Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka w Polsce

Autor

  • Zbigniew Makieła Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Katedra Organizacji i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.13

Słowa kluczowe:

innowacyjność akademicka, przedsiębiorczość, przedsiębiorczy uniwersytet, przedsiębiorstwa spin-off, start-upy,

Abstrakt

Celem zmian w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce powinno być uruchomienie mechanizmów konkurencyjności, a zasadniczym podmiotem procesu zmian jest przedsiębiorczy uniwersytet. Powstanie przedsiębiorczego uniwersytetu daje szansę społeczności akademickiej na komercjalizację badań naukowych. Bez znaczącego wzrostu innowacji przedsiębiorczość akademicka będzie uwięziona w stagnacji. Jednak przestawienie przedsiębiorczości akademickiej na tory innowacyjności jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ środowisko akademickie charakteryzuje bardzo niski poziom przedsiębiorczości. Zmiany w funkcjonowaniu wyższych uczelni w Polsce zachodzą powoli i są opóźniane przez tradycyjne, biurokratyczne struktury organizacyjne uczelni, niechęć władz uczelni do stosowania elastycznych metod zarządzania oraz brak rynkowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Narzędziem pobudzania przedsiębiorczości akademickiej jest tworzenie warunków do rozwoju i wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw typu spin-off oraz spin-out. Innowacyjne akademickie przedsiębiorstwa wymagają znaczących nakładów inwestycyjnych, których zwrot obarczony jest bardzo wysokim ryzykiem. Jest to jedna z przyczyn spowolnienia procesu rozwoju innowacyjności akademickiej. Celem głównym niniejszego opracowania była ocena poziomu efektywności zarządzania uniwersytetem przez wskazanie, w jaki sposób lepiej niż dotychczas wykorzystać największą wartość uczelni, którą są jej pracownicy, studenci i absolwenci oraz posiadana przez nich wiedza. Dla zapewnienia właściwej realizacji celu głównego sformułowano również cele szczegółowe. Realizacja postawionych w pracy celów wymagała rozwiązania kilku problemów badawczych. Głównym problemem stała się ocena poziomu efektywności organizacyjnej uniwersytetów przez porównanie do najlepszych (benchmarking wyników). Wiązało się to ze stworzeniem modelu zarządzania uniwersytetem i określeniem, jakie wymiary i kryteria powinien tworzyć model zapewniający ocenę efektywności organizacyjnej. Należało wskazać kluczowe czynniki w efektywności organizacyjnej (kosztowej i finansowej). Istotnym elementem przy ocenie efektywności organizacyjnej było również nakreślenie obszarów efektywności i kryteriów przyjętych do stosowania.

Biogram autora

Zbigniew Makieła - Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Katedra Organizacji i Zarządzania

Zbigniew Makieła, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania. Profesor nauk ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr hc Tarnopolskiego Instytutu Społecznych i Informacyjnych Technologii, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania, przewodniczący Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autor kilkunastu książek i ponad 180 zwartych artykułów naukowych. Specjalizuje się w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami, gospodarka przestrzenna. Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej i Złoty Krzyż Zasługi. Wyróżnienia: 4 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w latach 2007–2011. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Odbył staż naukowy w Harward Uniwersity Extension School.

Bibliografia

Andrzejczak, A. (2015). Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie. Edukacja Ekonomistów i Menadżerów, 4(38).

Clark, B.R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Oxford: Pergamon, For IAU Press.

Dec, D. (2011). Firmy typu spin-off i spin-out. Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Szczecin.

Dec, D. (2016, 1 listopada). Od pomysłu do zysku – czyli spin-off/spin-out w teorii i praktyce. Pozyskano z: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9SWGhbbtkPwJ:kreatywnyprzed-siebiorca.vizja.pl/pl/pobierz-plik/id/13+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-ab

Dudzikowa, M. (2012). Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności w naukach społecznych i humanistycznych (z kryzysem w tle). W: A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.),Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Kraków: Impuls, 15-38.

Enders, J., Musselin, CH. (2008). Back to the future? the academic professions in the 21 st century, OECD:Higher Education to 2030, Vol. 1: Demography.

Giełzak, M. (2016, 1 listopada). Źródła finansowania startupów. Pozyskano z: http://mamstartup.pl/in-westycje/9793/zrodla-finansowania-startupow-wprowadzenie.

Leja, K. (2011). Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Mańka, M. (2016, 18 października). Samoregulacja motywacji. Pozyskano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/706/page/75/samoregulacja motywacji/

Makieła, Z. (2016). The Network Structure: the Menegement Infrastructure of an Innovative City and Region. W: J. Kaczmarek, K. Żmija (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises. Problems-Concepts-Actvities. Cracow: Cracow University of Economics, Fundation of the Cracow University of Economics.

Makieła, Z. (2016). Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. W: J. Kaczmarek, P. Litwa (red.),Procesy rozwoju przedsiębiortsw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu . Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.

Markowski, M.P. (1997). Efekt inskrypcji. Jacques Derrika i literatura. Bydgoszcz : Wydawnictwo Homini.

Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. W: T. Kraśnicka (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań, część II. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Richert-Kazimierska, A. (2010). Instytucjonalne formy wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. eMentor, 3(35).

Strużycki, M., (2002). (red.). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Warszawa: Wydawnictwo Diffin.

Szałucki, K. (2012). Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Tamowicz, P. (2006). Przedsiębiorczość akademicka: spółki spin-off w Polsce. Warszawa: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Turek, A. (2016, 1 listopada). Jak sprzedać patent i dobrze zarobić. Pozyskano z: http://innpoland.pl/113887,problemy-zpatentami

Wawak, T. (2012). Jakość zarządzania w szkołach wyższych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wawak, T. (2017). Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wisseman, J.G. (2005). Technostarterzy – dlaczego i jak. Warszawa: PARP.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-16

Jak cytować

Makieła, Z. (2017). Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 183–195. https://doi.org/10.24917/20833296.13.13