Odnowa bielskiej starówki w opinii mieszkańców

  • Jadwiga Gałka Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa
  • Nina Grad Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa
Słowa kluczowe: rewitalizacja, programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, fundusze strukturalne

Abstrakt

Bielsko-Biała podjęła się realizacji projektu „Rewitalizacja bielskiej starówki”, z którym równolegle były realizowane programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Niestety, połączenie interesów mieszkańców z interesami przedsiębiorców czy samorządu jest niezwykle trudne i pomimo zakończenia 6 programów, w których wzięło udział ponad 450 osób, słyszy się wiele negatywnych opinii na temat rewitalizacji, która miała być reakcją na kryzys gospodarczy i zahamowanie rozwoju miasta. Wiele odnowionych kamienic nie znalazło do tej pory użytkowników, a część mieszkańców cały czas czeka na decyzję o przesiedleniu. Wyniki badań potwierdzają, że odnowa elewacji i wymiana stolarki okiennej jest niewystarczająca dla coraz bardziej wymagającego społeczeństwa obywatelskiego.

Biogramy autorów

Jadwiga Gałka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

Jadwiga Gałka, dr, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, magister geografii, doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Asystent w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze związane są z postakcesyjnym i migracjami Polaków, skupiają się wokół przestrzennej i społecznej mobilności nowych polskich imigrantów w Londynie.

Nina Grad, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

Nina Grad, mgr, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, magister geografii i licencjat gospodarki przestrzennej (UEK). Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej „Demograficzno- społeczne aspekty procesów gentryfikacji i rewitalizacji obszarów miejskich w Polsce” (w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Zainteresowania badawcze związane są z przestrzennych i demograficznych zmianami w miastach postsocjalistycznych, skupiają się wokół gentryfikacji, regeneracji, rewitalizacji w dużych i średnich miastach Polski.

Bibliografia

Grad, N. (2010). Rola Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i regionalnych programów operacyjnych w realizacji procesów rewitalizacji, Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 379- 390.

Grad, N. (2011). Przedsiębiorczość miejska – lokalne programy rewitalizacji instrumentami odnowy miast, Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 207-224.

Majer, A. (1999). Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, Warszawa: PWN.

Program rewitalizacji bielskiej starówki 2004, 2004, Bielsko Biała.

Rewitalizacja bielskiej starówki (2011, 11 lipca). Pozyskano z: http://um.bielsko.pl/web/index.php?option= com_ content&task=view&id=873&Itemid=64. r Rocznik demograficzny 2010 r. (2010, 3 września). Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/PUBL_rs_ rocznik_demograficzny_2010.pdf.

Rozporządzenia Komisji WE w procesie wyznaczania obszarów kryzysowych (2011, 21 marca). Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/10123/Sprostowanie_Rozp_ Komisji_1828_8.12.2008 _EFRR_EFS_FS.pdf.

Strategia rozwoju Bielska-Białej do 2010 roku. (1998). Bielsko-Biała: Agencja Rozwoju Regionalnego.

Strategia rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku. (2006). Bielsko-Biała: Agencja Rozwoju Regionalnego.

W Bielsku-Białej. (2009). Magazyn Samorządowy, Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Zborowski, A., Dej, M. (2009). Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej, procesy polaryzacji i segregacji, segmentacja rynku pracy w miastach Polski. W: A. Zborowski (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Kraków: IRM, 100.

Opublikowane
2013-12-29
Jak cytować
GałkaJ., & GradN. (2013). Odnowa bielskiej starówki w opinii mieszkańców. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 204-213. https://doi.org/10.24917/1326