Miejsce podstaw przedsiębiorczości w zreformowanej polskiej szkole ponadpodstawowej i ich korelacje z innymi przedmiotami szkolnymi

  • Agnieszka Świętek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii
Słowa kluczowe: korelacja międzyprzedmiotowa, podstawa programowa, podstawy przedsiębiorczości, reforma systemu oświaty

Abstrakt

Wprowadzana obecnie do polskich szkół reforma oświaty spowoduje znaczne zmiany organizacyjne i merytoryczne w kształceniu polskich uczniów, w tym w zakresie podstaw przedsiębiorczości. Przedmiotem artykułu jest miejsce przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zreformowanej szkole średniej. W pracy autorka realizuje następujące cele badawcze: ustalenie pozycji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości wśród innych przedmiotów szkolnych, wskazanie przedmiotów szkolnych, których źródła naukowe i założenia dydaktyczne są koherentne z założeniami podstaw przedsiębiorczości, analiza i wskazanie treści podstaw programowych: podstaw przedsiębiorczości, geografii i wiedzy o społeczeństwie, które umożliwiają przeprowadzenie korelacji, oraz analiza możliwości realizacji korelacji lub integracji międzyprzedmiotowej wskazanych przedmiotów wg monodyscyplinarnego, interdyscyplinarnego i multidyscyplinarnego modelu kształcenia. Wyniki analizy pozycji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości wykazały, że z punktu widzenia ramowego planu nauczania przedmiot nie zyska na znaczeniu. Zakres treści kształcenia podstaw przedsiębiorczości sytuuje go jednak jako znaczący przedmiot dla rozwoju ekonomicznego ucznia. Przedmiotami, których źródła naukowe i założenia dydaktyczne w wielu zakresach są zbliżone do podstaw przedsiębiorczości, są geografia i wiedza o społeczeństwie. W artykule wskazano liczne treści kształcenia wskazanych przedmiotów, które umożliwiają przeprowadzenie korelacji. Modelem kształcenia najbardziej sprzyjającym budowaniu u ucznia holistycznej wiedzy ekonomicznej jest model multidyscyplinarny. Abstract:

Biogram autora

Agnieszka Świętek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii
Agnieszka Świętek, dr, nauk o ziemi w zakresie geografii, absolwentka studiow z zakresu geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w specjalności przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna. Adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokoł dwoch tematow: problematyki edukacji z zakresu geografii i przedsiębiorczości, a w szczegolności procesu zakładania własnej działalności gospodarczej, wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, oraz poziomu życia Romow w Polsce.

Bibliografia

Chałas, K. (2000). Metoda projektu i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa.

Grondas, M. (1999). Projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej. W: Program „Nowa Szkoła”. Materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych. Integracja międzyprzedmiotowa. Warszawa

Grządziel, H., Kos-Górczyńska, I., Stańczyk, A., Szczur, H. (2011). Przewodnik dla nauczycieli w zakresie prowadzenia korelacji przedmiotów ogólnych i zawodowych. Warszawa.

Kruszewski, K. (red). (2007). Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mikina, A., Zając, B. (2001). Jak wdrażać metodę projektu?, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Rachwał, T., (2005). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137–143.

Okoń, W., (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Załącznik do: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz.U. 2017, poz. 703.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017, poz. 356.

Stepulak, M. (2017). Holistyczne podejście do wychowania moralnego i społecznego we współczesnym systemie oświatowym w Polsce. Studia i Prace Pedagogiczne, 4, 13–26.

Szyszko-Bohusz, A. (2002). Pedagogika holistyczna w okresie przemian współczesnej humanistyki. W: J. Gnitecki (red.). Teorie pedagogiczne wobec zmian w humanistyce i w otaczającym świecie. Olsztyn–Poznań.

Świętek, A. (2012). Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 137–154.

Świętek, A. (2016). Edukacja jako element poziomu życia romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim. Cz. I: Poziom życia Romów w województwie małopolskim. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257.

Zawiślak, A. (2000). Czym jest właściwie nauczanie blokowe? W: K. Waligórski (red.), Reforma edukacji – realia, szanse, zagrożenia. Bydgoszcz–Wągrowiec: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 87–94.

Zioło, I. (1999). Wybrane atrybuty wartości edukacyjnej wyższej szkoły niepaństwowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 3, 127–146.

Opublikowane
2019-06-14
Jak cytować
ŚwiętekA. (2019). Miejsce podstaw przedsiębiorczości w zreformowanej polskiej szkole ponadpodstawowej i ich korelacje z innymi przedmiotami szkolnymi. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 34-46. https://doi.org/10.24917/20833296.151.3