Rola turystyki w rozwoju obszarów transgranicznych na przykładzie Euroregionu Niemen

Autor

  • Krzysztof Sala Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Humanistyczny Instytut Politologii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.11

Słowa kluczowe:

euroregion, obszar transgraniczny, ruch turystyczny, turystyka

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie  roli ruchu turystycznego jako czynnika determinującego rozwój obszarów transgranicznych. W artykule podano przyczyny, podstawy i uwarunkowania rozwoju turystyki transgranicznej. Opisano genezę, przyczyny powstania i podstawy formalne funkcjonowania euroregionów, a także scharakteryzowano znaczenie turystyki w aktywizacji gospodarczej obszarów nadgranicznych. Artykuł zawiera również dane statystyczne i ich analizę w odniesieniu do zmian, które zaszły w ostatnich latach. Jako przykład dla rozważań wykorzystano Euroregion Niemen. Publikacja stanowi też próbę prognozy przyszłej sytuacji w dziedzinie turystyki transgranicznej i roli tego euroregionu w przyszłości. Literatura dotycząca omawianej tematyki jest dość bogata. Artykuł powstał przy wykorzystaniu materiałów książkowych i prasowych, a także ogólnodostępnych danych statystycznych i informacji netograficznych. Metodą badawczą zastosowaną w artykule stała się krytyka piśmiennicza literatury obejmującej poruszaną tematykę. Podejście badawcze uwzględnia dane ilościowe i jakościowe dotyczące turystyki w obszarach transgranicznych. Narzędzie badawcze stanowiła analiza danych statystycznych. Wyniki badań wyraźnie wskazują na znaczącą rolę turystyki w aktywizacji gospodarczej wszystkich krajów obszaru transgranicznego. Wnioski, które można wysnuć na ich podstawie, wyraźnie wskazują na celowość istnienia i funkcjonowania euroregionów na obszarze Europy, a w szczególności omawianego Euroregionu Niemen. Sam euroregion stanowi czynnik pobudzający i rozwijający aktywność turystyczną.

Biogram autora

Krzysztof Sala - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Humanistyczny Instytut Politologii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Krzysztof Sala, dr, adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej. Absolwent kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (specjalność: studia europejskie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (studia magisterskie) zakończonych dyplomem na podstawie pracy Realizacja polityki ekorozwoju w  krajach skandynawskich, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania jakością i ochroną środowiska w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zakończonych uzyskaniem tytułu doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy Nowe rodzaje turystyki jako przejaw postmodernizmu zachowań konsumenckich w Polsce. Ma wieloletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej na różnych stanowiskach zawodowych. Ma doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej zdobyte na uczelniach publicznych i prywatnych. Do głównych obszarów zainteresowań zalicza politykę gospodarczą i turystyczną Polski i Unii Europejskiej, przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich firm oraz zarządzanie strategiczne.

Bibliografia

Borys, T., Panasiewicz, Z. (1997). Panorama euroregionów. Jelenia Góra: Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze.

Czekaj, M. (red.) (2007). Euroregiony na granicach Polski. Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Euroregiony w granicach Polski 2007. Pozyskano z: http://wroclaw.stat.gov.pl/euroregiony-na-grani-cach-polski-2007-202/.

Europejska karta regionów granicznych i przygranicznych. Nowelizacja. (2004). Pozyskano z: http://iso.karpacki.pl/pliki/EKRG200805032703.pdf

http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2139,article,2843

http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studenci/strony_st/projekty/litwa/jakub_gabrys.pdf

http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studenci/strony_st/projekty/litwa/patrycja_serafin.pdf

http://www.niemen.org.pl

http://www.stat.gov.by

http://www.stat.gov.lt

http://ww.stat.gov.pl

Klima, E. (2001). Euroregiony – czy regiony. W: A. Jewtuchowicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Kondracki, J. (2001). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kruczek, Z. (2008). Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Kraków: Wydawnictwo Proksenia.

Kulesza, E. (2003). Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Malendowski, W., Szczepaniak M. (2000). Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej. W: W. Malendowski, M. Szczepaniak (red.), Euroregiony – mosty bez granic. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Małecka, E. (2004). Euroregiony na granicach Polski 2003. Wrocław: US Wrocław.

Moraczewska, A. (2008). Transformacja funkcji granic Polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Mydel, R., Balon, J. (2002). Atlas Polski. Tom 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra.

Szczepanowski, A.E. (2013). Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego. Tom II. Walory przyrodnicze. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Trojanowska-Strzęboszewska, M., (2005). Krótka charakterystyka granic wschodnich III RP. W: J. Kurczewska, H. Bojar (red.), Granice na pograniczach. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 29–33.

Zdulski, M. (2002), Polskie doświadczenia we współpracy transgranicznej. Realizacja Funduszu Małych Projektów PHARE CBC Jelenia Góra.

Żukowski, A. (2006), Polska wobec obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-16

Jak cytować

Sala, K. (2017). Rola turystyki w rozwoju obszarów transgranicznych na przykładzie Euroregionu Niemen. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 143–158. https://doi.org/10.24917/20833296.13.11