Znaczenie gospodarki komunalnej i prawne aspekty jej prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego

  • Marek Marek Woroniecki Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Słowa kluczowe: gospodarka komunalna, samorządowy zakład budżetowy

Abstrakt

Niniejsze opracowanie, które dotyczy prawnych aspektów prowadzenia gospodarki komunalnej,zawiera objaśnienie prawnego znaczenia terminu gospodarka komunalna. Wspomniane wyżej wyjaśnieniezostało zaczerpnięte z art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.Opracowanie opisuje także specyficzne rozwiązania prawne, które wynikają z tej ustawyi z innych aktów prawnych. Reguły te muszą być przestrzegane przez jednostki samorządu terytorialnegopodczas prowadzenia gospodarki komunalnej. W szczególności tekst prezentuje prawneformy prowadzenia gospodarki komunalnej, które są wymienione w art. 2 ustawy o gospodarcekomunalnej. Przepis ten wskazuje, że istnieją zwłaszcza dwie takie formy: samorządowy zakładbudżetowy oraz spółki handlowe. W tym kontekście należy także wspomnieć, że art. 22 ust. 1 ustawyo gospodarce komunalnej stanowi w szczególności o możliwości likwidacji wspomnianegowyżej zakładu celem powołania szczególnego podmiotu, którym może być spółka akcyjna albospółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Biogram autora

Marek Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Paweł Marek Woroniecki, doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Polityki Gospodarczej na WydzialePrawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Autor ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UniwersytetuJagiellońskiego w Krakowie oraz studia doktoranckie na tym samymwydziale. Następnie uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Obecniejest asystentem w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawai Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawczezwiązane są z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych oraz działalnościąpodmiotów gospodarczych.

Bibliografia

Banasiński, C., Kulesza, M. (2002). Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Kołodziejczyk, D. (2001). Sytuacja finansowa gmin jako czynnik rozwoju lokalnego. Samorząd Terytorialny, 12, 38-47.

Kosikowski, C. (2000). Polskie publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.

Lipiec-Warzecha, L. (2011). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.

Stasikowski, R. (2012). Infrastruktura techniczna jako podstawowe pojęcie nauki prawa administracyjnego.

Przegląd Prawa Publicznego, 11, 7-31.

Zimmermann, J. (2012). Prawo administracyjne. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616).

Opublikowane
2014-12-19
Jak cytować
WoronieckiM. M. (2014). Znaczenie gospodarki komunalnej i prawne aspekty jej prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 295-304. https://doi.org/10.24917/1763