Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej

  • Bożena Wójtowicz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
Słowa kluczowe: gospodarka rynkowa, innowacja, postawa przedsiębiorcza, przedsiębiorczość

Abstrakt

Ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa gospodarka rynkowa, w której decyzje dotyczącezakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe,gospodarstwa rolne, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępującezgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania. Przedsiębiorczość należy do istotnychwłaściwości ludzi, którzy żyją i gospodarują w świecie, w warunkach gospodarki rynkowej. Wewspółczesnymświecie działalność gospodarcza, polegająca na produkcji i wymianie, prowadzonajest przez wiele podmiotów konkurujących ze sobą. Skoro zmienia się gospodarka, zmieniają sięrównież cechy potrzebne do przetrwania w niej, nie mówiąc już o odnoszeniu sukcesów. Podstawądo przygotowania oraz podejmowania decyzji o zasadach, kierunkach i tempie perspektywicznegorozwoju kształcenia z zakresu przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej było przeprowadzeniebadań diagnostycznych wśród studentów. Na ich podstawie stwierdzono, że istnieją brakiwiedzy z zakresu przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Wybranie społeczeństwamłodego jako grupy docelowej uzasadnione jest rolą, którą odgrywa w życiu społecznym, a więctakże w procesie budowania społeczeństwa przedsiębiorczego i innowacyjnego.

Biogram autora

Bożena Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
Bożena Wójtowicz, dr hab., prof. UP, geograf, dydaktyk geografii, podróżnik. Zwiedziła większośćkrajów europejskich oraz Kubę, Meksyk, Indie, Nepal, Egipt, Maroko, Jordanię.Kierownik Zakładu Dydaktyki Geografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznegoim. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Opublikowała ponad190 prac naukowych w kraju i zagranicą. Autorka monografii naukowej GeografiaRozwój Zrównoważony Edukacja Ekologiczna oraz współautorka i redaktor praco charakterze monograficznym, m.in.: Przyroda województwa świętokrzyskiego,Funkcje turystyki i krajoznawstwa w strategii rozwojów regionów w Polsce, Turystykai ekologia – rozbudzanie potrzeb poznawczych i świadomości społeczeństwa,Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach UniiEuropejskiej, Edukacyjne zajęcia terenowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym.Współautorka podręczników szkolnych: Geografia. Krajobrazy Polski do klasy4, Geografia Ziemia – nasza planeta do klasy 6, Przyroda do klasy 4 i 5. Specjalistkaz zakresu geografii, turystyki i rekreacji, dydaktyki geografii oraz ochronyśrodowiska.

Bibliografia

Komunikat Komisji dla Rady, (2006). Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów dotyczący rozbudzania ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie – Bruksela, s. 5.

Stanford, J. (2008). Economics for everyone: A short guide to the economics of capitalism, Pluto Press.

Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Tarnobrzeg.

Wójtowicz, B. (2011). The students expectations and attitudes towards the role of the enterprise in terms of the European integration. W: Prace I Studia Geograficzne, 48, 18/2011, Warszawa: Wyd. UW, 64.

http://www.newtrader.pl.

http://makroekonomia.wiedza.daboli.pl/gospodarka-rynkowa/.

Opublikowane
2014-12-19
Jak cytować
WójtowiczB. (2014). Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 333-343. https://doi.org/10.24917/1756