Potencjał przedsiębiorczy Podkarpacia – analiza benchmarkowa województwa na tle wybranych regionów

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska, Wydziału Zarządzania
  • Dawid Karaś Politechnika Rzeszowska, Wydziału Zarządzania
  • Natalia Kopeć Politechnika Rzeszowska, Wydziału Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.16

Słowa kluczowe:

analiza benchmarkowa, konkurencyjność, potencjał przedsiębiorczy, przedsiębiorczość, województwo podkarpackie, zarządzanie strategiczne

Abstrakt

W artykule, wykorzystując wybrane metody stosowane w procesie zarządzania strategicznego, autorzy spróbują przybliżyć sytuację gospodarczą województwa podkarpackiego. Na podstawie analizy intraregionalnej postarają się określić potencjał wymienionego regionu, co w zestawieniu z innymi jednostkami terytorialnymi stworzy pełny obraz potencjału konkurencyjnego Podkarpacia. Za pomocą analizy benchmarkowej autorzy oceniają jego możliwości rozwojowe w odniesieniu do dwóch głównych regionów istotnie determinujących sytuację Podkarpacia, a więc: województwa mazowieckiego i małopolskiego. Analiza - oprócz dwóch wymienionych województw - będzie uwzględniać także województwa Polski Wschodniej, czyli lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Celem analizy jest wykrycie tendencji zachodzących w procesie rozwojowym Podkarpacia oraz porównaniejego sytuacji do regionu traktowanego jako punkt odniesienia (benchmark). Badanie przeprowadzonoz wykorzystaniem wybranych przez autorów zmiennych, które są podstawą do oceny potencjału przedsiębiorczego. Zmienne są tak dobrane, by stanowiły spójny obraz rzeczywistości, dając jednocześnie możliwość obserwacji zmiany ich wartości w ramach przyjętego szeregu czasowego.

Biogramy autorów

Jacek Strojny - Politechnika Rzeszowska, Wydziału Zarządzania

Jacek Strojny, Dr, Politechnika Rzeszowska.Ekonomista, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunktw Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Pełnomocnikdziekana ds. projektów rozwojowych i komercjalizacji badań. Specjalizuje się w problematyceimplementacji metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwach i jednostkachadministracji publicznej, zarówno na poziomie zarządzania strategicznego, jaki operacyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących przedsiębiorczościi innowacji, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zarządzania projektami. Koordynowałprojekty wdrożenia innowacyjnych systemów zarządzania w kilkudziesięciuprzedsiębiorstwach i samorządach. Jest także autorem strategii rozwoju lokalnego napoziomie gminnym i powiatowym.

Dawid Karaś - Politechnika Rzeszowska, Wydziału Zarządzania

Dawid Karaś, student Politechniki Rzeszowskiej na wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzanie orazspecjalizacja Zarządzanie Projektami. Absolwent Technikum Ekonomicznego w Jaśle.Znajdował się w 10% najlepszych absolwentów technikum w 2012 r. oraz wśród najlepszychstudentów na kierunku pierwszego stopnia. Aktywny działacz w kole naukowymEkobiznes oraz Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC. Organizator wydarzeńna Politechnice Rzeszowskiej, m.in. PM DAY. Zainteresowania autora skupiająsię na motywacji, zarządzaniu projektami, przedsiębiorczości, rozwoju osobistym orazaktywizacji osób bezrobotnych.

Natalia Kopeć - Politechnika Rzeszowska, Wydziału Zarządzania

Natalia Kopeć, studentka II roku zarządzania o specjalizacji zarządzanie projektami. Członek studenckiegokoła naukowego Ekobiznes oraz Samorządu Studenckiego. Zajmuje się organizacjąwydarzeń promujących naukę i ekologię oraz poszerzaniem wiedzy z zakresu zarządzaniaprojektami.

Bibliografia

Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.

Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Martyniak, Z. (1996). Metody organizowanie procesów pracy. Warszawa: PWE.

Ministerstwo Gospodarki (2011). Przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa.

Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.

Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: PWN.

Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego. Rzeszów: Nowa Era.

Strojny, J. (2012). Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą. Rzeszów.

Strojny, J. (2007). Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – procesy socjalizacji i autokreacji. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Szot-Gabryś, T. (2013). Programowanie rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, Zeszyt tematyczny: Kierowanie rozwojem regionu, 6 (1/2013).

Pobrania

Opublikowane

2014-12-19

Jak cytować

Strojny, J., Karaś, D., & Kopeć, N. (2014). Potencjał przedsiębiorczy Podkarpacia – analiza benchmarkowa województwa na tle wybranych regionów. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 215–228. https://doi.org/10.24917/20833296.10.16

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>