The Determinants of Entrepreneurship Development in Spatial Systems

Autor

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.1

Słowa kluczowe:

spatial systems, conditions of development, geographical space

Abstrakt

The processes of technological  progress create new opportunities for economic, social and cultural growth, shape new relations between economic  entities and their environment,  and influence changes in the determinants  of entrepreneurship development.  These processes vary significantly in certain geographic locations, characterised by an enormous  diversity of natural, social, economic and cultural structures. As a consequence, this creates different opportunities  and different conditions for the development of entrepreneurship in certain spatial scales, from the continental scale, through national and regional to local scales. The article presents complex conditions  for the development of entrepreneurship, highlights its limitations resulting from institutional  barriers, and the importance of knowing the mechanisms of mutual relations between spatial systems and the influence of control instruments. The quality of central and local government authorities is of particular significance here, which do not always properly use the mechanisms of rational business support. A serious barrier to the development of entrepreneurship is the low quality of social capital, manifested in a lack of trust in institutional authorities and reluctance to engage in entrepreneurship and business development. The conclusions point out that further research should be developed that will take into account changing business conditions, with a defined strategic goal of raising the quality and standard of living, international competitiveness of the country and products in different market categories.

Biogram autora

Zbigniew Zioło - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Zbigniew Zioło, professor, Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management; Podkarpacka Higher Education School in Jasło. He holds a ScD title. He is also a professor of Economics.  His research interests include: land management, economic geography, socio-economic policies, economics and policies of regional development.

Bibliografia

Armington, C., Acs, Z.J. (2002). The Determinants of Regional Variation in New Firm Formation. Regional Studies, 36(1), 33–45.

Cieślak-Wróblewska, A. (2014). Co boli przedsiębiorców. Rzeczpospolita, 9 czerwca. [What hurts entrepreneurs]

Ćwiek, J., Marczuk, B. (2013), Biznesowa droga przez mękę. Rzeczpospolita, 21 lutego. [Business road through the torment.]

Duszczyk, M. (2016). Innowacyjność w polskich spółkach może prezentować się znacznie lepiej, niż wskazują raporty. Rzeczpospolita, 15 września. [Innovativeness in Polish companies may appear much better than the reports indicate.]

Dwilewicz, Ł., Morawski, W. (red.), (2015). Historia okręgów i regionów przemysłowych. Warszawa. [History of industrial districts and regions.]

Fierla, I., Kuciński, K. (red.) (1999). Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości. Monografie i opracowania. 408. Warszawa: SGH. [Local determinants of entrepreneurship.]

Frąk, M. (2017). Jakość ważniejsza niż koszty. Mój biznes. Rozmowa z wiceprezesem koncernu Whirlpool. Gazeta Wyborcza, 27 marca. [Quality is more important than costs.]

Gierańczyk, W., Rachwał, T. (2012). Structural changes in the industry of Poland against the background of eastern European Union states. Quaestiones Geographicae, 31(2), 83–93.

Kamińska, W., Heffner, K. (red.) (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. PAN, CXXVII. [Human and social capital in the process of rural development.]

Karpiński, A., Paradysz, S., Soroka, P., Żółkowski, W. (2015). Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji. Warszawa: Muza SA. [From industrialisation in the People’s Republic of Poland to deindustrialisation.]

Kieżun, W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. [Pathology of transformation.]

Kozieł, H. (2016). Polska mocno zyskała na konkurencyjności. Rzeczpospolita, 29 września. [Poland is gaining on competitiveness.]

Kraska, M. (2010). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Miscellanea Oeconomicae, 14(1). [Conditions of entrepreneurship development in Poland.]

Kuciński, K., (1997). Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości. Monografie i Opracowania Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 430. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. [Spatial aspects of entrepreneurship.]

Kuciński, K. (red.) (2006). Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. XCV, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. [Polish Enterprises for Global Competition.]

Kudełko J. (2003). Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 205, 176–182. [The location of the centers of socio-economic growth of the eastern borderland as an expression of spatial order.]

Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CLI. [Conditions of development of Eastern Poland voivodeships as poorly developed regions.]

Kurek, S., Rachwał, T. (2009). The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union. Europa XXI, 19, 127–142.

Lee, S.Y., Florida, R., Acs, Z. (2004). Creativity and Entrepreneurship: A Regional Analysis of New Firm Formation. Regional Studies, 38(8), 879–891.

Mathieu, M. (2016). Nowy etap obecności Thesela w Polsce. Rzeczpospolita, 16 września, B16. [The new stage of presence Thesele in Poland]

Mehra, S. (2017). Kraków to doskonały wybór. Rzeczpospolita, 5 stycznia. [Kraków is an excellent choice.]

Niewiadomski, M. (2016). Szukając klucza do innowacji. Rzeczpospolita, 8 września. [Looking for the key to innovation.]

Nowak, H. (2016). The Role of the Polish Higher Education System in the Development of Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 43–59. DOI: http:// dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040104

Oniszuk-Jarząbek, A. (2011). Otoczenie a przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 42–57. [Surrounding and Entrepreneurship in Globalization.]

Osiecki, A. (2016). Polskie marki ruszają w świat. Rzeczpospolita, 24 października. [Polish brands are moving into the world.]

Piątkowska, M. (2012). Więcej przyjęć niż zwolnień. Gazeta Wyborcza, dodatek „Praca”, 9 January. [More hires than layoffs.]

Rachwał, T. (2003). Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski południowo-wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 129– 138. [Global determinants of the restructuring of south-eastern Poland companies.]

Rachwał, T. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXLI, 135–152. [Innovativeness of industrial enterprises as a factor of urban development.]

Rachwał, T., Wiedermann, K. (2015). Industrial and R&D Activity in Emerging Economies – Poland versus other EU Countries. In: Micek, G. (ed.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces Global and Local Actors. Networks and Embeddedness. Farnham: Ashgate, 33–51.

Rachwał, T., Kurek, S., Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61–81, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040105

Rochowicz, P. (2012). System fiskalny jest nieprzyjazny innowacjom. Rzeczpospolita. Prawo, 5 grudnia. [The fiscal system is unfriendly to innovation.]

Ślązak, R. (2016). Czarna księga prywatyzacji 1988–1994. Wrocław: Wektory. [Black Book of Privatization.]

Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, 213 [Economic control functions in the Polish space.]

Trump mocno stawia na Polskę (materiał promocyjny). (2016). Rzeczpospolita, 29 września [Trump firmly puts on Poland.]

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego – przegląd literatury. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 24–36. [Entrepreneurship as factors of socio-economic development – literature review.]

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257. [Education for entrepreneurship in view of modern civilizational and economic challenges.]

Westlund, H., Bolton, R. (2003). Local Social Capital and Entrepreneurship. Small Business Economics, 21(2), 77–113. Woźniak, A. (2015). Polska wciąż atrakcyjna. Rzeczpospolita B, 4. [Poland still attractive.]

Wybranowski, W. (2012a). Biznes bez wolności. Przedsiębiorcy bez ochrony. Rzeczpospolita, 17 lutego. [Business without freedom. Entrepreneurs without protection.]

Wybranowski, W. (2012b). Biznes wypłoszony. Rzeczpospolita, 11 kwietnia. [Business driven out.]

Zatoński, M. (2016). Przedsiębiorcy nie są hamulcowymi. Puls Biznesu, 17 listopada. Pozyskano z:https://www.pb.pl/przedsiebiorcy-nie-sa-hamulcowymi-847567 [Entrepreneurs are not braking]

Zioło, Z. (2003). Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego. W: T. Ślęzak, Z. Zioło (red.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego. Biuletyn KPZK PAN, 205, 25–43. [Geographical space as a place of realszation of the idea of spatial order.]

Zioło, Z. (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXXVII. [Human and social capital in the process of rural development.]

Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10–23. [Place of entrepreneurship in education.]

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2006). Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, [International conditions for the development of industry.]

Zioło, Z., Rachwał, T., (red.) (2008). Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4. [The role of entrepreneurship in a knowledge-based economy.]

Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in geographical research. In: P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135–155.

Zioło, Z., Rachwał T. (red.) (2016). Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(1). [International and national conditions of enterprises development.]

Pobrania

Opublikowane

2017-12-16

Jak cytować

Zioło, Z. (2017). The Determinants of Entrepreneurship Development in Spatial Systems. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 8–24. https://doi.org/10.24917/20833296.13.1

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>