Postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży

  • Monika Borgiasz-Stepaniuk Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Geografii
Słowa kluczowe: młodzież, postawy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość

Abstrakt

Przedsiębiorczość to zagadnienie interdyscyplinarne, różnorodnie definiowane, w zależności od dziedziny nauki. Od kiedy pojęcie to stało się przedmiotem rozważań naukowych, pojawia się pytanie: Czym w praktyce jest przedsiębiorczość? Przemiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju wpłynęły m.in. na transformację rynku pracy. Skutki tych zmian najbardziej odczuwają ludzie młodzi. To właśnie oni stają przed wyborem swojej drogi zawodowej i wchodzą na rynek pracy. W tej grupie społecznej postawy przedsiębiorcze powinny być rozwijane w takim kierunku, aby młody człowiek był aktywny i kreatywny. Niestety, coraz częściej obserwuje się zanikanie cech przedsiębiorczych, a działania jednostek są mechaniczne i bierne. Przedsiębiorczość osób młodych, czyli m.in. chęć i gotowość do podjęcia w przyszłości pracy, jest we współczesnym świecie uznawana za ważny element rozwojowy. Dlatego istotnym staje się podjęcie tego tematu z młodzieżą, która za chwilę znajdzie się na rynku pracy. Celem artykułu jest analiza wybranych koncepcji i aspektów analizowanej tematyki. Szczególną uwagę poświęcono analizie postaw przedsiębiorczych ludzi młodych, co weryfikowano wynikami badań empirycznych, dotyczących poglądów na przedsiębiorczość uczniów klas maturalnych krakowskich szkół.

Biogram autora

Monika Borgiasz-Stepaniuk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Geografii
Monika Borgiasz-Stepaniuk, mgr geografii, doktorantka w Instytucie Geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Stopień magistra geografii uzyskała w 1996 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe: ochrona i kształtowanie środowiska geograficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1997) oraz przyroda na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2007). Jako geograf swoje zainteresowania skierowała w stronę badań naukowych dotyczących regionu i jego tożsamości w geografii. Ponieważ nowe trendy w rozwoju geografii mogą powodować zmiany w postrzeganiu regionu i jego wpływu na rozwój lokalny i regionalny, w swoich badaniach chce pokazać powiązania i konkretne przykłady wpływu regionu na rozwój kapitału społecznego.

Bibliografia

Austin, J., Stevenson, H., Wei-Skillem, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different or both?. Entrepreneurship: Theory and Pratice, 30(1), 1–22.

Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893–921.

Bieniok, H. (2012). Sekrety bogacenia się. Bądź przedsiębiorczy i zbuduj swoją niezależność finansową. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Brzozowska, A., Glinka, B., Pasieczny, J. (red.) (2012). Młodzi przedsiębiorcy – inspiracje, koncepcje i uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.

Brzozowska, A. (2016). Teorie przedsiębiorczości. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Cantillon, R. (1931). Essai Sur la Nature du Commerce en General. London: Macmillan.

Casson, M. (1982). The entrepreneur. Totowa, NJ: Barnes and Noble Books.

Cromie, S. (2000). Assessing entrepreneurial inclination: Some approaches empirical evidence. European Journal of Work and Organizational Psychology, 9(1), 7–30.

Drayton, B. (2002). The citizen sector: Becoming as entrepreneurial and competitive as business. California Management Review, 44(3), 120–132.

Drucker, P.F. (1994). The age of social transformation. Atlantic Monthly, 274, 53–80.

Griffin, R.W. (1997). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

Hannan, M., Freeman, J.H. (1984). Structural inertia and organizational change. American Sociological Review, 49, 149–64.

Hart, S.L., Christensen, C.M. (2002). The great leap. Sloan Management Review, 44(1), 51–5.

Hisrich, R.D., Peters, M.P. (1992). Entrepreneurship. Boston: Irvin.

Jeremczuk, K. (red.) (2010). Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego.

Kaczmarzyk, K. (2008). Przedsiębiorczość jako sposób myślenia i działania. Warszawa: Promotor.

Kirzner, I. (1997). Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach. The Journal of Economic Literature, 35, 60–85.

Klimek, J., Klimek, S. (2010). Przedsiębiorczość bez tajemnic. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Klucznik-Törő, A. (2012). Nauczanie przedsiębiorczości w świetle światowej literatury przedmiotu. E-mentor, 5(47), 25–28. Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor47.pdf

Knight, P.T. (2001). Employability and quality. Quality in Higher Education, 7(2), 93–95.

Kotarbiński, T. (2000). Traktat o dobrej robocie. W: T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Warszawa: Wydawnictwo PAN.

Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Marshall, A. (1890/1930). Principles of economics. London: Macmillan and Company.

Matusiak, K.B. (2006). Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, praktyka i instytucje. Łódź: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB.

Mellor, R.B., Coulton, G., Chick, A., Bifulco, A., Mellor, N., Fisher, A. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Moczydłowska, J., Pacewicz, I. (2007). Przedsiębiorczość. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.

Nowak, M., Musiał, H. (2005). Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych. W: D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania. Szczecin: Katedra Mikroekonomii US.

Pszczółkowski, T. (1982). Dylematy sprawnego działania. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Rauch, A., Frese, M. (2007). Let’s put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners’ personality traits, business creation, and success. European Journal of Work and Organizational Psychology, 16(4), 353–385.

Robinson, P.B., Stimpson, D.V., Huefner, J.C., Hunt, H.K. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 15(4), 13–32.

Santos, F.M., Pache, A.C., Birkholz, C. (2015). Making hybrids work: Aligning business and organizational design for social enterprises. California Management Review, 57(3), 36–58.

Say, J.B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Schumpeter, J.A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Seelos, C., Mair, J. (2005). Social entrepreneurship: Creating new business models to serve the poor. Business Horizons, 48(3), 241–246.

Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25(1), 217–226.

Smith, B.R., Stevens, C.E. (2010). Different types of social entrepreneurship: The role of geography and embeddedness on the measurement and scalin of social value. Entrepreneurship and Regional Development, 22(6), 575–598.

Sobiecki, R. (red.) (2003). Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: Difin.

Szara, K., Pierścieniak, A. (2011). Przedsiębiorczość akademicka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Targalski, J., Francik, A. (2009). Przedsiębiorczość zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Opublikowane
2019-06-14
Jak cytować
Borgiasz-StepaniukM. (2019). Postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 47-60. https://doi.org/10.24917/20833296.151.4