Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech

  • Teresa Kraśnicka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
  • Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
  • Ladislav Ludvík Uniwersytet Techniczny w Ostravie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Business Administration
  • Jindra Peterkova Uniwersytet Techniczny w Ostravie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Business Administration
Słowa kluczowe: intencje przedsiębiorcze, percepcja potencjału przedsiębiorczego, przedsiębiorczość

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych na temat intencji przedsiębiorczychrozpatrywanych w kontekście wybranych cech osobowych studentów uczelni ekonomicznychw dwóch krajach: Polsce i Republice Czeskiej. Autorzy przyjmują tezę, iż intencje przedsiębiorczemłodych ludzi – zgodnie z istniejącym stanem wiedzy – związane są z postrzeganiem przez nichswojego potencjału przedsiębiorczości. Pod tym pojęciem autorzy rozumieją wybrane cechy psychologiczne(ich subiektywną ocenę dokonywaną przez respondentów), uwzględniane w większościmodeli przedsiębiorczości. Uznając, że zachowania przedsiębiorcze uwarunkowane są licznymiczynnikami, przyjęto, że proces przedsiębiorczości indywidualnej zaczyna się od percepcji i pozytywnejoceny własnych możliwości – kompetencji, umiejętności czy cech charakteru.

Biogramy autorów

Teresa Kraśnicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
Teresa Kraśnicka, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. AutorkaKieruje Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na WydzialeEkonomii. Specjalizuje się w zakresie problematyki: zastosowania koncepcji i metodzarządzania we współczesnych organizacjach, uwarunkowań przedsiębiorczości,zarządzania innowacjami, innowacji w sferze zarządzania. Autorka i współautorkablisko 90 publikacji, m.in. pracy Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomiczneji pozaekonomicznej (2002). Współautorka i redaktor naukowy m.in. takich prac, jak:Przedsiębiorczość międzynarodowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne (2008), Przywództwoa konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych (2010), Przedsiębiorczośćw sektorze publicznym. Wybrane zagadnienia i wyniki badań (2011). Współautorkalicznych podręczników dla studentów: ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania(2010), Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu do wejścia na rynek (2012)i in.
Grzegorz Głód, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
Grzegorz Głód, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na UniwersytecieEkonomicznym w Katowicach, prodziekan Wydziału Ekonomii ds. StudiówNiestacjonarnych. Specjalizuje się w badaniach z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw,zarządzania w sektorze publicznym oraz metod zarządzania, w szczególnościcontrollingu. Zrealizował wiele projektów doradczych i szkoleniowych. Autorlub współautor ok. 80 publikacji z zakresu zarządzania.
Ladislav Ludvík, Uniwersytet Techniczny w Ostravie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Business Administration
Ladislav Ludvík, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Technicznym w Ostravie, Wydział Ekonomicznyw Ostrawie, katedra Business Administration.Autor zajmuje się problemami otoczenia biznesowego, trendami i rozwojem przedsiębiorczości.Zdobył duże doświadczenie praktyczne jako współpracownik w CentrumBadań Rozwoju Miast i Regionów w Ostrawie. Przykładowo brał udział w pracachnad analizą ex-ante dla przygotowania programu operacyjnego Przedsiębiorczośći innowacje w Republice Czeskiej w latach 2007–2013.
Jindra Peterkova, Uniwersytet Techniczny w Ostravie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Business Administration
Jindra Peterkova, adiunkt na Uniwersytecie Technicznym w Ostravie, Wydział Ekonomiczny w Ostrawie,katedra Business Administration. Naukowe zainteresowania autorki koncentrująsię na współczesnych koncepcjach biznesu, innowacji i zarządzania. Specjalizuje sięona w zarządzaniu z wykorzystaniem gier symulacyjnych. Jest autorem i współautoremartykułów i publikacji naukowych skupiających się na kwestiach ekonomikiprzedsiębiorstwa i grach symulacyjnych. Ma duże doświadczenie w praktyce gospodarczej.

Bibliografia

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behawior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 50.

Bernat, T., Kordysa, J., Kunasz, M. (2008). Przedsiębiorczość studentów w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczecin: Wydawnictwo PRINT GROUP.

Bratnicki, M. (2002). Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Katowice: Wyd. AE.

Bygrave, W.D. (1989). The Entrepreneurship Paradigm: A Philosophical look at Its Research Metodologies. Entrepreneurship Theory and Practice, Fall, vol. 9.

Conner, M., Armitage, Ch.J. (1998). Extending the Theory of Planned Behavior: A Review and Avenues for Further. Research Journal of Applied Social Psychology, vol. 28, no 15.

Cuervo, A., Ribeiro, D., Roig, S. (ed.) (2007). Entrepreneurship, Concepts, Theory and Perspective. Berlin: Springer, Bancaja.

Davidsson, P., Wiklund, J. (2001). Levels of Analysis I Entrepreneurship Research: Current research Practice and Suggestion for the Future. Entrepreneurship: Theory & Practice, vol. 25, no 4.

Dyduch, W. (2008). Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Katowice: Wyd. AE.

Frączkiewicz-Wronka, A., Grewiński, M., (red.). (2012). Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.

Gartner, W.B. (1985). A Conceptual Framework for Describing the Phenomen of New Venture Creation. Academy of Management Review, vol. 10, no 4.

Jankowska, B., Pietrzykowski, M. (2012). Postawy proprzedsiębiorcze studentów a profil kształcenia – Polska na tle innych krajów. Przegląd Organizacji, 8.

Jünger, J. (2007). Management a podnikání. Ostrava: Ostravská univerzita, pozyskano z: http://albert.osu.cz/pvsos/.

Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE.

Kraśnicka, T., Ludvik, L. (2003). Poglądy studentów w kwestii przedsiębiorczości w kontekście integracji europejskiej. W: H. Bieniok (red.), Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską. Katowice: Wyd. AE.

Krueger, N.F. (2000). The Cognitive Infrastructure of Opportunities Emergence. Entrepreneurship: Theory & Practice, no 1.

Kunasz, M. (2008). Przedsiębiorczość studentów studiów dziennych – wyniki badań. Przegląd Organizacji, nr 1.

Kuratko, D.F., Hodgetts, R.M. (2001). Entrepreneurship. A contemporary approach. Fort Worth: Harcourt College Publishers, Fifth Edition.

Kuratko, D.F., Morris, M.H., Covin, J.G. (2011). Corporate Innovation & Entrepreneurship, SOUTH- -WESTERN CENGAGE Learning Australia, United States.

Linan, F., Chen, Y.W. (2009). Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intention. Entrepreneurship Theory and Practice, May.

Moriano, J.A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., Zarafshani K. (2012). A Cross-Cultural Approach to Understanding Entrepreneurial Intention. Journal of Career Development, vol. 39, no 2, April.

Morris, M.H., Lewis, P.S., Sexton D.L. (1999). Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective. Advanced Management Journal, vol. 59.

Robbins, S.P. (2004). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.

Stevenson, H.H., Jarillo-Mossi, J.C. (1986). Preserving Entrepreneurship as Companies Grow. Journal of Business Strategy, Summer, no 10.

Wickham, P.A. (2006). Strategic Entrepreneurship. London: FT Prentice Hall, Harlow, Fourth Edition.

Welpe, I.M., Spörrle, M., Grichnik, D., Michl, T., Audretsch, D.B. (2012). Emotions and Opportunities: The Interplay of Opportunity Evaluation, Fear, Joy, and Anger as Antecedent of Entrepreneurial Exploitation. Entrepreneurship: Theory & Practice, January.

Wu, C., McMullen, J.S., Neubert, M.J., Yi, X. (2008). The influence of leader regulatory focus on employee creativity. Journal of Business Venturing, vol. 23.

Zbierowski, P., Węcławska, D., Tarnawa A., Zadura-Lichota, P., Bratnicki, M. (2012). Global Entrepreneurship Monitor Polska – 2011. Warszawa: PARP.

Opublikowane
2014-12-19
Jak cytować
KraśnickaT., GłódG., LudvíkL., & PeterkovaJ. (2014). Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 316-332. https://doi.org/10.24917/1761