Przedsiębiorczość jako odpowiedź na narastającą turbulencję otoczenia współczesnych przedsiębiorstw

Autor

  • Łukasz Wściubiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.3

Słowa kluczowe:

burzliwe otoczenie, innowacja, przedsiębiorczość, zarządzanie przedsiębiorstwem

Abstrakt

Obserwowane na przełomie XX i XXI w. przemiany o charakterze społeczno-ekonomicznym, politycznym i technologicznym doprowadziły do niespotykanego wcześniej wzrostu złożoności i burzliwości otoczenia, w którym przychodzi funkcjonować współczesnym przedsiębiorstwom. Coraz częściej klasyczne koncepcje zarządzania, oparte m.in. na konstruowaniu długookresowych planów oraz ich konsekwentnej realizacji, nie wytrzymują konfrontacji z realiami gospodarki. W takiej sytuacji konieczne staje się poszukiwanie nowych instrumentów zarządzania: skutecznych a jednocześnie możliwie prostych i zrozumiałych dla praktyków. W artykule zwrócono uwagę na możliwości odwołania się do zasad przedsiębiorczości - rozumianej jako umiejętność dostrzegania sposobności w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz ich wykorzystywania - jako remedium na problemy związane z zarządzaniem współczesnymi podmiotami gospodarczymi, niezależnie od ich wielkości czy profilu działalności. W celu lepszego zobrazowania omawianych zagadnień w artykule przedstawiono także analizę przypadku firmy InPost, największego niezależnego operatora pocztowego na rynku polskim, z powodzeniem wykorzystującego w swojej działalności szereg rozwiązań o charakterze innowacyjnym.

Biogram autora

Łukasz Wściubiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Łukasz Wściubiak, dr inż., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa. Dr inż. Łukasz Wściubiak jest adiunktem w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień przedsiębiorczości, innowacji, zarządzania własnością intelektualną oraz transferu technologii z nauki do biznesu.

Bibliografia

Anderson, C. (2011). Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bławat, F. (2003). Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Bogdanienko, J. (2008). W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.

Bratnicki, M. (2007). Renta przedsiębiorczości w statycznych i dynamicznych otoczeniach. W: M. Laszuk (red.), Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji. Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin oraz 50-lecia pracy zawodowej Profesora Jana D. Antoszkiewicza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 59-76.

Cieślik, J. (2011). Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej? W: W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 239-245.

Conway, S., Steward, F. (2009). Managing and Shaping Innovation. Oxford-New York: Oxford University Press.

Dębek, K. (2013, 22 września). Paczkomatem w kosmos. Forbes. Pozyskano z: http://www.forbes.pl/ artykuly/sekcje/Strategie/paczkomatem-w-kosmos, 30428,1 Dodgson, M., Gann, D., Salter, A. (2008). The Management of Technological Innovation. Strategy and Practice. Oxford-New York: Oxford University Press.

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Drucker, P.F. (1995). Zarządzanie w czasach burzliwych. Warszawa-Kraków: Nowoczesność, Czytelnik i Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Foster, R., Kaplan, S. (2003). Twórcza destrukcja. Dlaczego firmy nastawione na stopniowe ulepszanie swojej działalności nie mają szansy przetrwać i jak je skutecznie przekształcać. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Gaweł, A. (2013). Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. wyd. 4 zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

InPost wygrywa z pocztą spór o blaszki (2013, 22 września). Dziennik Gazeta Prawna. Pozyskano z: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/587991,inpost_wygrywa_z_poczta_spor _o_blaszki.html.

Jasiński, B. (2005). Turbulencja otoczenia. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 15-21.

Kotler, P., Caslione, J.A. (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krupski, R. (2005). Elastyczność celów i strategii. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 48-73.

Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Matusiak, K.B. (2006). Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości: przesłanki, polityka i instytucje. Radom-Łódź: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Mączyńska, E. (2010). Przedsiębiorstwa wobec kryzysu i naruszonej równowagi. W: R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Przedsiębiorstwa a kryzys globalny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 199-220.

Miączyński, P. Kostrzewski, L. (2013, 20 września). Przetarg dla Poczty Polskiej. Inni są bez szans.

Gazeta Wyborcza. Pozyskano z: http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,10873036, Przetarg_dla_Poczty_ Polskiej__Inni_sa_bez_szans.html Obłój, K. (2007). O zarządzaniu refleksyjnie. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Penc, J. (2003). Zarządzanie w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Pierścionek, Z. (2006). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pochłopień, J. (2013, 22 września). Jedenaście miliardów po raz pierwszy. Forbes. Pozyskano z: http:// 100najbogatszychpolakow.forbes.pl/jedenascie-miliardow-po-raz-pierwszy-najbogatsi-polacy- 2013,artykuly,139968,1,1.html.

Podręcznik Oslo (2008). Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Warszawa: OECD, Eurostat i MNiSW.

Popławski, W. (2008). Istota i uwarunkowania współpracy w budowaniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. W: W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski (red.), Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 13-41.

Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.

Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. wyd. 3. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sudoł, S. (2008). Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące. Problemy zarządzania, 6(2), 9-26.

Szymański, W. (2011). Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Targalski, J. (2009). Przedsiębiorczość – istota i znaczenie. W: J. Targalski, A. Francik (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 13-33.

Vahs, D., Burmester, R. (2005). Innovationsmanagement. Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung. 3. Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel Verlag.

Wachowiak, P. (2007). Przedsiębiorczość – cecha profesjonalnego menedżera. W: M. Laszuk (red.), Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji. Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin oraz 50-lecia pracy zawodowej Profesora Jana D. Antoszkiewicza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 147-153.

Wickham, P.A. (2004). Strategic Entrepreneurship. Eaglewood Cliffs: Prentice Hall.

Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zorska, A. (2011). Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej. W: A. Zorska (red.), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 19-54.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-18

Jak cytować

Wściubiak, Łukasz. (2014). Przedsiębiorczość jako odpowiedź na narastającą turbulencję otoczenia współczesnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 47–58. https://doi.org/10.24917/20833296.10.3