Proces motywacji pracowników sektora publicznego w organizacji edukacyjnej

Autor

  • Elżbieta Pełka Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.28

Słowa kluczowe:

bodźce w procesie motywowania, indywidualizacja podejścia przełożonego, motywacja pracowników w sektorze publicznym, zaspokajanie potrzeb

Abstrakt

Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy na temat ograniczonych możliwości motywowania pracowników sektora publicznego w organizacji edukacyjnej. Tekst powstał na podstawie analizy literatury oraz bezpośredniej obserwacji. Motywacja podwładnych jest procesem trudnym i złożonym. Jego efektywność w dużej mierze zależy od kompatybilności założonych celów organizacji z celami zespołu pracowniczego. Istotną kwestią jest trafne rozpoznanie czynników, które priorytetowo traktowane są przez zespół czy też jednostki. Na podstawie przeanalizowanej literatury można stwierdzić, że mimo wielu badań i analiz z zakresu motywacji pracowników problem ten w organizacjach edukacyjnych jest marginalizowany i brakuje nowatorskich oraz skutecznych rozwiązań. Konsekwencje dotychczas przyjętych systemów i praktykowanych działań motywacyjnych wskazują na konieczność przeprowadzenia zmian. Warto w związku z tym przemyśleć poszerzenie instrumentów motywacyjnych o te sprawdzone i wykorzystywane w organizacjach gospodarczych. Jest to oczywiście możliwe, o ile pozwalają przepisy regulujące wynagrodzenie pracowników w sektorze publicznym. System motywacyjny winien być przejrzysty i czytelny oraz wykorzystywać nieobligatoryjnie narzędzia pozafinansowe. Prawidłowo opracowany i zaimplementowany system motywacji powinien działać stymulująco na pracowników organizacji w sektorze publicznym.

Biogram autora

Elżbieta Pełka - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Elżbieta Pełka, mgr, od 1 września 2007 r. dyrektorka Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, nauczyciel informatyki z 25-letnim stażem pedagogicznym na różnych etapach kształcenia. Inicjatorka i współautorka innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie organizacji pracy szkoły. Od początku pedagogicznej kariery zawodowej poszukująca nowych i skutecznych metod nauczania, a w pracy na stanowisku dyrektora szkoły – nowatorskich rozwiązań organizacyjnych przez studiowanie literatury naukowej oraz uczestnictwo w licznych formach doskonalenia zawodowego i konferencjach naukowych. Obecne zainteresowania naukowe autorki koncentrują się na zagadnieniach związanych z filozofią TQM oraz zarządzaniu przez innowacje w organizacji edukacyjnej w obliczu zwiększającej się konkurencyjności.

Bibliografia

Ackoff, R.L. (1993). Zarządzanie w małych dawkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Armstrong, L. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Blikle, A.J. (2014). Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Ciekanowski, Z. (2012). Pozapłacowe formy pobudzania motywacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.

Czerska, M. (2002). Motywacja. W: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz (red.). Zarządzanie organizacjami. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZATORA, 325.

Jacukowicz, Z. (2001). Skuteczny system wynagradzania w firmie. Gdańsk: ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Jasiński, Z. (2001). Motywowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.

Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kopertyńska, M.W. (2008). Motywowanie pracowników – teoria i praktyka. Warszawa: Placet.

Kuc, B. (1999). Zarządzanie doskonałe. Warszawa: Oskar-Master of Biznes.

Lanz, L. (1995). Zatrudnianie i zarządzanie personelem. Warszawa: PWN.

Louart, P. (1995). Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Poltext.

Niedbała, B. (2008). Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Ornarowicz, U. (2008). Menedżer XXI wieku: definicja, identyfikacja, edukacja. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza.

Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sekuła, Z. (1999). Controlling personalny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.

Stankiewicz, J. (1999). Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: ASTRUM.

Szczupaczyński, J. (2002). Anatomia zarządzania organizacją. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menadżerów.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-17

Jak cytować

Pełka, E. (2017). Proces motywacji pracowników sektora publicznego w organizacji edukacyjnej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 378–390. https://doi.org/10.24917/20833296.13.28