Aktywność samorządów terytorialnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie małopolskim

Autor

  • Monika Borowiec-Gabryś Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Małgorzata Zdon-Korzeniowska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.10

Słowa kluczowe:

fundusze europejskie, gospodarka oparta na wiedzy, projekty unijne, samorząd lokalny, województwo małopolskie

Abstrakt

Wiedza jest zasobem, który obecnie nabiera coraz większego znaczenia w rozwoju gospodarki. Rośnie rola kapitału ludzkiego i innowacji. Natomiast stopniowo ogranicza się znaczenie surowców naturalnych oraz nisko wykwalifikowanej siły roboczej. Coraz częściej mówi się o gospodarce opartej na wiedzy (GOW, z ang. the knowledge-based economy), tj. gospodarce bazującej na wiedzy i informacji. Niebagatelną rolę w procesie wspomagania jej rozwoju odgrywają samorządy terytorialne, które jednocześnie stają przed koniecznością zmierzenia się z jej wyzwaniami w aspekcie narastającej konkurencji między obszarami. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena aktywności samorządów lokalnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Przyjęto, że współcześnie ważnym instrumentem kształtowania procesów rozwojowych w naszym kraju są fundusze europejskie, które mogą się przyczynić do pobudzania czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju GOW. W prowadzonych na potrzeby niniejszej pracy badaniach dokonano zatem kwerendy i analizy danych dotyczących projektów zrealizowanych w gminach województwa małopolskiego przy wsparciu unijnych środków pomocowych.

Biogramy autorów

Monika Borowiec-Gabryś - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Monika Borowiec-Gabryś, dr nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt w Instytucie GeografiiUniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowaniabadawcze autorki koncentrują się wokół problematyki gospodarkiopartej na wiedzy, roli szkolnictwa wyższego i ośrodków naukowychw procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, procesówtransformacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniemprocesów globalizacji i integracji europejskiej, a także problematykiprzedsiębiorczości.

Sławomir Dorocki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, absolwent studiów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznejUniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor naukhumanistycznych w dyscyplinie historia (Instytut Europeistyki, UniwersytetJagielloński). Adiunkt w Instytucie Geografii UniwersytetuPedagogicznego im. KEN. Zainteresowania badawcze autora skupiająsię wokół problematyki regionów i procesów regionalizacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowaniaprzestrzeni europejskiej oraz procesów integracji europejskiej i uwarunkowańhistorycznych.

Małgorzata Zdon-Korzeniowska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Małgorzata Zdon-Korzeniowska, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie, kierunek: ekonomia, specjalność: przedsiębiorczośći innowacje. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu(Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UniwersytetuJagiellońskiego). Adiunkt w Zakładzie Przedsiębiorczości i GospodarkiPrzestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznegoim. KEN. Zainteresowania naukowo-badawcze autorki skupiająsię wokół problematyki zarządzania turystyką na poziomie lokalnymi regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonegorozwoju i budowy produktów turystycznych o charakterze lokalnymi regionalnym, a także integracji i koordynacji działań podmiotówzaangażowanych w ten proces, ze szczególnym uwzględnieniem rolisamorządu terytorialnego.

Bibliografia

Audretsch D.B., Thurik A.R. (2000). Capitalism and Democracy in the 21st Century: From the Managed to the Entrepreneurial Economy. Journal of Evolutionary Economics, 10(1–2), 17-34.

Borowiec, M. (2010). Funkcjonowanie uczelni krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Prace Monograficzne, 539.

Borowiec, M., Dorocki, S. (2011). Rola kapitału ludzkiego w procesie kształtowania innowacyjności układów regionalnych Francji. W: B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno- przestrzennych. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski, 215-230.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2007). Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79(3–4), 423-428.

Dorocki, S. (2007). Małopolska wobec europejskiej polityki regionalnej. W: J. Kot (red.), Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni. Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 40-48.

Ferens, E. (2012). Marketing terytorialny jako narządzie budowania przewagi konkurencyjnej jednostek terytorialnych. W: A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj (red.), Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II.

Kuźniar, Cz. (2013). Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria: Monografie i Opracowania, 16, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Markowski, T., Marszał, T. (2005). Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi. Samorząd Terytorialny, 7/8, 7-16.

Niklewicz-Pijaczyńska, M. (2011). Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do strategii rozwoju UE 2020. W: J. Kundera (red.), Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy. Wrocław: Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 444-445.

Szromnik, A. (1996). Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą. Samorząd Terytorialny, 3, 2-19.

Wach, K. (2014). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1). W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13-30.

Zdon-Korzeniowska, M. (2011). Przedsiębiorczość samorządów terytorialnych w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 188-196.

Zioło, Z. (2011). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturze regionu – zarys modelu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, 20, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-16

Jak cytować

Borowiec-Gabryś, M., Dorocki, S., & Zdon-Korzeniowska, M. (2015). Aktywność samorządów terytorialnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie małopolskim. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 140–151. https://doi.org/10.24917/20833296.11.10

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>