Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Słowa kluczowe: edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Otwarte Fundusze Emerytalne, Polska, podstawy przedsiębiorczości, system emerytalny

Abstrakt

Pod koniec 2013 r. w ekspresowym tempie wprowadzono nowe przepisy reformujące dotychczasowysystem emerytalny w Polsce, prowadzące do praktycznej likwidacji II filaru oraz przejęciaprzez państwo części środków zgromadzonych przez członków Otwartych Funduszy Emerytalnych(OFE). Wprowadzane zmiany są bardzo głębokie, co powoduje, że nowy system emerytalnyw praktyce nie będzie już tym samym systemem, zaprojektowanym przez twórców wielkiej reformyz 1998 r. II filar staje się mało znaczącym elementem systemu emerytalnego, a dla wielu nie będziew ogóle filarem emerytury. Celem tego artykułu jest więc prezentacja wprowadzanych zmiansystemu emerytalnego, przedstawienie argumentów zwolenników i krytyków reformy oraz ichskutków dla obywateli i gospodarki krajowej w kontekście wprowadzania tych treści kształceniaprzez nauczycieli na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej.

Biogram autora

Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Tomasz Rachwał, dr, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Pełni m.in. funkcję Kierownika ZakładuPrzedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UniwersytetuPedagogicznego im. KEN w Krakowie, Sekretarza Naukowego Komisji GeografiiPrzemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zastępcy Redaktora Naczelnegoczasopism: Przedsiębiorczość – Edukacja, Prace Komisji Geografii PrzemysłuPolskiego Towarzystwa Geograficznego, Annales Universitatis PaedagogicaeCracoviensis Studia Geographica oraz członka redakcji Entrepreneurial Businessand Economics Review. Autor lub współautor podręczników szkolnych i akademickichz zakresu geografii ekonomicznej i przedsiębiorczości. Jego zainteresowaniabadawcze skupiają się przede wszystkim na problematyce przemian struktur przestrzennychprzemysłu, funkcjonowania różnych branż działalności gospodarczej,restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz roli przedsiębiorczości w rozwoju układówprzestrzennych, a także edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Bibliografia

Antonów, K. (1999), Otwarte fundusze emerytalne w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 11, 10-15.

Kosała, M., Pichur, A. (2008). Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie – wybrane aspekty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 357-364.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2005). Podstawy przedsiębiorczości – program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wydanie drugie, Warszawa: Nowa Era.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2012). Krok w przedsiębiorczość – podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa: Nowa Era.

Niesłuchowski, M. (2012, data dostępu 1.04.2014). Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość, dokument elektroniczny dostępny na stronie internetowej: http://www.nowaera.pl/component/pomoce/27/pg/ podstawy-przedsiebiorczosci.html?idk=9999997.

Oręziak, L. (2014), OFE – katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

PAP (2014, data dostępu 1.04.2014). Dr Balicki: wniosek prezydenta do TK ws. OFE nie dotyczy meritum sporu, publikacja elektroniczna dostępna na stronie internetowej http://prawo.rp.pl/artykul/1087121.html.

Rachwał, T., Kudełko, J., Tracz, M., Wach, K., Kilar, W. (2008). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 312-324.

Sołdek, A. (2011), Wpływ opłat na zgromadzone oszczędności emerytalne w regulowanych i dobrowolnych systemach, Polityka Społeczna, 2011, numer specjalny, 38-43.

Strzelczyk, A. (2012). Otwarte fundusze emerytalne – analiza taksonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, 342-359.

Trippner, P. (2010). Analiza płynności finansowej i rentowności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 44/2, 969-980.

Trzop, R. (2011), Fundusze emerytalne na plusie, Gazeta Bankowa, 1, 55-61.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. 2008 Nr 228 poz. 1507 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997 Nr 139 poz. 934 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. 2013 poz. 1717).

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- -gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.

Opublikowane
2014-12-19
Jak cytować
RachwałT. (2014). Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 354-365. https://doi.org/10.24917/1754

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>