Przedsiębiorczość w edukacji inżynierów – doświadczenia i plany w zakresie edukacji „ku przedsiębiorczości” studentów Politechniki Gdańskiej

Autor

  • Julita E. Wasilczuk Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Anita Richert-Kaźmierska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.26

Słowa kluczowe:

dylematy dydaktyczne, metody nauczania, Politechnika Gdańska, przedsiębiorczość

Abstrakt

We współczesnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych przedsiębiorczość jednostki postrzega się jako podstawę do osiągania przez nią sukcesu osobistego i zawodowego. Tymczasem polski system edukacji wydaje się nie dostrzegać ważności szeroko pojętego kształcenia ekonomicznego (ku przedsiębiorczości). Brakuje go w programach kształcenia. Obowiązkowa edukacja w zakresie przedsiębiorczości odbywa się tylko na poziomie szkoły średniej (poziom 3 – ISCED 2011). Na poziomie wyższym zarezerwowana jest niemal wyłącznie dla studentów kierunków biznesowych (Studenci ostatniego roku, 2010). To władze instytucji edukacyjnych (uczelni) decydują (i szukają źródeł finansowania) o włączaniu do programów kształcenia kursów (zajęć) z zakresu przedsiębiorczości. Głównym celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń Politechniki Gdańskiej w tworzeniu kompleksowego modelu wsparcia rozwoju wiedzy, umiejętności i zachowań przedsiębiorczych studentów – przyszłych inżynierów. Autorki przedstawiły również metody nauczania wykorzystywane w ramach przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości dedykowanych studentom kierunków inżynierskich. Pogłębioną analizę zakresu merytorycznego, stosowanych metod nauczania i spodziewanych wyników (umiejętności nabywanych przez studentów) przeprowadzono dla trzech wybranych kursów przedsiębiorczości prowadzonych na różnych wydziałach uczelni.

Biogramy autorów

Julita E. Wasilczuk - Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

Julita E. Wasilczuk, dr hab. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą przejawów przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości kobiet oraz rozwoju i wzrostu małych firm. Liderka i uczestnik badań małych firm na Pomorzu (Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze) oraz panelowego badania dotyczącego intencji przedsiębiorczych (Survey of Entrepreneurship Attitude of Students – SEAS), prowadzonych od 2008 r. Autorka i współautorka pięciu książek (głównie na temats aktywności małych firm oraz kobieciej przedsiębiorczości). Najnowsza pozycja dotyczy przedsiębiorczości nieproduktywnej (we współautorstwie). Od wielu lat zaangażowana w nauczanie przedsiębiorczości, autorka programu specjalności: przedsiębiorczość i marketing nauczanego na kierowanym wydziale.

Anita Richert-Kaźmierska - Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

Anita Richert-Kaźmierska, dr inż., doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, starszy wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość, społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności (skala makroekonomiczna i mikroekonomiczna), regionalne zróżnicowanie zaawansowania starzenia się i jego wpływ na kształt polityki gospodarczej.

Bibliografia

Studenci ostatniego roku szkół wyższych – pracodawcy czy pracownicy? Raport z badań ilościowych

„Potencjał do rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów ostatnich lat studiów województwa pomorskiego”. (2010). Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Albert, F., Fournier, R., Marion, S. (1991). Developing entrepreneurial attitudes and management competence among scientists: the Groupe ESC Lyon’s experience. Entrepreneurship and Regional Development, 3(4), 349–362.

Birch, D.L. (1987). Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put the Most People to Work. New York: Free Press.

Bygrave, W.D. (2003). The entrepreneurial process, W: W.D. Bygrave, A. Zacharakis (red.). The Portable bMBA in Entrepreneurship. New York: John Wiley and Sons.

Clark, B. (1998). The Entrepreneurial University: Demand and Response, Tertiary Education and Management, 4(1), 5–16.

Dickson, P.H., Solomon, G.T., Weaver, K.M. (2008). Entrepreneurial selection and success: does education matter? Journal of small business and enterprise development, 15(2), 239–258.

Fayolle, A. (2011). Entrepreneurship education, W: L.P. Dana (red.). World Encyclopedia of Entrepreneurship. Cheltenham UK, Northampton MA, 86–100.

Fayolle, A. (2013). Personal views on the future of entrepreneurship education, Entrepreneruship and Regional Development, 25, 7–8, 692–701.

Fiet, J.O. (2001). The theoretical side of teaching entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 16, 1–24.

Hasse, H., Lautenschlager, A. (2011). The “teachability dilemma” of entrepreneurship, International Entrepreneurship and Management Journal, 7, 145–162.

Hindle, K. (2007). Teaching entrepreneurship at university: from the wrong building to the right philosophy. W: A. Fayolle (red.). The handbook of Research in Entrepreneurship Education, 1, Edvard Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton MA, 104–126.

Lautenschlager, A., Haase, H. (2011). The myth of entrepreneurship education: seven arguments against teaching business creation at University. Journal of Entrepreneurship Education. 14, 147–161.

Mason, C., Arshed, N. (2013). Teaching entrepreneurship to university students through experiential learning, Industry & Higher Education, 27(6), 449–463.

Matusiak, K. (2010). Budowanie powiązań z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: SGH.

Morris, M., Kuratko, D., Cornwall, R. (2013). Entrepreneurship Programs and the Modern University. Edward Elgar, Cheltenham UK, Norghampton MA.

Nowacki, F. (2013), Aktywność przedsiębiorcza uniwersytetu trzeciej generacji – uniwersytet czy przedsiębiorstwo, W: D. Burawski (red.). Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju. Poznań: Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławiu.

Popławski, W., Markowski, M., Forkiewicz, M. (2013). Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych. Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy. Raport z badań. Toruń: Wydawnictwo WSB.

Saini, J.S., Bhatia, B.S. (1996). Impact of entrepreneurship development programmes, Journal of Entrepreneurship, 5(1), 65–80.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 164.1365 z późn. zm.).

Pobrania

Opublikowane

2017-12-17

Jak cytować

Wasilczuk, J. E., & Richert-Kaźmierska, A. (2017). Przedsiębiorczość w edukacji inżynierów – doświadczenia i plany w zakresie edukacji „ku przedsiębiorczości” studentów Politechniki Gdańskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 352–366. https://doi.org/10.24917/20833296.13.26