Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty

  • Danuta Piróg Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
Słowa kluczowe: absolwent, czynniki, przedsiębiorczość, rynek pracy, studia wyższe

Abstrakt

Przedsiębiorczość osób młodych, pojmowana zarówno jako deklaratywna gotowość do rozpoczęciadziałalności gospodarczej, przekonanie o posiadaniu kompetencji w tym zakresie, jak i jakorzeczywiste samozatrudnienie, jest uznawana za korzystny czynnik rozwoju. Zwiększa ona, m.in.:innowacyjność gospodarki i prawdopodobieństwo wykreowania nowych miejsc pracy, a takżebuduje wysoką samoocenę podmiotu. Szczególnie istotne, z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjnościregionu, jest wybieranie kariery przedsiębiorcy przez nowo promowanych absolwentówszkół wyższych. Zakłada się, że absolwenci z wyższym wykształceniem powinni być optymalnieprzygotowani do samozatrudnienia, a badania wskazują, że studenci deklarują wysokie zainteresowanietaką ścieżką zawodową.Celem artykułu jest analiza wyników teoretycznych prac poświęconych namysłowi nad czynnikamiodpowiadającymi za kreowanie postaw przedsiębiorczych. Szczególną uwagę skierowano nietylko na rolę kształcenia akademickiego w przygotowaniu absolwentów do zakładania działalnościgospodarczej, lecz także na jej efektywność w tym zakresie, co weryfikowano wynikami badań empirycznych,diagnozujących rzeczywisty odsetek przedsiębiorców w populacji nowo promowanychabsolwentów.

Biogram autora

Danuta Piróg, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
Danuta Piróg, dr, adiunkt w Instytucie Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.Zainteresowania naukowe autorki dotyczą przede wszystkim zróżnicowania kulturowegoEuropy i tożsamości jej mieszkańców, przygotowania kandydatów na nauczycieligeografii i przyrody do przyszłej pracy zawodowej oraz efektywności studiów geograficznychw aspekcie potrzeb rynku pracy. Swoje doświadczenie naukowe pogłębiałaprzez czynny udział lub kierowanie krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi.Aktualnie zajmuje się przede wszystkim wielowymiarowymi analizamiczynników warunkujących procesy tranzycji absolwentów szkół wyższych na rynekpracy.

Bibliografia

Amaral, A.M., Baptista, R. (2006). Transitions from Paid-Employment into Entrepreneurship: An Empirical Study for Portugal. [In:] M. Dowling and J. Schmude (eds.) Empirical Entrepreneurship in Europe: New Perspectives, Edward Elgar.

Amit, R., Muller, E. (1995). Push and pull entrepreneurship. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 12(4), 65-80.

Audretsch, D.B., Thurik, A.R., (2000). Capitalism and democracy in the 21st century: from the managed to the entrepreneurial economy. Journal of Evolutionary Economics, 10(1-2), 17-34.

Badanie losów absolwentów PK. Studia II stopnia/jednolite magisterskie, rocznik 2012a. Wyniki z badania po roku od ukończenia studiów. http://www.kariery.pk.edu.pl/download,pl.htm (ostatni dostęp 20.09.2013 r.).

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z rocznika 2009/2010 po roku od zakończenia studiów. Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2012c: http:// kariera.univ.rzeszow.pl/images/stories/raport%20z%20badania%20losw%20zawodowych%20absolwentw% 20ur%20rocznik%2020092010%20po%20roku%20od%20zakoczenia%20studiw.pdf (ostatni dostęp 20.09.2013 r.).

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pomiar początkowy absolwentów z rocznika 2010/2011. Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2012b: http://kariera.univ.rzeszow.pl/images/stories/raport%20z%20badania%20losw%20zawodowych% 20absolwentw%20ur%20pomiar%20pocztkowy%202010-2011.pdf (ostatni dostęp 20.09.2013 r.).

Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K.B., Mażewska, M., Stawasz, E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania. Warszawa: PARP.

Bates, T. (1990). Entrepreneur Human Capital Inputs and Small Business Longevity. The Review of Economics and Statistics, 4, 551-559.

Bates, T. (1995). Self-employment entry across industry groups. Journal of Business Venturing, 10(2), 143-156.

Bernat, T., Kunasz, M. (2005). Realia gospodarcze a postawy przedsiębiorcze studentów. Wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 408, Prace Katedry Mikroekonomii, 10, 95-109.

Blanchflower, D.G. (2000). Self-Employment in OECD Countries. Labour Economics, 7(5), 471-505.

Brown, R. (1990). Encouraging entrepreneurship: Britain’s new enterprise program. Journal of Small Business Management, 28(4), 71-77.

Chrabąszcz, K. (2011). Przedsiębiorczość akademicka – drogą do sukcesu absolwentów szkół wyższych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie, 18(1), 197-208.

Cieślik, J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Cooper, A.C., Gimeno-Gascon, F.J., Woo, C.Y. (1994). Initial human capital and financial capital as predictors of a new venture performance. Journal of Business Venturing, 9, 371-395.

Cranmer, S. (2006). Enhancing graduate employability: best intentions and mixed outcomes. Studies in Higher Education, vol. 31 (2), 169-184 Czarnecki, K.M. (2006). Psychologia zawodowej pracy człowieka. Sosnowiec: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.

Czarnik, Sz., Turek, K. (2012). Wykształcenie, praca i przedsiębiorczość Polaków. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: PARP.

Ćwiąkalska, M., Hojda, P., Ostrowska-Zakrzewska, M. (2011) Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rocznik 2008/2009. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich. Raport z badania. Kraków: Biuro Karier UJ.

Delmar, F., Davidsson, P. (2000). Where do they come from? Prevalence of and characteristics of nascent entrepreneurs. Entrepreneurship & Regional Development, 12, 1-23.

DeWit, G., Van Winden, F.A. (1989). An empirical analysis of self-employment in the Netherlands. Small Business Economics, 1, 263–72.

Dore, R. (1976). The diploma disease: Education, qualification and development. Berkeley: University of California Press.

Greene, F. (2002) An investigation into enterprise support for younger people, 1975-2000. International Small Business Journal, 20(3), 315-336.

Greene, F., Saridakis, G. (2008). The role of higher education skills and support in graduate self-employment. Studies in Higher Education, 33(6), 653-672.

Grotkowska, G., Sztanderska, U. (2007). Samozatrudnienie. W: Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym Polska 2007, Warszawa: UNDP, 115-116.

Henley, A. (2009) Switching Costs and Occupational Transition into Self-Employment, IZA Discussion Papers 3969, Institute for the Study of Labor (IZA), 1-39.

Horne, M. (2000). Enterprise learning. London: Demos.

Klimczuk-Kochańska, M. (2011). Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni. Zeszyty Naukowe WSEI, Seria Ekonomia, 3, (1/2011), 73-98.

Knight, P.T. (2001). Employability and quality. Quality in Higher Education, 7(2), 93-95.

Kostoglou, V., Siakos, E., (2012). Investigating higher education graduates’ entrepreneurship in Greece. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3, 1-7.

Kunasz, M. (2008). Potencjał proprzedsiębiorczy studentów i klimat wobec przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W: T. Bernat, J. Korpysa, M. Kunasz (red.) Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 126-136.

Le, A.T. (1999). Empirical studies of self-employment. Journal of Economic Surveys, 13, 381-416.

Livanos, I. (2009). What determines self-employment? A comparative study. Applied Economics Letters, 16(3), 227-232.

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Rocznik 2010/2011. Raport z badania. Kraków, 2012.: http://bks.up.krakow.pl/htmlarea/uploaded/Raport_absolwenci2011_wszyscy.pdf.

MacDonald, R. (1994). Fiddly jobs, undeclared working and the something nothing for the society. Work, Employment and Society, 11(4), 615-638.

Macieira, M.H.C (2009). The determinants of self-employment. Universidade Tecnica de Lisboa.

Mazak, M. (2012). Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Absolwenci 2009/2010 – 1 pomiar. Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Minniti, M., Bygrave, W. (2001). A dynamic model of entrepreneurial learning. Entrepreneurship Theory and Practise, 25(3), 5-16.

Peiperl, M., Arthur, M., Goffee, R., Morris T. (eds.). 2000. New conceptions of working lives. New York: Oxford University Press.

Pietrzykowski, M. (2011). Entrepreneurship in Higher Education – case of Poland. In: M. Drabic, M. Pietrzykowski (eds.) Fostering Education in Entrepreneurship, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 113-128.

Piróg, D. (2012). Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii. W: A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.) Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 125-144.

Poteralski, J. (2007). Przedsiębiorczość absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim.

W: J. Poteralski (red.) Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 203-211.

Rożnowski, B. (2009) Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży, Lublin: Wyd. KUL.

Spence, M. (1973). Job Market Signalling, The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355-374.

Strojny, J., Horska, K. (2012). Przedsiębiorczość a edukacja akademicka – analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów I stopnia Politechniki Rzeszowskiej. Rola przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 78-85.

Sztumski, J. (1999). Socjologia pracy. Katowice: Wyd. GWSH.

Wach, K. (2008). Entrepreneurship Education in Poland, “ERENET Profile”, vol. III, 3(11), 36-44.

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie, rocznik 2012: http://www.ck.agh.edu.pl/omkz/2st2012.pdf.

Opublikowane
2014-12-19
Jak cytować
PirógD. (2014). Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 306-315. https://doi.org/10.24917/1762