Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne na przykładzie muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
Słowa kluczowe: turystyka, muzeum, Oskar Schindler, Żyd, Kraków

Abstrakt

Kraków jest centrum turystycznym zarówno w skali regionalnej, jak i krajowej – rocznie przyjmuje kilka milionów turystów, a liczba ta z roku na rok rośnie. W 2010 r. liczba gości odwiedzających Kraków osiągnęła poziom ponad 8 mln. Miasto jest bardzo dobrze przygotowane na przyjmowanie znacznej liczby turystów krajowych i zagranicznych pod względem infrastruktury turystycznej. Baza gastronomiczna, noclegowa, rozrywkowa, a także wciąż rozwijająca się baza konferencyjna i kongresowa sprawiają, że Kraków jest miastem zaspokajającym potrzeby turystów o zróżnicowanych preferencjach i celach przyjazdu. Istotną kwestią jest zróżnicowanie usług turystycznych pod względem cenowym, co powoduje, iż miasto jest dostępne dla turystów o niższych dochodach. Kraków jest wielkim centrum muzealnictwa. Liczne zabytki, szczególnie cenne pod względem historycznym i architektonicznym, przyciągają rzesze turystów, a utworzone na terenie Krakowa trasy turystyczne w znacznym stopniu ułatwiają ich zwiedzanie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Zostanie w nim również omówione znaczenie muzeów w XXI w. oraz działalność promocyjno-informacyjna muzeów na terenie Polski. Ponadto znajdą się w nim wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 100 osób zwiedzających muzeum. Celem ankiety było dowiedzenie się o główny motyw przybycia osób do muzeum i jak ich zdaniem miasto promuje i zachęca turystów do odwiedzenia muzeum.

Biogram autora

Kamila Ziółkowska-Weiss, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Kamila Ziółkowska-Weiss, mgr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku zarządzanie turystyką międzynarodową. Od 2011 doktorantka na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku geografia. Od 2012 pracownik naukowy na stanowisku asystent w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czynny pilot wycieczek. Autorka kilku publikacji naukowych. Główne zainteresowania naukowe to turystyka kulturowa oraz mniejszości narodowe i grupy etniczne w Małopolsce.

Bibliografia

Bartoszewski, A. (2010). Najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnej a turystyka – nowe wyzwania i możliwości. W: K. Denek, A. Kamińska A. Kojs W: (red.), Edukacja jutra. Proces wychowania w szkole i poza nią. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UE, 301-315.

Bednarek, M. (2004). Deutsche Emailwarenfabrik Oskara Schindlera w Krakowie w latach 1939-1945. W: M. Bednarek (red.), Krzysztofory, nr 22, 127-143.

Białek, M. (2005). Muzeum jako firma stosująca marketing. W: Turystyka i Hotelartswo, nr 8.

Bąk, J., Stach, P. (2001). Muzeum jako konkurujące przedsiębiorstwo – w poszukiwaniu dróg rozwoju. W: Zeszyt Naukowy WSDG. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WSDG, 8.

Chwalba, A. (2002). Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1939–1945. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kiedrowicz, G. (2009). Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Rottermund, A. (2001). Muzeum przyszłości. W: Spotkania z muzeami. Dwieście lat muzeów w Polsce, Warszawa: Spotkanie z zabytkami.

Stasiak, A. (2007). O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku. W: A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka razem czy oddzielnie. Łódź: Wydawnictwo WSTH, 115-134.

Stasiak, A. (2006). Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki. W: A. Toczewski (red.), Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, Zielona Góra: Wydawnictwo Naukowe UZ, 67-74.

Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116-128.

Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku – raport końcowy pod kierunkiem K. Borkowskiego

Opublikowane
2013-12-28
Jak cytować
Ziółkowska-WeissK. (2013). Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne na przykładzie muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 162-174. https://doi.org/10.24917/1321