Prawno-administracyjne bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle opinii przedsiębiorców oraz raportów Doing Business

  • Piotr Możyłowski Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu
Słowa kluczowe: raport, działalność gospodarcza, system podatkowy, opinie, bariery podatkowe

Abstrakt

Jednym z czynników warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstw i innych podatników orazniezakłócony przebieg jej rozwoju jest bezpieczeństwo prawne podmiotów prowadzących działalnośćgospodarczą. Wyraża się ono między innymi w zachowaniu wymogu stabilności i spójności opodatkowania.Ustawodawca musi zapewnić podatnikowi możliwość poznania jego uprawnień i obowiązkówpodatkowych, zanim staną się one obowiązującymi i wymagalnymi. Podmioty objęte podatkiemmuszą być pewne, że trwałość obowiązywania prawa podatkowego podlega ochronie, która stanowićbędzie jednocześnie ochronę ich interesów. Stąd też wynikać będzie podstawowa zasada stabilnościobowiązywania prawa, która odnosi się nie tylko do prawa podatkowego, ale także do innych dziedzinprawa. Przepisy prawa, regulujące uprawnienia i obowiązki, zależne są przede wszystkim od zmieniającychsię warunków ustrojowych, społecznych i ekonomicznych. W niniejszym artykule podjętopróbę wskazania najważniejszych barier prowadzenia działalności gospodarczej wymienianychprzez przedsiębiorców, jak i inne instytucje, w tym Bank Światowy. Podjęto zarazem próbę podsumowaniaocen, jakie otrzymuje polskie ustawodawstwo podatkowe tak ze strony ekspertów BankuŚwiatowego, jak i – a może przede wszystkim – polskich przedsiębiorców. Coroczne raporty BankuŚwiatowego Doing Business oraz badania ankietowe przedsiębiorców ukazują stan polskiego ustawodawstwaw zakresie opodatkowania, co stanowi doskonałe źródło do wskazania słabych stronsytemu podatkowego oraz możliwości jego poprawy. W opracowaniu tym skupiono się w szczególnościna systemie podatkowym jako tym, który może być instrumentem wpływającym pozytywnielub negatywnie na gospodarkę oraz na rozwój przedsiębiorczości.

Biogram autora

Piotr Możyłowski, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu
Piotr Możyłowski, dr nauk ekonomicznych. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu.W latach 2001–2013 pracował w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiuna stanowisku inspektora w Dziale Egzekucji Administracyjnej. Od 2012 r. pracujejako wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiuoraz Wyższej Szkole Handlowej im. S. Batorego w Piotrkowie Trybunalskim.Zainteresowaniabadawcze autora koncentrują się na obciążeniach publicznoprawnychMMSP, barierach podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej oraz ichwpływu na wielkość szarej strefy. W kręgu zainteresowań oprócz powyższego pozostajezarządzanie należnościami oraz windykacja.

Bibliografia

Arent, A. (2007). Ocena wybranych warunków stosowania rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorców. W: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Chądrzyński, M. (2007). Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3.

Kamińska, W. (2006). Wpływ procesów transformacji na rozwój małych firm prywatnych w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2.

Kosikowski, C. (2007). Podatki. Problem władzy i podatników. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.

Kosek-Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWE Ostaszewski, J. (red.). (2010). Finanse. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Paying Taxes 2010. The globar picture, Bank Światowy & PricewatehuseCoopers 2010 (13 stycznia 2010). Pozyskano z: http://www.doingbusiness.org/.

Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, Lipiec 2010.

Raport Banku Światowego Doing Business 2008–2011.

Raport 2012 – Warunki prowadzenia firm w Polsce, ZPP, Centrum im. A. Smitha, Warszawa 2011

Rosiński, R. (2008). Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Warszawa:Wydawnictwo Difin.

Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Konkurencyjność sektora MŚP 2007. Raport z badań, PKPP Lewiatan, Warszawa

Szczodrowski, G. (2003). Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szołno-Koguc, J. (2000). Reforma polskiego systemu podatkowego 1990–1995: założenia a realizacja, Lublin: Wyd. UMCS.

Tomkiewicz, J. (2005). Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach posocjalistycznych. W: J. Tomkiewicz (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.

Zagórska, J. (2011). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, PARP, Warszawa.

Opublikowane
2013-12-22
Jak cytować
MożyłowskiP. (2013). Prawno-administracyjne bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle opinii przedsiębiorców oraz raportów Doing Business. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 48-61. https://doi.org/10.24917/1309