półrocznik naukowy

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład (obecnie Katedrę) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydanie niektórych tomów czasopisma było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo jest dostępne bez ograniczeń dla czytelników w systemie tzw. otwartego dostępu (Open Access).

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych – szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, europejskich i światowych) oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. Podejmowana jest także problematyka uwarunkowań rozwoju działalności gospodarczej. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenia treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Dlatego szczególne miejsce zajmuje problematyka kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie, do szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego. Czasopismo jest także otwarte na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty.

Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism

Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.

 

Aktualny numer

Tom 18 Nr 2 (2022): Zachowania podmiotów gospodarczych i układów lokalnych - wybrane przykłady
					Pokaż  Tom 18 Nr 2 (2022): Zachowania podmiotów gospodarczych i układów lokalnych - wybrane przykłady

Zachowania podmiotów gospodarczych i układów lokalnych - wybrane przykłady

Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2022

Opublikowane: 2022-12-29

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania