Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce?

  • Agnieszka Świętek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Słowa kluczowe: kompetencje zawodowe, kształcenie szkolne, oczekiwania pracodawców, przedsiębiorczość, rynek pracy

Abstrakt

Przygotowanie młodych ludzi do uczestniczenia w życiu gospodarczym, a w szczególności wkroczeniana rynek pracy, jest, oprócz wychowania, przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności,jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły. Przygotowanie to odbywa się na zajęciachz przedsiębiorczości realizowanych głównie w szkole ponadgimnazjalnej na przedmiocie podstawyprzedsiębiorczości, a zgodnie z nową podstawą programową, od roku szkolnego 2012/2013, na dodatkowowprowadzonym nowym przedmiocie uzupełniającym: ekonomia w praktyce. Głównymcelem artykułu jest ocena treści kształcenia przedmiotu ekonomia w praktyce w kontekście wymagaństawianych przez pracodawców osobom młodym, wchodzącym na rynek pracy, oraz wskazanychbraków kompetencyjnych występujących u tych osób. Dla osiągnięcie tego celu autorka rozpoczynaartykuł od analizy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, a następnie przedstawia wymaganiai oczekiwania pracodawców zawarte w trzech najnowszych raportach PARP, w których wskazują onibraki młodych ludzi w umiejętnościach kognitywnych i interpersonalnych oraz samoorganizacji.Autorka porównuje je z oczekiwaniami i wiedzą młodych ludzi wkraczających na rynek pracy napodstawie badań własnych, prowadzonych wśród krakowskich maturzystów. W świetle tych wynikówanalizuje treści podstawy programowej ekonomii w praktyce i dokonuje oceny jej treści pod kątemaktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.

Biogram autora

Agnieszka Świętek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Agnieszka Świętek, absolwentka studiów z zakresu geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KomisjiEdukacji Narodowej w Krakowie w specjalności przedsiębiorczość i gospodarkaprzestrzenna. Asystent w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KENw Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dwóch tematów:problematyki edukacji z zakresu geografii i przedsiębiorczości, a w szczególnościprocesu zakładania własnej działalności gospodarczej, wchodzenia młodych ludzi narynek pracy oraz poziomu życia Romów w Polsce.

Bibliografia

Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji, Przedsiębiorczość – Edukacja, 7.

Czapliński, P., Klimczak, P. (2010). Efektywność działania specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych i parków przemysłowych w świetle zapotrzebowania przedsiębiorstw na kadry na przykładzie województwa śląskiego i podkarpackiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7.

Górniak, R. (red.). (2013). Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 r. Warszawa: PARP.

GUS. Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r . Pozyskano: http://www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/PUBL_Wejscie_ludzi_mlodych_na_rynek_pracy.pdf (2013, 10 października).

Jelonek, M., Szklarczyk, D., Balcerzak-Raczyńska, A. (2012). Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: PARP.

Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M. (2012). Pracodawcy o rynku pracy. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: PARP.

Sagan, I., Szmytkowska, M., Masik, G. (2009). Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5.

Zioło, I. (1999). Wybrane atrybuty wartości edukacyjnej wyższej szkoły niepaństwowej W: Z. Zioło (red.), Problemy przemian układów regionalnych, cz. II, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 3, Rzeszów, 127.

Zioło, Z. (2011). Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji, Przedsiębiorczość – Edukacja, 7.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 997).

Opublikowane
2014-12-19
Jak cytować
ŚwiętekA. (2014). Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce?. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 378-391. https://doi.org/10.24917/1749