne zmiany na świecie i ich konsekwencje dla turystyki. Folia Turistica, 16, 5-16.

Ciemiński, M. (2005). Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2, 355-391.

Kierzyk, T. (2002). Ochrona konsumentów na rynku usług turystycznych. Rejent, 12, 28-44.

Kowalewski, E. (2013). Ubezpieczenia turystyczne. W: M. Nesterowicz (red.), Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej. Monografie i Opracowania Naukowe Nr 4. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 161-178.

Kruczek, Z., Walas, B. (2004). Promocja regionu turystycznego (cele, środki i organizacja promocji). Folia Turistica, 15, 49-68.

Krzymień, B.M. (2005). Polityka Unii Europejskiej a turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego. Folia Turistica, 16, 17-35.

Nesterowicz, M. (2012). Prawo turystyczne. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.

Niezgoda, A. (2013). Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań. Folia Turistica, 28(1), 91-106.

Sokół, A. (2011). Formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej. W: P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Warszawa: CeDeWu, 29-58.

Szydło, M. (2004). Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12, 2-14.

Trojanowski, A. (2003). Ochrona praw konsumentów usług turystycznych (uwagi uzupełniające). Rejent, 11, 184-198.

Walczak, U. (2007). Geneza problemu w prawie europejskim i pojęcie szkody niemajątkowej. Transformacje Prawa Prywatnego, 1, 101-160.

Wałachowska, M. (2013). Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o podróż i zadośćuczynienie za ,,zmarnowany urlop”. W: M. Nesterowicz (red.), Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej. Monografie i Opracowania Naukowe Nr 4. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 65-86.

Zimmermann, J. (2012). Prawo administracyjne. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-17

Jak cytować

Woroniecki, P. M. (2015). Regulacje prawne dotyczące operowania przez przedsiębiorców w sferze turystyki a funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 290–300. https://doi.org/10.24917/20833296.11.22