Ulgi podatkowe jako czynnik wspierający podmioty gospodarcze w okresie dekoniunktury rynkowej

  • Paweł Marek Woroniecki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej
Słowa kluczowe: ulgi podatkowe, dekoniunktura rynkowa, podmioty gospodarcze

Abstrakt

Artykuł prezentuje wybrane ulgi podatkowe skierowane w szczególności do przedsiębiorców. Polski ustawodawca wprowadził wiele ulg podatkowych i niektóre z nich mogą być szczególnie pomocne w okresie dekoniunktury rynkowej. W pierwszej kolejności w artykule zostało wyjaśnione pojęcie ulga podatkowa. Ponadto artykuł prezentuje niektóre regulacje zawarte w wybranych aktach prawnych. W szczególności opisuje on kluczowe rozwiązania prawne związane z ulgami podatkowymi, które wynikają z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W artykule wspomina się także o niektórych rozwiązaniach prawnych zawartych zwłaszcza w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w Ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. W tym kontekście należy podkreślić, że podmioty gospodarcze mogą korzystać z ulg podatkowych tylko pod pewnymi warunkami wprowadzonymi przez polskiego ustawodawcę. Z tego też powodu bardzo ważne jest wskazanie prawnych przesłanek ich wykorzystywania. Kwestie te zostały bliżej przeanalizowane w artykule.

Biogram autora

Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej

Paweł Marek Woroniecki, dr nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Prawa i Administracji. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po odbyciu studiów doktoranckich na tym samym wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania systemu finansów publicznych oraz działalności podmiotów gospodarczych.

Bibliografia

Brzeziński, B. (2008). Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora”.

Ciborowski, R. (2005). Uwarunkowania konwergencji technologicznej Polski. W: Z. Dach, A. Pollok (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 303-322.

Dauter, B. (2011). W: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis Polska Sp. z o.o.

Etel, L. (2009). W: C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa – Kraków: LEX a Wolters Kluwer business.

Frąckowiak, J. K. (1999). Polityka wspierania innowacyjności w Polsce – nowe założenia, wymiar regionalny. W: B. Marciniec, J. Guliński (red.), Parki naukowe i technologiczne. Polska perspektywa. Science and technology parks. The Polish perspective. Materiały prezentowane na międzynarodowej

konferencji. Poznań, 19 – 21 marca 1998. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 11-14.

Gruszczyński, B. (2011). W: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis Polska Sp. z o.o.

Mastalski, R. (2011). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Nykiel, W. (2002). Cele i funkcje ulg i zwolnień podatkowych. W: praca zbiorowa, Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Pro publico bono. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora”, 189-195.

Wisła, R. (2004). Możliwości zarządzania ryzykiem fiskalnym przedsiębiorstwa. W: S. Owsiak (red.), Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 188-196.

Opublikowane
2013-12-22
Jak cytować
WoronieckiP. M. (2013). Ulgi podatkowe jako czynnik wspierający podmioty gospodarcze w okresie dekoniunktury rynkowej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 62-74. https://doi.org/10.24917/1310