Instytucje ekonomii społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego (na przykładzie podmiotów w województwie śląskim)

  • Sabina Sanetra-Półgrabi Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Słowa kluczowe: instytucje ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, śląskie

Abstrakt

W społecznościach lokalnych coraz częściej poszukuje się aktywnych i skutecznych sposobów wspierania zatrudniania osób wykluczonych. Obok instrumentów prawnych i finansowych ważne są też instytucje ekonomii społecznej. Okazuje się, że miasta, które mają tego typu instytucje, osiągają dużo lepsze wyniki gospodarcze, są atrakcyjniejsze dla inwestorów i cechują się mniejszym bezrobociem, niż miasta, które ich nie mają. Niniejszy tekst przedstawia znaczenie instytucji ekonomii społecznej w województwie śląskim. Analiza wykazała, że w regionie funkcjonuje 41 takich podmiotów, zwłaszcza spółdzielni socjalnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, fundacji rozwoju przedsiębiorczości, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych czy centrów aktywności społecznej. W artykule skupiono się na działalności wybranych instytucji, ukazano ich rolę w regionie, specyfikę funkcjonowania, główne osiągnięcia. Punktem wyjścia stało się zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych w sposób bezpośredni z ekonomią społeczną, a także odniesienie się do roli tego sektora i znaczenia klimatu organizacyjnego oraz instytucjonalnego, korzystnego dla prawidłowego funkcjonowania tych podmiotów.

Biogram autora

Sabina Sanetra-Półgrabi, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Sabina Sanetra-Półgrabi, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Zajmuje się problematyką współpracy transgranicznej i zagadnieniem rozwoju regionalnego i lokalnego. Przygotowuje swoją pierwszą publikację ksiązkową pt. Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski po 1993 roku (analiza porównawcza trzech euroregionów: Śląsk Cieszyński, Beskidy i Tatry).

Bibliografia

Campion, M. (2012). Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Czemiel-Grzybowska, W. (2012). Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji. Warszawa.

Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67-86.

Filipiak, B., Ruszała, J. (2009). Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Warszawa.

Gagacka, M. (2009). Nierówności społeczne jako wyzwanie dla ekonomii społecznej. W: K. Głąbicka, M. Gagacka (red.), Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej. Radom, 458-467.

Gagacka, M., Głąbicka, K. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, Radom.

Głąbicka, K. (2011). Rola ekonomii społecznej integracji i aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy. W: R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne. Białystok-Warszawa, 338-264.

Guz, H., Handzlik, A. (2012). Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce. W: M. Frączek, M. Pokora (red.), Ekonomia społeczna w Małopolsce – w stronę przedsiębiorczości społecznej. Kraków, 13-29.

Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2010). Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie śląskim oraz sposoby pobudzenia ich rozwoju. W: A. Sobala-Gwosdz (red.), Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji. Bielsko-Biała, 137-158.

Kietlińska, K. (2010). Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa.

Kogut-Jaworska, M. (2008). Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa.

Miżejewski, C. (2010). Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim, Poznań.

Moroń, D. (2009). Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako sposób realizacji zadań lokalnej polityki społecznej. W: K. Głąbicka, M. Gagacka (red.), Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej. Radom, 418-421.

Moroń, D. (2012). Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław.

Narski, Z. (2012). Ekonomia społeczna, Toruń.

Piotrowski, M. (2009). Spółdzielnia socjalna jako instrument lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W: K. Głąbicka, M. Gagacka (red.), Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej.Radom, 469-480.

Sobolewski, A. i inni. (2009). Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów, Szczecin.

Surdej, A. (2008). Gospodarka – wspólnota – solidarność, Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 204-213.

Waszkiewicz, M., Podławiak, G. (2010). Ekonomia społeczna – popularne pojęcie. W: A. Waszkiewicz i inni (red.), Ekonomia społeczna kluczem do rozwoju regionu. Koszalin, 6-11.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9-32.

Opublikowane
2013-12-28
Jak cytować
Sanetra-PółgrabiS. (2013). Instytucje ekonomii społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego (na przykładzie podmiotów w województwie śląskim). Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 123-135. https://doi.org/10.24917/1316