Działania wybranych instytucji publicznych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce

Autor

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Agnieszka Świętek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.9.5

Słowa kluczowe:

kryzys gospodarczy, publiczne wsparcie przedsiębiorczości, urząd pracy, PARP

Abstrakt

Najbardziej wyraźnym i dotkliwym efektem współczesnego kryzysu gospodarczego dla polskiego społeczeństwa jest zwiększające się bezrobocie, które pociąga za sobą negatywne skutki nie tylko gospodarcze, lecz również społeczne. Jednym ze sposobów skutecznej walki z recesją gospodarczą i spadkiem zatrudnienia jest pobudzanie i wspieranie przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości wydaje się najlepszym narzędziem do walki z bezrobociem, gdyż nie skupia się na łagodzeniu doraźnych skutków związanych z utratą pracy, lecz koncentruje się na walce z jego przyczyną. Przedsiębiorczość, w dobie kryzysu, powinna działać w trzech obszarach gospodarki: promowanie postawy przedsiębiorczej wśród ludzi młodych, rozwój innowacyjności w przedsiębiorstwach (ucieczka „do przodu”) oraz stymulowanie samozatrudnienia. W artykule autorzy koncentrują się na ostatnim z wymienionych działań mających na celu zmniejszenie stopy bezrobocia w Polsce, tj. pobudzaniu przedsiębiorczości przez zachęcanie do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. W analizie przedstawione zostały działania wybranych instytucji publicznych wspierających osoby chcące założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Przedstawiając działalność poszczególnych urzędów, autorzy wskazują możliwości, z których mogą skorzystać potencjalni przedsiębiorcy. Wykazane zostały m.in. rodzaje udzielanego wsparcia, wielkość i ilość środków przekazywanych na rozpoczęcie działalności oraz skuteczność owej pomocy, również w ocenie samych przedsiębiorców.

Biogramy autorów

Sławomir Dorocki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Absolwent studiów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Instytut Europeistyki – Uniwersytet Jagielloński). Adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki regionów i procesów regionalizacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania przestrzeni europejskiej oraz procesów integracji europejskiej i uwarunkowań historycznych.

Agnieszka Świętek - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

Agnieszka Świętek, mgr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Absolwentka studiów z zakresu geografii, specjalności z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie pracuje jako asystent. Od 2010 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień: edukacji (jako warunku poprawy poziomu życia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym) oraz przedsiębiorczości (w szczególności przygotowania i sytuacji młodych ludzi w momencie wejścia na rynek pracy, wsparcia przedsiębiorców rozpoczynających działalność).

Bibliografia

Batorska, U. (2005). Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 239-250.

Berger, S., Canning, R., Dolan, M., Kurek, S., Pilz, M. & Rachwał, T. (2012). Curriculum-making in pre-vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe. Journal of Curriculum Studies, 44(5), 679-701.

Dąbrowski, K. (2010). Przedsiębiorczość i edukacja jako strategie profesjonalistów na czas kryzysu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 493-498.

Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67-86.

Dziewulski, J. (2009). Liberalizm i keynesizm wobec kryzysu. Studia Ekonomiczne, 9, 2 (42), 25-50.

Kurek, S., Rachwał, T. (2011). Development of entrepreneurship in ageing populations of The European Union. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19, 397-405.

Makieła, Z. (2007). Przedsiębiorczość w Polsce w układzie regionalnym. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 18-23.

Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K. & Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Osuch, W., Dwojak, A. (2009). Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie mniejszości ...). Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 244-253.

Piróg, D. (2012). Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii. W: A. Dudak, K. Klimkowska & A. Różański (red.), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 125-144.

Rachwał, T., (2010). Chapter 9. Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms. W: A. Surdej, K. Wach (eds), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń: A. Marszałek Publishing House, 139-156.

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (2011). Raport MPiPS. Gdańsk: EU-Consult Sp. z o.o.

Wach K., 2005, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, No. 671, s. 117-133.

Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10-17.

Pobrania

Opublikowane

2013-12-28

Jak cytować

Dorocki, S., & Świętek, A. (2013). Działania wybranych instytucji publicznych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 75–92. https://doi.org/10.24917/20833296.9.5

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>