Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Paweł Brzegowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
Słowa kluczowe: Francja, kształcenie, MŚP, przedsiębiorczość, samozatrudnienie

Abstrakt

W poniższym tekście podjęto próbę przedstawienia uwarunkowań kształcenia z zakresu przedsiębiorczościoraz odpowiedzi na pytanie o przestrzenne zróżnicowanie postaw przedsiębiorczych weFrancji. Analizy problemu dokonano na podstawie literatury tematu oraz danych statystycznychzaczerpniętych z instytucji rządowych Francji. W odniesieniu do przeprowadzonych badań należystwierdzić, że pomimo wprowadzonych w ostatnich latach zmian w kształceniu przedsiębiorczości(głównie rozwój ducha przedsiębiorczości) nauczanie w tym zakresie jest wciąż niedostateczne,zwłaszcza w odniesieniu do współczesnych wyzwań gospodarczych. We Francji istnieją znaczącedysproporcje w przejawach przedsiębiorczości. Na potrzeby poniższych badań za jeden z nich przyjętozakładanie nowych podmiotów gospodarczych. Nierówności te najsilniej uwidoczniły się w sytuacjiekstremalnej, z początkiem światowego kryzysu finansowego w 2008 r. Najbardziej przedsiębiorczymiobszarami pozostawały wówczas regiony dużych ośrodków miejskich, regiony z dużym udziałemsektora wysokiej techniki oraz obszary nadmorskie. Zestawienie danych o wielkości nowo powstałychfirm z danymi o udziale MŚP w gospodarce jednostek oraz udziale ludności z wyższym wykształceniemwskazuje na wpływ tych cech na postawy przedsiębiorcze ludności Francji.

Biogramy autorów

Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Sławomir Dorocki, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.Absolwent studiów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, doktor nauk humanistycznychw dyscyplinie historia (Instytut Europeistyki – Uniwersytet Jagielloński).Adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji EdukacjiNarodowej w Krakowie. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół problematykiregionów i procesów regionalizacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnymuwzględnieniem zróżnicowania przestrzeni europejskiej oraz procesów integracjieuropejskiej i uwarunkowań historycznych.
Paweł Brzegowy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
Paweł Brzegowy, absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UniwersytetuJagiellońskiego, doktorant w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznegoim. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.Główne zainteresowania badawcze autora dotyczą historii społecznej i gospodarczejdepartamentów oraz wspólnot Francji pozaeuropejskiej, a także galicyjskiej kulturyzdrojowiskowej w XIX i XX w.

Bibliografia

leaders phosphorent sur l’emploi de demain (2006), http://www.hebdo.ch/leaders_phosphorent_ sur_lemploi_de_demain_23054_.html Bechard, J.-P. (1998). L’enseignement en entrepreneurship à travers le monde: validation d’une typologie. Management International, 3(1), 25-34.

Brzozowski, T. (2007). „Przedsiębiorczość” – pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 196-203.

Davezies, L. (2012). La crise qui vient: La nouvelle fracture territorial. Paris: Seuil.

Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67-86.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2012). Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 229-258.

Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 308-320.

Eberhardt, P. (2009). Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera. Przegląd Geograficzny, 81 (4), 527–549.

Fayolle, A. (2000). L’enseignement de l’entrepreneuriat dans le système éducatif supérieur français: un regard sur la situation actuelle. Gestion 2000, 17(2), 77-95.

Kurek, S., Rachwał,T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 472–485.

La destruction de l’esprit d’entreprise en France 01/07/2013, http://www.contribuables.org/2013/07/01/ la-destruction-de-lesprit-dentreprise-en-france/.

Lavoie, L. (2013). France: l’esprit d’entreprise entre à l’école. 17 juin 2013, http://cursus.edu/article/20342/ france-esprit-entreprise-entre-ecole/.

Lee, S.Y., Florida, R. & Acs, Z. (2004). Creativity and entrepreneurship: a regional analysis of new firm formation. Regional Studies, 38(8), 879-891, DOI: 10.1080/0034340042000280910.

Marchesnay, M. (2008). Trente ans d’entrepreneuriat et PME en France: naissance, connaissance, reconnaissance. Revue internationale P.M.E.: économie et gestion de la petite et moyenne entreprise, 21 (2), 145-168.

Naudé, W. (2008). Entrepreneurship in Economic Development. Research Paper 20, 1-47.

Phelps, E., Zoega, G. (2009). Entrepreneurship, culture and openness. W: D.B. Audretsch, R. Litan, R. Strom (red.), Entrepreneurship and Openness: Theory and Evidence, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 101-130.

Rachwał, T. (2005a). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości. W: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137-144.

Rachwał, T. (2005b). Podstawy przedsiębiorczości. Słownik. Warszawa: Nowa Era.

Rachwał, T. (2006). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej. W: B. Suchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 427-434.

Senicourt, P., Verstraete, T. (2000). Apprendre à entreprendre: typologie à quatre niveaux pour la diffusion d’une culture entrepreneuriale au sein du système éducatif. Reflets et perspective de la vie économique, 39(4), 131-140.

Tounés, A. (2003). Un cadre d’analyse de l’enseignement de l’entrepreneuriat en France. Cahier de recherche du réseau Entrepreneuriat de l’AUF, 3-69, 1-15.

Visot, M. (2013). Fleur Pellerin: «Je souhaite créer une école de l’entrepreneuriat» 26.08.2013 Le Figaro.fr http://www.lefigaro.fr/entrepreneur/2013/08/26/09007-20130826ARTFIG00434-fleur- -pellerin-je-souhaite-creer-une-ecole-de-l-entrepreneuriat.php.

Zioło, Z. (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 10-17.

Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10-17.

Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 12-23.

Opublikowane
2014-12-19
Jak cytować
DorockiS., & BrzegowyP. (2014). Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 149-163. https://doi.org/10.24917/1779

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>