Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich Podlasia

Autor

  • Celina Grażyna Gabińska Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.17

Słowa kluczowe:

determinanta, instrumentarium, przedsiębiorczość, rozwój obszarów wiejskich

Abstrakt

Rozwój obszarów wiejskich jest podstawą rozwoju gospodarczego regionów oraz zmian strukturalnych w  rolnictwie i jego otoczeniu. Przedsiębiorczość stanowi dla rolnictwa solidną podstawę trwałego wzrostu gospodarczego oraz szansę przede wszystkim w zakresie poprawy warunków życia na obszarach wiejskich w sensie ekonomicznym i społecznym. Określa się powszechnie, że przedsiębiorczość ma kluczowe znaczenie dla wzrostu firm i konkurencyjności regionów. Podstawy przedsiębiorcze są warunkiem poprawy poziomu życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Działalność na własny rachunek przyczynia się do wykorzystania siły roboczej oraz powoduje rozwój wielofunkcyjności tych obszarów. Efekty nieekonomiczne, jakie daje przedsiębiorczość, to zmiana świadomości ludności wiejskiej. Zmniejsza się nieporadność i bezczynność ludzi, a wzrasta poczucie niezależności i aktywnego dostosowywania się do zmiennych warunków rynku. Oddziałuje to na samych przedsiębiorców,  jak  również  powoduje  aktywizację  społeczności  wiejskiej.  Przedsiębiorczość  staje  się czynnikiem stabilizującym i poprawiającym sytuację materialną rolników i mieszkańców wsi wskutek uruchomienia nowych przedsięwzięć gospodarczych o charakterze pozarolniczym i rolniczym. Istnieje potrzeba stymulowania i wspierania rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przedsiębiorczości jako determinanty rozwoju oraz jej roli w pod-noszeniu poziomu życia na obszarach wiejskich Podlasia.

Biogram autora

Celina Grażyna Gabińska - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Celina Grażyna Gabińska, doktorantka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania.Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół rozwoju przedsiębiorczości,kształcenia, rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwachna obszarach wiejskich. Specjalista ds. pracowniczych i socjalnychSM „MLEKPOL” w Grajewie.

Bibliografia

Adamowicz, M. (2004). Wielofunkcyjne gospodarstwo rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa. W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 39-41.

Ardanowski, K. (2005). Czy można zmienić wieś bez jej mieszkańców?. W: Polska wieś w Unii Europejskiej, Wydawnictwo „Wieś jutra”, 10.

Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce 2008, Raport Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 21.

Diagnoza województwa podlaskiego na tle kraju (2011). Białystok: Wydawnictwo Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.

Dmochowska, H. (2011). Obszary wiejskie w Polsce, GUS, US Olsztyn, Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa-Olsztyn: Zakład Wydawnictwo Statystycznych.

Dumain quel mode runal? Et pour qui? (2002). W: Economia et humanise, 70.

Europejska karta obszarów wiejskich 2001, Wieś i Państwo, 2-3, 213-234.

Golimowska, S. (2004). Dostęp do edukacji, Polityka Społeczna, 3, 4-5.

Heffner, K., Klemens, B. (2012). Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza na obszarach wiejskich, Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej.

Jabłoński-Urbaniak, I. (2010). Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo MRiRW.

Kamiński, Z.J. (2008a). Współczesne planowanie wsi w Polsce, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Klesik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.

Malinowski, P. (2004). Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w strategiach rozwoju gmin i jego wpływ na gospodarstwa domowe. W: M. Adamowicz (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe KPAiM SGGW, 33, 582-591.

Obszary wiejskie w Polsce 2011, GUS Warszawa, Olsztyn.

Płotkowski, L. (2004). Leśnictwo w kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich. W: Urządzenie lasu wielofunkcyjnego – opinie – poglądy – propozycje E. Stępnia, Warszawa: Fundacja „Rozwój” SGGW Warszawa, 345-352.

Powszechny Spis Rolny 2010.

Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137-143.

Rakowska, J. (2010). Udział sektora MŚP w realizacji projektów w ramach wybranych działań SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004-2006 na obszarach wiejskich, Acta Oeconomia, 9, 32.

Sikora, J. (2011). Psychospołeczne warunki upowszechniania innowacji na wsi i w rolnictwie, Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu, 126.

Sikorska-Wolak, I. (2008). Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkańców wsi. W: K. Krzyżanowska (red.), Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 14-15.

Spychalski, G. (2005). Mezoekonomiczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR Warszawa, 53 Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego, Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 176-197.

Wilkin, J. (2008a). Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 3, 18-28 Woś, A. (2001). Relacje: rolnictwo: gospodarka narodowa. W: Gospodarka rolno-żywnościowa Podlasie wobec wyzwań przyszłości, Białystok: Wyd. WSE Białystok, 36-39.

Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 12-23.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-19

Jak cytować

Gabińska, C. G. (2014). Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich Podlasia. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 229–243. https://doi.org/10.24917/20833296.10.17